Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 7 november

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen diskuterades risk- och sårbarhetsanalys, justering av VA-taxan och verksamhetsplan för 2024.

Risk- och sårbarhetsanalysen

Risk- och sårbarhetsanalysen 2024-2030 för Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner samt Höglandets räddningstjänstförbund är klar. I den finns beskrivningar om hur landets kommuner har ett särskilt ansvar för invånarnas trygghet och säkerhet utifrån Lag om skydd mot olyckor och Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att skapa en nulägesbild som ska utgöra underlag för beslut, planering och uppföljning av Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuners arbete med skydds- och säkerhetsfrågorna.

Vi fick också meddelande om att Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat om fördelningen av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Jönköpings län för 2024. Av de 109 som ska anvisas till vårt län är det ingen som denna gång får Sävsjö som sin hemvist. Hänsyn tas till invånarantal, tidigare asylmottagande och arbetsmarknadsförutsättningar.

Samverkan med Höglandets räddningstjänstförbund

Kommundirektören berättade kort om hur arbetet med att se över framtida samverkan med Höglandets räddningsförbund fortgår. Dialog hålls med tillförordnad förbundsdirektör på HRF kring detta.

Socialförvaltningen

Socialchef Linda Björk rapporterar om hur det arbetas kring bemanningen inom hemtjänsten och även om dagsaktuella händelser i socialförvaltningen. Det är väldigt värdefullt för oss i kommunstyrelsen att få information direkt av ansvariga chefer och kunna föra dialog med dem på plats på mötet.

Bemanningsenheten

Bemanningsenheten har utvärderats och syftet har varit att bedöma om den svarar mot det ändamål och mål som enheten skapades för, samt redogöra för förvaltningarnas uppfattning av enhetens arbete. Utvärderingen ska användas som underlag till att kunna ta fram konkreta förslag vad gäller bemanningsenhetens framtid. Förslag på hur den ska utformas får vi nästa möte.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag om att byta ut befintliga papperskorgar till papperskorgar med lock. Sju korgar kring Eksjöhovgårdsvägen har redan bytts ut och vi föreslår kommunfullmäktige att anse förslaget besvarat.

Två medborgarförslag om hastighetsbegränsningar har inkommit och det har utförts trafikmätningar under vissa dagar som inte visar på några behov av farthinder. Båda förslagen föreslås att avslås.

Investeringsbudget

Under året kommer vissa investeringsprojekt inte hinna färdigställas, varför del av 2023 års investeringsbudget får föras över till 2024. Enligt prognos uppgår summan som skjuts över tillnästa år till lite drygt 48 miljoner.

Justering av VA-taxan

En justering av VAtaxan 2024 för Sävsjö kommun för att inkomsterna ska vara kostnadsneutrala. När det gäller el, kemikalier och insatsvaror har det skett en kraftig kostnadsutveckling och detta gör att taxan måste höjas med 12 procent. För en enskild abonnent innebär det en ökning på ungefär 95 kronor per månad.

Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplanen för Sävsjö kommun 2024 har vi nu behandlat och vårt förslag är att kommunfullmäktige nu ska godkänna densamma.

Under övriga frågor lyfte Stefan Persson behovet att kartlägga skicket på broarna vid våra enskilda vägar. Ett uppdrag till Serviceförvaltningen kommer inom kort initieras.

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde kan du läsa här när det är justerat.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02