Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Läsanvisning för översiktsplanen

Det här är en digital översiktsplan, vilket innebär att planen är interaktiv och att text kopplas samman med en interaktiv plankarta i vissa avsnitt. Det är också möjligt att ladda ner planen och skriva ut den. I det här avsnittet beskrivs hur man läser översiktsplanen och vilka delar den består av.

Översiktsplanen består av följande dokument:

Att läsa översiktsplanen

Den digitala översiktsplanen fungerar likadant som en vanlig hemsida. För att navigera mellan olika avsnitt är det enklast att använda sig av meny-knappen eller sök-knappen uppe i högra hörnet. Där kan man snabbt hitta det man söker efter.

På vissa sidor finns interaktiva kartor. I dessa är det möjligt att själv släcka och tända lager genom att klicka på meny-knappen uppe i hörnet med tre streck och sedan klicka på respektive lager. För att visa mer information om ett objekt är det möjligt att klicka på objekten och sedan på den länk som dyker upp.

Det går också att skriva ut hela dokumentet genom att klicka på länken nedanför.

Instruktionsfilm

I instruktionsfilmen kan du se hur man använder översiktsplanen. Klicka på "T" för att sätta på eller stänga av undertexterna.

Planbeskrivningen

Översiktsplanens planbeskrivning är uppdelad i fem avsnitt där Inledning beskriver vad en översiktsplan är och processen med att ta fram en översiktsplan samt några grundläggande förutsättningar för kommunen och vilka mål, planer och program som är relevant för översiktsplanen. I avsnittet om Utvecklingsinriktning framgår ett antal fokusområden som tagits fram och som fungerar som övergripande ställningstaganden för hela planen. Där finns också en strukturbild som visar funktioner och funktionella samband inom kommunen på en övergripande nivå.

Det tredje avsnittet heter Mark- och vattenanvändning och redovisar kommunens ställningstaganden och intentioner för bebyggelsens och mark- och vattenanvändningens utveckling. I avsnittet Hänsyn och tillhörande ställningstaganden framgår de förutsättningar som kommunen har tagit hänsyn till vid framtagandet av planen och tillhörande ställningstaganden. I slutet av översiktsplanen framgår i avsnittet Genomförande hur kommunen avser att säkerställa att planen kan genomföras.

Figur som visar upplägget på översiktsplanen med en planbeskrivning, en plankarta och en miljökonsekvensbeskrivning. Planbeskrivningen och plankartan finns i digitalt och utskriftbart format, medan miljökonsekvensbeskrivningen bara finns i utskriftbart format.

Plankartan

Översiktsplanens plankarta består av en interaktiv webbkarta som redovisar översiktsplanens olika kartlager. Plankartan finns invävd i texten i den digitala kartan men går också att nå via den här länken Länk till annan webbplats.. Strukturen i webbkartan följer rubrikerna i planbeskrivningen: Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt Hänsyn och tillhörande ställningstaganden.

Kommunala ställningstaganden

I översiktsplanen finns ett antal kommunala ställningstaganden. Dessa redovisas i gråa rutor för att framgå tydligt. Ställningstagandena härrör först och främst från fokusområdena och strukturbilden, men också från bland annat nationella, regionala och lokala mål, planer och program. De fungerar som underlag för kommande beslut om mark- och vattenanvändning och annan utveckling i kommunen. Översiktsplanens ställningstaganden är vägledande men inte juridiskt bindande.

Kommunalt ställningstagande

  • Kommunala ställningstaganden redovisas i gråa rutor med blå text.