Lyssna på sidan Lyssna

Meddelande om samråd: Detaljplan för Rörvik 1:89 med flera (Pulverfabriken

Till berörda av upprättat planförslag som går ut på samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål och i bottenvåningen även för centrumändamål.

Planområdet ligger i centrala Rörvik och omfattar ungefär 4 500 kvadratmeter. I området ingår fastigheterna Rörvik 1:89 och 1:112 samt del av samfälligheten Rörvik s:10. Du som berörs av det upprättade planförslaget kan lämna synpunkter under samrådstiden.

Samrådstiden pågår från den 30 maj 2024 till och med den 4 juli 2024. Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen.

Du kan se planhandlingar digitalt på webbplats savsjo.se/detaljplaner eller fysiskt på Tillväxthuset, Odengatan 55 i Sävsjö.

Skriftliga synpunkter lämnas via mejl eller brev.

Mejladress: sambygg@savsjo.se

Postadress:
Samhällsbyggnadsenheten
Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Yttranden lämnas senast den 4 juli 2024. Har yttrande inte inkommit innan dess anser nämnden att ni inget har att erinra.

Detaljplan för Rörvik 1:89 med flera (Pulverfabriken)

Huvuddrag

Planområdet ligger i centrala Rörvik och omfattar ungefär 4 500 kvadratmeter. Den 7 november 2023 beslutade Kommunstyrelsen att uppdra Utvecklingsavdelningen att påbörja en ny detaljplan för attraktiva bostäder i strandnära läge.

Platsen har varit planlagd för småindustriändamål enligt byggnadsplan från 1958. Det har huserat ett möbelsnickeri på platsen från 1947 fram till 1990-talet. Senaste verksamheten har varit förpackning av tvättmedel och sedan 2015 när kommunens industribolag köpte fastigheterna, har industribyggnaden stått tom.

Med det centrala läget och kommunens investering av en ny grundskola för F-9, finns det incitament att möjliggöra för attraktiva strandnära bostadstomter i Rörvik.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål och i bottenvåningen även för centrumändamål. Omgivande kvartersstruktur består av såväl stora industribyggnader som fristående småhus. Styrande egenskaper i detaljplanen bygger på reglering av byggrätten gällande byggnadsvolym och placering för att bevara områdets strukturella karaktär.

Synpunkter

Samrådstiden är från den 30 maj 2024 till och med den 4 juli 2024.

Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadsenheten, Odengatan 55, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senaste den 4 juli 2024. Det är av vikt att synpunkter inkommer med namn, adress eller fastighetsbeteckning för återkoppling i kommande skeenden.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 317.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
KS beslut om planuppdrag Pdf, 212.1 kB, öppnas i nytt fönster.
KS beslut om samråd Pdf, 222.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Planeringsunderlag

Checklista undersökning om betydande miljöpåverkan 5 april 2024 Pdf, 559.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Översiktlig markundersökning, Ragn-Sells Miljökonsult AB 12 januari 2015 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Översiktlig miljöteknisk markundsökning, Vatten och Samhällsteknik AB 26 april 2024 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Vidare process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Standardförfarandet innebär att planförslaget sänds ut på samråd. Synpunkter som kommer in under samrådstiden ligger till grund för ett reviderat förslag. Det reviderade förslaget utgör granskningshandlingar vilka efter underrättelse sänds ut på granskning. Granskningsskedet är sista möjligheten för berörda att lämna synpunkter. Synpunkterna sammanställs i ett granskningsutlåtande. Sker sedan inga större förändringar i planhandlingarna prövas detaljplanen för antagande.

Kontakt

Upplysningar lämnas av samhällsplanerare, Emanuel Johansson.

Du kan kontakta samhällsplanerare genom att ringa 0382-154 14.