Lyssna på sidan Lyssna

Granskningsskedet för översiktsplanen är slut

Publicerad:

20 november var sista dagen att lämna synpunkter i granskningsskedet för förslaget till kommunens nya översiktsplan. Kommunfullmäktige planeras anta planen innan sommaren 2024.

Totalt kom det in 21 synpunkter från myndigheter, organisationer och privatpersoner.

— Nu tar vi med oss de synpunkter som kommit in och gör de justeringar som behöver göras, säger Andreas Grennborg, samhällsplanerare på kommunen.

Han menar att känslan är att man nu är generellt nöjd med innehållet i översiktsplanen.

Synpunkterna och kommunens svar på dessa kommer att redovisas i ett granskningsutlåtande. Detta kommer att vara ett underlag inför beslutet i kommunfullmäktige.

Tidplan för planen

Att jobba fram en långsiktig och hållbar plan för mark- och vattenanvändning tar tid. Det är en demokratisk process, där intressenter har möjlighet att tycka till om hela eller delar av förslaget till planen vid flera olika tillfällen innan den antas. Det är också ett politiskt dokument, där nämnder och kommunstyrelse ger sina synpunkter under processen.

I juni 2022 kunde man lämna synpunkter i samrådsskedet. Därefter har kommunens samhällsbyggnadsenhet jobbat med synpunkterna som kommit in. Planen ställdes sedan ut för granskning i september 2023. Översiktsplanen förväntas antas av kommunfullmäktige innan sommaren 2024.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen behandlar kommunens framtida utveckling och ska bland annat ge vägledning för framtida planering av ny bebyggelse, infrastruktur och naturområden.

Sävsjö kommuns översiktsplan