Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Mellankommunala och regionala frågor

Enligt Plan och bygglagen 3 kap. 5 § ska översiktsplanen redovisa områden och verksamheter som berör flera kommuner eller som är av regional betydelse. Dessa redovisas här.

Sävsjö kommun gränsar till sex kommuner: Värnamo, Vaggeryd, Nässjö, Vetlanda, Växjö och Alvesta. Växjö och Alvesta ligger inom Region Kronoberg, medan de andra kommunerna ligger i Region Jönköpings län som även Sävsjö kommun tillhör. Tillsammans med Vetlanda, Nässjö, Eksjö och Aneby är Sävsjö med i Höglandsförbundet som är ett kommunalförbund för ett antal olika mellankommunala samarbeten.

Genom att samarbeta med grannkommuner om regionala frågor och gemensamma intressen skapas goda förutsättningar för att tillsammans driva en hållbar utveckling.

Näringsliv och bostadsmarknad

Sävsjö kommun har goda förutsättningar för landsbygdsnära boende och är också en attraktiv kommun att bosätta sig i, med landsbygdens kvaliteteter. Detta ger dock en del utmaningar avseende pendling och arbetsmarknad.

Kommunens näringsliv är i hög grad inriktat på tillverkning, där kompetens behöver pendla in till kommunen för att möta industrins efterfrågan på utbildad arbetskraft. Detta utbyte är Sävsjö kommun beroende av främst från sina närliggande kommuner; Nässjö, Vetlanda, Vaggeryds och Växjö kommun. Dock behöver vi även skapa goda förutsättningar för pendlingsmöjligheter från kommunen, för att kunna möta upp de boendes möjligheter till arbeten inom exempelvis ekonomiska tjänster, kvalificerade vårdyrken, ledningsarbete eller arbeten inom kunskapsintensiva branscher, yrken där Sävsjö inte fyller hela arbetsmarknadsbehovet. Därför är Sävsjö kommun, som bostadskommun, beroende av bra utbyggda transporter mot arbetsmarknader i Växjö, Jönköping, Värnamo och Eksjö. Läs mer om kommunens näringsliv i avsnittet Näringsverksamhet.

Den stora kompetensutmaningen och kompetensförsörjningen kommer under lång tid att vara en av de enskilt viktigaste frågorna för att kunna ge näringslivet bra förutsättningar samt att kunna försörja kommunal och regional verksamhet framöver. Detta är viktigt att beakta utifrån ett regionalt perspektiv.

Sävsjö strävar efter att ha en bostadsmarknad i balans, med både tätortsnära och landbygdsnära boende. I viss mån har kommunen tidigare kunnat fylla den efterfrågan som kommit från platser där bostadsbristen varit större. Dock behöver bostäder byggas kontinuerligt i kommunen för att kunna matcha efterfrågan. Läs mer om kommunens bostadsmarknad i avsnittet Bostäder.

Mellankommunal transportinfrastruktur

Sävsjö kommun är beroende av en fungerande infrastruktur och en fungerande kollektivtrafik för att ha en bra kontakt med sina grannkommuner. Såväl studenter som arbetspendlare kan smidigt åka till och från Jönköping via Nässjö och likaså till och från Växjö via Alvesta. I området omkring Sävsjö kommun finns också många tätorter med etablerade arbetsgivare i form av till exempel husföretag eller mindre industrier. Det är viktigt att även det finmaskiga kollektivtrafiknätet möjliggör pendling mellan mindre tätorter. En väl utbyggd kollektivtrafik är viktig både för pendling och för fritids- och besöksresor. Läs mer om framtida utvecklingspotentialer för pendling i avsnittet om Pendling.

Väginfrastruktur

Väg 30 är en av de viktigaste transportlänkarna till och från Sävsjö kommun. Vägen är en transportnod med många tunga fordon som försörjer företag och intilliggande regioner med råvaror. En av vägens absolut viktigaste funktioner är att förse kommunen med pendlingsmöjligheter för att säkra kompetensförsörjningen. Väg 30 har en viktig funktion för att skapa möjligheter till pendling till och från storstadsområdena Jönköping och Växjö – men är också viktig för grannkommunerna Vaggeryd och Alvesta.

Väg 30 är också en transportlänk som är viktig för godstransporter av råvaror och färdiga produkter för företag både lokalt, regionalt och nationellt. Stockarydsterminalen är en av Sveriges största öppna råvaruterminaler för träråvara och ligger i nära anslutning till väg 30 som alltså fungerar som en väldigt viktig länk för transporter av träråvara – både lokalt och regionalt. För Stockarydsterminalen och för andra företag i närområdet finns ett behov av att frakta gods nationellt – där väg 30 fungerar som en viktig länk ut mot europaväg E4 och vidare norrut samt mot Växjö och vidare mot bland annat hamnen i Karlskrona. Läs mer om avsnittet om Väg.

