Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Sammanhängande bostadsbebyggelse i Stockaryd

Stockaryd är kommunens tredje största tätort med strax över 1000 invånare. Igenom Stockaryd passerar järnvägen och i orten finns både Stockarydsterminalen och en järnvägsstation. I Stockaryd finns sedan innan ett detaljplanelagt område för bostäder som inte har blivit bebyggt. Efterfrågan på bostäder har länge varit låg, men en utveckling av Stockarydsterminalen skulle kunna öka efterfrågan. I närheten till Stockaryd finns dessutom möjlighet att bygga vid två sjöar för att öka attraktiviteten i samhället.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Stockaryd

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Östra Stockaryd

Ställningstaganden och konsekvenser

Område i nordöstra Stockaryd som redan är detaljplanelagt och där några tomter redan ligger ute för försäljning. Området har pekats ut sedan tidigare i översiktsplanen och är lämpligt för utveckling av småskalig bebyggelse. Genom att ta fram en ny detaljplan skulle tomtstorlekarna kunna ökas för att skapa en större attraktivitet och efterfrågan på tomter.

Hänsyn

Inom området finns en mellanlagringsplats för massor. När ny bostadsbebyggelse blir aktuell på mellanlagringsplatsen behöver en ny plats säkerställas.

Inom området finns också en gammal avfallstipp som kan vara förorenad.

En liten del av området ligger inom strandskyddsområde från en mindre göl. Eftersom sjön är liten kan Länsstyrelsen eventuellt upphäva strandskyddet runt sjön. Detta behöver beaktas i kommande detaljplanearbete.

Området är redan detaljplanelagt men det behöver säkerställas att ett separat beslut har tagit om införande av ett verksamhetsområde för allmänt VA innan eventuell utbyggnad av VA-nätet sker.

Karta över föreslagna bostadsområden i Stockaryd.

Lövängen

Ställningstaganden och konsekvenser

Område i sydöstra Stockaryd som är lämplig för utbyggnad av småskalig bostadsbebyggelse. Området ligger förhållandevis centralt och med närhet till Tallbackens friluftsområde.

Hänsyn

Blöta markförhållanden i omgivningen. I detaljplanearbetet behöver vattenförhållandena utredas. De blöta markförhållandena innebär också att förutsättningar för dricks-, spill- och dagvatten behöver utredas tidigt.

Området ligger delvis på ett redan fragmentiserat jordbruksmarksområde som är vad som finns kvar av en gammal jordbruksfastighet.