Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Skydd mot olyckor

Översiktsplanen behöver ta hänsyn till behovet av skydd mot olyckor. Enligt Lagen för skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen vidta åtgärder för att förebygga bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. I avsnittet om Ras, skred, erosion och översvämning samt i avsnittet om Farligt gods hanteras några av olycksriskerna som lagen omfattar.

Räddningstjänsten ansvarar för att samordna de förebyggande och akuta insatser som behövs som skydd mot olyckor och organiseras för Sävsjö kommun gemensamt med övriga höglandskommuner. Räddningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram för skydd och säkerhet som tar ett helhetsgrepp i arbetet med att förebygga, avhjälpa och lära om olyckor. I den har följande prioriterade risker identifierats: brand i byggnader, suicid, fallolyckor, brott, trafikolyckor och klimatförändringar.

För att Räddningstjänsten ska kunna utföra sitt uppdrag är det viktigt att de är remissinstans i alla detaljplane- och en del bygglovsärenden. Räddningstjänsten bevakar i sina yttranden att de risker som identifierats i handlingsprogrammet hanteras i detaljplaner och bygglov.

En del verksamheter kan enligt LSO klassificeras som farliga verksamheter. Det kan handla om exempelvis läckage av kemikalier med giftiga och frätande egenskaper, bränder och explosioner med tryckvåg och splitter. För att minska risken i anslutning till den här typen av verksamheter är det viktigt att åtgärder genomförs med hänsyn till omgivningen.

Ställningstaganden om skydd mot olyckor

  • Räddningstjänsten är remissinstans i detaljplaner och bygglov.
  • Risken för olyckor ska vid behov hanteras i detaljplaner.