Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Fokusområden

Utifrån Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi har tre fokusområden tagits fram för den fysiska planeringen. Dessa fokusområden är vägledande för de ställningstaganden som finns i översiktsplanen. Fokusområdena är också vägledande i avvägningar mellan olika intressen.

Sävsjö kommun ska vara Sveriges mest barnvänliga kommun. Det ska vara lätt för barn och ungdomar att tryggt och säkert förflytta sig i sitt närområde och mellan olika målpunkter. Viktiga målpunkter för barn och ungdomar – såsom platser för kultur- och fritidsaktiviteter, naturområden, lekplatser och skolan – ska vara trygga, inkluderande, jämställda och stimulerande. Barn och ungdomar är de som kommer att utgöra framtidens samhälle och ska därför särskilt ges möjlighet till att vara delaktiga vid utformning och planering av fysiska miljöer.


Sävsjö kommun ska vara Sveriges grönaste kommun. Det ska vara självklart för människor, föreningar och företag att göra hållbara val. Hållbart resande ska bli ett förstahandsval för resor inom kommunen och till andra kommuner. Genom ökad förnybar energiproduktion och ökad produktion av biobränsle bidrar vi till att Jönköpings län blir självförsörjande på förnybar energi.

Sävsjö trädgård ska tillsammans med kommunens småskaliga charm bidra till det goda livet. Grön- och blåstrukturen ska vara tillgänglig och sammankopplad och ska präglas av hänsyn till den biologiska mångfalden och användandet av ekosystemtjänster. Vid nybyggnation ska omvandling och förtätning ge förutsättning för närhet, samtidigt som viktiga grönstrukturer ska bevaras och utvecklas. På landsbygden ska bebyggelse uppmuntras framförallt utmed befintliga stråk och i befintliga bystrukturer.


Sävsjö kommun ska vara Sveriges mest inkluderande kommun. Offentliga mötesplatser ska vara trygga och tillgängliga för alla och utformas så att många olika människor bjuds in att besöka dessa. Det ska finnas varierande boendemiljöer i olika upplåtelseformer och miljöer för näringsverksamheter i hela kommunen för att alla ska kunna bo och verka där de trivs bäst. Fiberanslutning och övrig infrastruktur av hög kvalitet i hela kommunen är en nyckel för en levande landsbygd och för en stark regional arbetsmarknad. Tillsammans-andan ska prägla processerna kring utformning och planering av nya fysiska miljöer och människor ska ges möjlighet att bli delaktiga i dessa.