Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Laddinfrastruktur och förnybara drivmedel

För att möjliggöra för människor att bo och jobba i hela kommunen samt för godstransporter är det viktigt att ta hänsyn till befintlig och framtida laddinfrastruktur och stationer för förnybara drivmedel översiktsplanen. En regional plan för laddinfrastruktur och förnybara drivmedel har tagits fram i länet. Planens syfte är att utgöra ett stöd vid kommunal planering och för intressenter, och tanken är att planen ska skapa förutsättningar för att uppnå en tillfredsställande nivå av infrastruktur (i form av laddmöjligheter och drivmedelsstationer) för laddbara fordon och andra fordon som använder förnybara drivmedel.

I den regionala planen identifieras brister framförallt för fordon som drivs av vätgas, fordonsgas, HVO och el. Planen lyfter fram etablering av ladd- eller tankmöjligheter utmed framförallt europavägar och riksvägar – vilket i Sävsjö kommun innebär utmed riksväg 30 som i planen kallas för det regionala sydöst-nordvästliga stråket. Vrigstad pekas ut som lämplig ort för etablering, eftersom orten knyter ihop väg 30 med väg 127.

Sävsjö kommun har redan tankstationer för fordonsgas och HVO, vilket innebär att det idag saknas förutsättningar för tankning av vätgas och snabbladdning av elfordon i kommunen.

Antalet vätgasfordon är fortfarande väldigt litet och lite tyder på en ökning av den typen av fordon – i planen pekas framförallt Jönköping och Värnamo ut som lämpliga platser för vätgasstationer. Laddbara fordon ökar dock snabbt i nybilsförsäljningen, därför kommer en snabbladdare för laddbara fordon att behöva prioriteras i kommunen.

Kommunen har tillsammans med de företag som använder Stockarydsterminalen skrivit på ett så kallat elektrifieringslöfte om att utreda förutsättningarna för att etablera en laddare för tunga fordon vid Stockarydsterminalen. Eftersom många av virkestransporterna till och från Stockarydsterminalen reser inom ett närområde på 10 mil skulle elektrifiering av just dessa kunna vara lämpligt.

Ställningstaganden om laddinfrastruktur

  • Snabbladdstationer för laddning av personbilar bör etableras i kommunen.
  • Laddstationer för laddning av tunga transporter bör etableras på Stockarydsterminalen.