Godstransporter

Södra stambanan betyder mycket för kommunen och är av riksintresse för hela Sverige. Stockarydsterminalen möjliggör idag en överflyttning från väg till järnväg för många virkestransporter. Terminalen är lokaliserad med hänsyn till stambanans förutsättningar och skogsnäringens behov och utvecklingen av terminalen bör ske utifrån regionala behov.

Sävsjö kommun ser att det finns en stor utvecklingspotential för Stockarydsterminalen. I anslutning till terminalen skulle det till exempel vara möjligt att erbjuda etableringsmöjligheter för logistikverksamheter med behov av egna stickspår samt frilagersytor för andra råvarutyper än träråvara. Att det dessutom finns stora markytor i anslutning till terminalen utgör också en konkurrensfördel.

I och med öppnandet av Fehmarn Bält-förbindelsen i slutet av 2020-talet blir tillgängligheten på järnväg till Europa förbättrad jämfört med idag. Som en följd av den nya förbindelsen har Trafikverket föreslagit satsningar för en ökad tillgänglighet på järnvägen genom Skåne, vilket skulle innebära att det finns en stor tillgänglighet från Stockaryd och söderut utmed stambanan och ut i Europa. Stockarydsterminalen skulle alltså kunna få en viktig regional roll även för annat gods än träråvara i framtiden.

Grön och blå infrastruktur och friluftsområden

Utmed kommunens gränser finns flera viktiga områden för grön och blå infrastruktur samt friluftslivet. Områdena har identifierats i samråd med grannkommunerna och utgör områden med flera olika värden. Områdena lyfts också fram i översiktsplanens strukturbild.

Höglandets barrskogsområde

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en regional handlingsplan för arbetet med grön infrastruktur. I den framgår bland annat att det finns en stor värdetrakt för barrskog i kommunens nordvästra del som kallas Höglandets barrskogsområde och som ansluter till Vaggeryds och Nässjö kommuner. Området omfattas av flera naturreservat – bland annat Hattens, Brunnstorpsmossens, Västermarkens och Rönnbergens naturreservat i Sävsjö kommun – som alla gränsar mot Vaggeryd respektive Nässjö kommuner. Brunnstorpsmossen är också ett riksintresse för naturvård. Även om området också omfattas av olika riksintresseanspråk från Försvarsmakten så får det också anses vara ett relativt opåverkat område med goda förutsättningar för utveckling av friluftsliv och naturturism – där bland annat Tomtabacken redan idag är ett vanligt besöksmål.

Ruskenområdet och Vrigstadsån

I Värnamo kommun, nära gränsen mot Sävsjö, ligger Rusken. Området kring Rusken har stora naturvärden – och området pekas ut i Värnamo kommuns översiktsplan som ett friluftsområde och stort opåverkat område. Vrigstadsån rinner ut i Rusken vid Långö och är ett viktigt vattendrag för fiske och friluftsliv. Området utmed stora delar av Vrigstadsån samt området öster om Rusken i Sävsjö kommun utgör också ett opåverkat område. Här finns dessutom naturvärden i form av tre riksintresseområden för naturvård – Söndra, Spjutamossen och Trälbomossen. Området har goda förutsättningar för utveckling av friluftsliv och naturturism.

Höjdvärend

I norra delen av Kronobergs län finns ett område som kallas Höjdvärend. Området pekas ut i Växjö kommuns översiktsplan som ett område lämpligt för naturturism. Området ansluter till hela den sydöstra delen av Sävsjö kommun som i översiktsplanen från år 2000 pekades ut som ett stort opåverkat område. På Sävsjö kommuns sida om gränsen finns flera värdefulla natur- och friluftsområden. Bland annat kan nämnas sjöarna Allgunnen, Övingen (dessutom Natura2000-område), Frissjön och Linnesjön, flera riksintresseområden för naturvård och det länsöverskridande naturreservatet Kråketorpsskogen som sträcker sig över Sävsjö, Växjö och Vetlanda kommuner. Höjdvärendområdet har goda förutsättningar för utveckling av friluftsliv och naturturism.

Vallsjön

Vallsjön ligger inom Sävsjö och Nässjö kommuner och utgör dricksvattentäkt för Sävsjö kommun samt reservvattentäkt för Vetlanda kommun. En god vattenkvalitet i sjön är viktig för dricksvattenförsörjningen inom ett stort område. Sjön är också viktig för fisket och utgör Natura2000-område.

Stora Värmen och Allgunnen

Sjöarna Stora Värmen och Allgunnen med omnejd utgör dricksvattentäkter både för Lammhult i Växjö kommun och för Rörvik. En god vattenkvalitet i sjöarna är viktig för dricksvattenförsörjningen för Lammhult och Rörvik.

Lagans, Emåns och Mörrumsåns avrinningsområden

Sävsjö kommun ligger inom Lagans, Emåns och till en liten del i Mörrumsåns avrinningsområden. För att samverka inom vattenfrågor med berörda kommuner ingår Sävsjö kommun i Lagans och Emåns vattenråd.