Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Flygtrafik

Översiktsplanen och kommande planering måste ta hänsyn till flygtrafik inom kommunen. Sävsjö kommun ligger inom så kallade MSA-ytor för de tre flygplatserna i Jönköping, Växjö och Hagshult samt till viss del inom stoppområde för högre objekt för Hagshults flygplats.

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd som ett flygplan som är på väg ner för att landa säkert kan sjunka till innan den slutliga inflygningen tar vid. På denna höjd har flygplanet en marginal på 300 meter över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan består av en cirkel med radien 55 km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. Cirkeln är delad i fyra sektorer och höjderna kan vara olika i varje sektor. Läs mer om dessa i avsnittet om Riksintresseanspråk för kommunikationer och Riksintresseanspråk för totalförsvaret.

För att flygtrafiken ska kunna utföras på ett säkert sätt är det viktigt att berörda aktörer får möjlighet att yttra sig när högre byggnadsobjekt som skulle kunna bli flyghinder uppförs. Därför ska berörda flygplatser, Luftfartsverket eller försvarsmakten ges möjlighet att yttra sig enligt ställningstagandet nedan.

Ställningstaganden om flygtrafik

  • Vid handläggning av nya eller ändrade höga objekt som är högre än 20 meter ska respektive berörd flygplats vara remissinstans. I övrigt ska alltid Luftfartsverket (LFV) vara remissinstans för objekt högre än 20 meter i hela kommunen och Försvarsmakten ska vara remissinstans för objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 45 meter inom tätort.