Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Genomförande

Översiktsplanen pekar ut den långsiktiga mark- och vattenanvändningen i kommunen. I planen finns ställningstaganden för lämplig mark- och vattenanvändning samt mer generella ställningstaganden som berör kommunens utveckling. För att den utveckling som lyfts fram av översiktsplanen ska kunna bli verklighet behöver kommunen bland annat arbeta med fortsatt planering och aktiv markpolitik.

Fortsatt planering och lovgivning

För att kunna genomföra översiktsplanen behöver kommunen arbeta med fortsatt planering. Genom att ta fram detaljplaner, planprogram eller områdesbestämmelser blir det möjligt att utveckla de utpekade områdena i projektkatalogen. Initiativ till detaljplanering kan även ske av privata aktörer, men det är kommunen som avgör vilka detaljplaner som kommer att tas fram och i vilken ordning.

Även lovgivning i form av bland annat bygglov är en viktig del av genomförandet. I vissa fall genomförs delar av översiktsplanen genom bygglov istället för fortsatt planering.

Aktiv markpolitik

Översiktsplanen berör privat mark och pekar i delar ut denna för ändrad markanvändning. Det framgår av regeringsformen (2 kap. 15 §) att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Genom att peka ut privatägd mark i översiktsplanen visar kommunen på en framtida utvecklingspotential där privata markägare ges möjlighet till att förverkliga delar av översiktsplanen. Samarbete mellan kommunen, privata fastighetsägare, byggare, företag, intresseföreningar och de som äger el- och vattenledningar, med flera är väsentligt för att kunna genomföra översiktsplanen. I andra fall kan kommunen köpa in privat mark för att förverkliga översiktsplanen. Det sker i så fall genom markförhandlingar med fastighetsägaren.

Nationell och regional utveckling

Vissa av ställningstagandena i översiktsplanen fungerar som ett underlag för dialog med nationella och regionala aktörer i deras arbete med nationell och regional utveckling. Till exempel tar regeringen respektive regionen vart fjärde år fram en nationell respektive regional transportplan med prioriteringar för hur det nationella transportsystemet – vägar och järnväg, med mera – ska utvecklas. I översiktsplanen finns ställningstaganden för vilka prioriteringar kommunen har för utvecklandet av transportsystemet.

Uppföljning av översiktsplanen

Enligt 3 kap. 23 § i Plan- och bygglagen ska kommunen en gång per mandatperiod ta fram en planeringsstrategi. Syftet med planeringsstrategin är att ta ställning till om den gällande översiktsplanen är aktuell och redovisa vad kommunen ska fortsätta fokusera på i sin kommande planering. Eftersom den här översiktsplanen förväntas antas år 2023 kommer kommunen inte behöva ta fram någon planeringsstrategi förrän 2026.

Övrigt genomförande

Förutom projekten i projektkatalogen finns i översiktsplanen mer generella ställningstaganden. Ställningstagandena visar kommunens inriktning när det gäller kommande beslut och det är därför viktigt att dessa är väl förankrade i kommunorganisationens olika delar. Ställningstaganden ska sedan ligga som grund till kommande prövningar av frågor genom olika kommunala beslut.