Lyssna på sidan Lyssna

Planerade arbeten i Vrigstad

Publicerad:

Sedan onsdag 22 november gäller detaljplanen för Obos. Det betyder att Obos kan ansöka om mark- och bygglov för sin nya fabrik. Kommunen kommer också att påbörja arbeten i området.

obos naturpark

Kommunen har påbörjat förberedande avverkning – röjning och klippning av ungskog - både inom Obos industritomt och längs med Trävaruvägen. Under vecka 50 till vecka 5 (preliminärt) kommer maskiner att finns på plats för att avverka större träd, allt för att förbereda Obos kommande etablering. Detta innebär också att en del skog norr om Trävaruvägen (naturparken) tas ner för att ge plats åt de kullar som kommunen ska bygga med vegetationsmassor från den nya industritomten.

Ny gång- och cykelväg

Efter att avverkningen har avslutats kommer kommunen att bygga en ny gång- och cykelväg längs med Trävaruvägen, i en första etapp från Rosentorpsvägen till befintlig gång- och cykelväg mot Södra vägen, i höjd med infarten till nuvarande Smålandsvillan. Samtidigt kommer vi att förstärka det allmänna VA-nätet med nya vatten- och avloppsledningar till Obos nya fabrik. Vi beräknar att vi kan påbörja detta arbete mot slutet av december månad.

Övriga arbeten

Vidare ser kommunen över vilka andra kommunala arbeten som kan påbörjas för att förbereda Obos fabriksbygge. I ett första läge undersöker vi om vi kan påbörja den norra infartsvägen till Obos nya fabrik och leda om Skärbäcken på kommunens mark norr om Obos industritomt.