Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Grönområden och park i Sävsjö

Sävsjö är kommunens centralort med många funktioner och nästan hälften av kommunens invånare. I Sävsjö finns ett antal grönområden och parker av hög kvalitet. Istället för att skapa många nya grönområden är inriktningen att skötseln av grönstrukturen ska utvecklas utifrån från konceptet Sävsjö trädgård. Däremot har det efterfrågats lämpliga ytor för hundrastgård och odlingslotter.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Sävsjö tätort

Grönområde och park

Lämpligt område för hundrastgård

Ställningstaganden och konsekvenser

Området ligger på östra sidan om järnvägen strax norr om centrum. Om det i framtiden skulle bli aktuellt med en hundrastgård i Sävsjö tätort lyfts fram det här som ett lämpligt förslag.

Hänsyn

Närheten till järnvägen kan komma att utgöra ett hinder för etablering av hundrastgård här. Det är dock viktigt att eventuellt framtida hundrastgård inte hamnar mitt i anslutning till bostadsbebyggelse.

Karta över områdena för grönområden och park i Sävsjö.

Lämpligt område för odlingslotter

Ställningstagande och konsekvenser

Äppellunden norr om väg 127 anses vara en lämplig plats för anläggande av framtida odlingslotter eller annan typ av stadsnära odling. Eftersom det fortfarande finns äppelträd inom området kan odlingslotterna dra nytta av dessa och området ligger dessutom i ett attraktivt läge nära Eksjöhovgårdssjön.

Hänsyn

Området ligger i anslutning till väg 127 och det kan eventuellt bli aktuellt med någon typ av bulleråtgärd från vägen.