Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Utvecklingsinriktningen är vägledande för den långsiktiga samhällsutvecklingen i Sävsjö kommun. Den visar i grova drag kommunens långsiktiga intentioner för den fysiska utvecklingen i kommunen. Utvecklingsinriktningen består av två delar - fokusområden och en strukturbild.

De tre fokusområdena redovisar kommunens generella inriktning för den fysiska planeringen och är vägledande för de ställningstaganden som finns i översiktsplanen. Fokusområdena är också vägledande i avvägningar mellan olika intressen. Fokusområdena bygger på kommunens vision som säger att vi i Sävsjö kommun tillsammans skapar Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun.

Förutom de tre fokusområdena sätts också en målbild om att planeringen ska skapa förutsättningar för 13 000 personer år 2030 och 14 000 personer år 2040. Det är en ambitiös målbild, men den går hand i hand med de senaste årens befolkningstillväxt och några av de befolkningsprognoser som finns tillgängliga för kommunen. Totalt innebär det en befolkningsökning på 2300 personer fram till år 2040.

Strukturbilden redovisar övergripande på en karta kommunens prioriteringar för framtida utveckling. På kartan redovisas viktiga stråk eller områden som kommer att prioriteras i den framtida planeringen. Även strukturbilden är vägledande för de ställningstaganden och avvägningar som finns i resten av översiktsplanen.