Lyssna på sidan Lyssna

Meddelande om samråd: Områdesbestämmelser för EKSJÖHOVGÅRD 7:4 med flera

Sävsjö kommun har upprättat ett förslag på nya områdesbestämmelser, som ska ställas ut på samråd. Bestämmelserna omfattar riksintressemiljön för Eksjöhovgård och omgivande landskap.

Områdesbestämmelserna har upprättats i syfte att skapa ett robust skydd av kulturmiljön, för de enstaka byggnadsobjekten så väl som kulturlandskapet till sin helhet. Totalt omfattas en yta på närmare 85 hektar, varav 16 utgörs av Eksjöhovgårdssjön.

Samrådstiden pågår från den 31 maj 2024 till och med den 12 augusti 2024. Läsare och berörda sakägare kan skicka in sina synpunkter under den angivna tidsperioden. Områdesbestämmelserna handläggs med standardförfarande, i enlighet med plan- och bygglagen.

Planhandlingarna ställs ut på följande platser:

  • Tillväxthuset, Odengatan 55, 576 780 Sävsjö
  • Sävsjö kommunhus, Djurgårdsgatan 1, 576 31 Sävsjö
  • Sävsjö bibliotek, Östra Järnvägsgatan 16 A, 576 31 Sävsjö

Du kan även se planhandlingar digitalt på kommunens webbplats för pågående planarbeten Öppnas i nytt fönster..

Synpunkter lämnas skriftligt, via mejl eller brev.

Mejladress: sambygg@savsjo.se

Postadress:
Samhällsbyggnadsenheten
Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Yttranden lämnas in senast den 12 augusti 2024.

Områdesbestämmelser för EKSJÖHOVGÅRD 7:4 med flera

Huvuddrag
Planområdet finns utanför Sävsjö tätort, och avser riksintresset Eksjöhovgård med omgivande kulturlandskap. Totalt omfattas en yta på närmare 85 hektar, varav 16 utgörs av Eksjöhovgårdssjön.

Områdesbestämmelserna har sin bakgrund i att herrgården eventuellt kan säljas eller hyras ut till privata aktörer. Bebyggelsen måste därför få ett bättre skydd, för att motverka förvanskning till följd av olämpliga byggåtgärder. Bestämmelserna täcker ett större område, för att innefatta kulturmiljön till sin helhet, utöver de enstaka byggnaderna. Planområdet överlappar med jordbruksmark och friluftsområden, som behöver regleras med hänsyn till kulturskyddet.

Mer om områdesbestämmelser, och vad begreppet avser, kan du läsa om här Öppnas i nytt fönster..

Syfte
Områdesbestämmelserna avser att säkerställa ett långsiktigt skydd av kulturmiljön vid Eksjöhovgård med omnejd, utifrån översiktsplanens intentioner.

Synpunkter
Samrådet pågår från och med den 31 maj 2024 till och med den 12 augusti 2024. Du kan skicka dina synpunkter till någon av de följande adresserna:

Samhällsbyggnadsenheten
Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Mejl: sambygg@savsjo.se

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 681.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 9.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Kommunstyrelsens beslut om samråd Pdf, 116.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vidare process
Områdesbestämmelserna handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna kan justeras vid ett senare tillfälle, utifrån de synpunkter som lämnats in under samrådstiden. Det reviderade planförslaget kommer därefter att ställas ut på granskning. Erhållna synpunkter från både samråd- och granskningsskedet, kommer att redovisas i ett granskningsutlåtande. Dokumentet ska göras tillgängligt inför antagande av områdesbestämmelserna.

Kontakt
Upplysningar lämnas av Malin Markkanen, ansvarig planhandläggare.

Telefon: 0382-154 18