Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Gång- och cykelväg

För att möjliggöra för människor att bo och jobba i kommunens tätorter är det viktigt att ta hänsyn till befintliga och framtida gång- och cykelvägar i översiktsplanen. Det kommunala gång- och cykelvägnätet hanteras i den kommunala gång- och cykelplanen. I planen framgår det att förutsättningarna för att gå och cykla inom Sävsjö kommuns tätorter är goda – framförallt beroende på de korta avstånden. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar i tätorterna är i huvudsak god, men det som saknas är framförallt brister i och frånvaro av passager i anslutning till större vägar och järnvägen som sköts av Trafikverket.

I anslutning till Sävsjö kommuns skolor och förskolor finns också förutsättning för att förbättra trafiksituationen för att skapa en mer säker och hälsosam skolresa för barn och ungdomar. Utbyggnaden av nya bostads- och verksamhetsområden innebär också att det finns behov av att bygga ut gång- och cykelvägnätet. I en bilaga till gång- och cykelplanen finns en åtgärdslista över de mest prioriterade åtgärderna.

Region Jönköpings län håller på att ta fram en regional cykelplan som pekar ut ett regionalt cykelnät för att tydliggöra mellan vilka målpunkter i länet som det är mest intressant att ha bra förutsättningar för cykling. Planen prioriterar också vilka behov av gång- och cykelinvesteringar som är störst. Planen ska användas för att prioritera vilka gång- och cykelvägar som ska byggas ut utifrån de medel som finns i den regionala transportplanen.

I den regionala cykelplanen pekas sträckan Sävsjö-Vrigstad ut som ett framtida behov. Eftersom sträckan finns med som en brist med prioritet 2 är en utbyggnad inte aktuell under nuvarande planeringsperiod, och kan alltså först bli aktuell någon gång efter 2026.

Ställningstaganden om gång- och cykelväg

  • Sävsjö kommun ställer sig positiv till att utreda möjligheter för cykelpendling mellan kommunens tätorter och tätorter utanför kommungränsen.
  • Den kommunala och regionala gång- och cykelplaneringen ska ta sin utgångspunkt i kommunens och regionens cykelplaner.