Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Skyddade naturområden

Översiktsplanen behöver ta hänsyn till skyddade naturområden som finns i kommunen. I Sävsjö kommun finns flera områden som är utpekade och skyddade. Det ligger i kommunens intresse att bevara sådan natur som är utpekad som särskilt värdefull eftersom dessa områden bland annat bidrar till biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

I kommunen finns också ett antal riksintresseområden för naturvård och Natura2000-områden. Dessa beskrivs i avsnittet om Riksintressen.

Karta som visar naturreservat och nyckelbiotoper i kommunen.

Naturreservat

Hattens naturreservat

Hatten sträcker sig en liten bit över kommungränsen till Vaggeryds kommun utmed en del av Sävsjö kommuns nordvästra gräns. Området består av naturskog med varierande bestånd gällande trädslag, från gamla granar och tallar på höjderna i området till lövskogar i vissa delar av området. Det finns mycket död ved i skogarna och flera olika slags ovanliga och sällsynta växter och djur återfinns inom området. Landskapet är varierandemed höjder, branter, raviner och flacka våtmarker. Puttebäcken rinner genom områdets norra delar och intill Grytgölen i söder återfinns en utsiktsplats på en höjd intill gölens västra strand. Det finns parkering för bilar i områdets utkant, informationstavlor och gångleder för besökare.

I Hattens naturreservat anordnas även älgsafari.

Karta över naturreservat i den nordvästra delen av kommunen.

Brunnstorpsmossens naturreservat

Brunnstorpsmossen gränsar till Hattens naturreservat och är ett varierat reservat med gott om skog i olika åldrar, men även med öppna mossar och hällmark. Tack vare att skogen fått stå länge på samma plats och förnyats naturligt finns det flera värdefulla arter här. Det finns inga iordningställda vandringsleder i området.

Västermarkens naturreservat

Västermarken utgörs av orörd naturskog strax nordost om naturreservatet Hatten. Granen dominerar i området, men inslag av framför allt tall och en del lövträd förekommer. Den orörda naturen i det kuperade landskapet är hem till flera olika mossor, lavar och fåglar. Det finns inga iordningställda vandringsleder i området.

Rönnbergens naturreservat

Rönnbergen är ett högt beläget område som angränsar mot den norra kommungränsen och utgörs av en uppemot hundra år gammal granskog med enstaka inslag av tallsumpskog. Det finns flera olika naturtyper inom området och det finns gott om död ved, vilket tillsammans är viktiga för flera av de växter som förekommer i området. Det finns inga iordningställda vandringsleder i området.

Brunnsekärrets naturreservat

Brunnsekärret ligger precis intill vägen mellan Sävsjö och Vrigstad. Det utmärkande för området är att Kung Karls spira växer på denna plats och att detta är den sydligaste platsen där växten förekommer. Det som gör just Brunnsekärret till en lämplig plats för Kung Karls spira är det sluttande område där grundvattnet tränger fram och gör marken sank. Under 1960-talet dikades området för att odlas, vilket ledde till att områden växte igen och vattenförhållandena ändrades så att Kung Karls spira minskade i antal. Men röjning, gallring och slåtter har lett till att levnadsförhållandena för Kung Karls spira och andra ovanliga växter har förbättrats.

Området är även Natura 2000-område.

Karta över Brunnsekärrets naturreservat.

Kråketorpsskogens naturreservat

Kråketorpsskogen ligger i kommunens sydöstra hörn och sträcker sig in i Vetlanda och Växjö kommuner. Området är ett våtmarksområde kantat av barrskog med mycket död ved efter stormfällda granar. Delar av våtmarkerna utgörs av öppna kärrytor och små vattendrag ansluter till kärren. I delar av området finns lämningar av gamla torpmiljöer i form av odlingsrösen, små åkerytor och en torpgrund. Flera sorters fåglar, så som trana, spillkråka och hackspett m.m., och växter, så som blåtåtel, klockljung och tranbär m.m., trivs i Kråketorpsskogen.

Området är även Natura2000-område.

Karta över Kråketorpsskogens naturreservat.

Övriga naturområden

Biotopskyddsområden

Biotopskyddsområde är ett mindre mark- eller vattenområde som på grund av sina särskilda egenskaper eller värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter är värda att skydda. Till skillnad från naturreservat får bara vissa typer av biotoper skyddas som biotopskyddsområden. Biotopskyddsområden kan beslutas i varje enskilt fall, men för vissa typer av biotoper finns alltid ett generellt skydd. Sju biotopstyper innehar ett generellt skydd enligt miljöbalken:

  • Alléer
  • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
  • Odlingsrösen i jordbruksmark
  • Pilevallar
  • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
  • Stenmurar i jordbruksmark
  • Åkerholme

Förutom dessa generella biotopskydd omfattas även enskilda områden av biotopskydd. De enskilda områden som skyddas i Sävsjö kommun redovisas i kartan ovan.

Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är ett område med särskilt värdefull natur som består av en speciell naturtyp som utgör livsmiljö för många olika arter av växter och djur. Områdenas historia, artinnehåll, kvalitéerna hos nyckelelementen och strukturer vägs samman för att ett område ska bedömas lämpligt som nyckelbiotop. Nyckelbiotoper brukar utmärkas av flera olika inslag, så som mycket död ved, gamla träd, mossklädda stenar och liknande. Nyckelbiotoper är ofta resterna av den tidigare naturen på platsen som lämnats efter att resten av landskapet övergått till produktiv skogsbruksmark.

Nyckelbiotoperna är ofta hem för rödlistade arter, vilket gör nyckelbiotoperna ännu viktigare.

Naturminnen

Naturminnen är särpräglade naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt. De utgörs ofta av punktobjekt i naturen såsom träd, mindre trädgrupper, flyttblock eller andra stenformationer. Naturminnen kan ha både biologiska, geologiska och kulturhistoriska värden. Även naturminnen skyddas enligt miljöbalken.