Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Miljökvalitetsnormer

Enligt 3 kap. 4§ i Plan- och bygglagen ska det framgå i översiktsplanen hur kommunen anser att miljökvalitetsnormerna (MKN) ska följas. Reglerna som gäller för miljökvalitetsnormerna regleras i 5 kap. i Miljöbalken och finns för luft, vatten och buller. Sävsjö kommun omfattas av reglerna gällande miljökvalitetsnormer för vatten och luft.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer är bestämmelser som syftar till att säkra Sveriges vattenkvalitet. Miljökvalitetsnormer omfattar bestämmelser för sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Karta över gällande miljökvalitet för de vattenförekomster som omfattas av vattenförvaltningen.

Inom arbetet med vattenförvaltningen tas med jämna mellanrum fram underlag för miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i Sverige. De senaste besluten om nya miljökvalitetsnormer, inklusive tillhörande åtgärdsprogram och statusklassning togs år 2021. Miljökvalitetsnormerna för vatten anger bland annat föroreningsnivåer för metaller, organiska miljögifter och näringsämnen samt störningsnivåer av fysiska ingrepp på vatten som kan orsaka problem för biologisk mångfald eller den naturliga vattenreningen. Målet är att de vatten som omfattas av miljökvalitetsnormerna ska uppnå god status. Statusklassningen delas upp i kemisk och ekologisk status för ytvatten samt kemisk och kvantitativ status för grundvatten. Ekologisk status utgörs av en sammanvägd bedömning av biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska förhållanden. Kemisk status utgörs av en bedömning av påverkan från kemiska föroreningar och kvantitativ status utgörs av en bedömning av mängden tillgängligt vatten. Eftersom vattnets naturliga gränser inte följer administrativa gränser eller plangränser är det viktigt att ta hänsyn till hela vattnets avrinningsområde vid planering av den fysiska miljön. Påverkan på vatten ackumuleras, vilket kan innebära större problem nedströms om det finns många olika utsläppskällor uppströms.

I Sävsjö kommun omfattas ett flertal vattendrag, sjöar och grundvatten av miljökvalitetsnormerna för vatten. Eftersom kommunen ligger på höglandet innebär det att det finns en väldigt låg kumulativ påverkan på vattnet. Därför har de flesta ytvattenförekomsterna inom kommunen en måttlig eller god ekologisk status. Vad gäller kemisk status så undantas alla ytvatten i Sverige från kraven på god status för kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter (BDE). Bortsett från de två undantagna föroreningarna innehar alla ytvattenförekomster i kommunen god kemisk status.

Grundvattenförekomster värderas utifrån kvantitativ och kemisk status. I Sävsjö kommun har alla grundvatten god kemisk status och god kvantitativ status.

För att lyckas med att uppnå de satta miljökvalitetsnormerna tar vattenmyndigheterna fram åtgärdsprogram som ska följas av kommunerna. Sävsjö kommun omfattas av åtgärdsprogrammen för Södra Östersjön respektive för Västerhavet. Bland de åtgärder som har ålagts kommunerna finns bland annat övergripande vattenplanering, miljötillsyn, skydd av dricksvattentäkter, vattenhänsyn i den fysiska planeringen, framtagande av VA-plan som också hanterar dagvatten och arbete med dioxiner från småskalig förbränning. I översiktsplanen ska det framgå att hänsyn har tagits till vatten på ett sätt så att den fysiska planeringen kan bidra till att miljökvalitetsnormerna kan uppnås samt hur underlaget från den regionala vattenförsörjningsplanen synliggörs och används. Läs mer om kommunens ställningstaganden kopplat till vatten- och avloppsförsörjning i avsnittet Vatten och avlopp.

I underlaget från vattenförvaltningen framgår det att det idag framförallt är Sävsjöån och Hägneån som påverkas negativt av urban markanvändning – det vill säga tätortsbebyggelse. Alltså är det generellt inte exploateringar i Sävsjö kommun som idag orsakar försämringar av vattenkvaliteten. I tätorterna är det dock viktigt att arbeta aktivt med dagvattenåtgärder och förbättringar av de allmänna vatten- och avloppssystemen för att undvika en försämring av vattenkvaliteten.

Vid fysisk planering i anslutning till vattenförekomster som riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten ska det enligt gällande lagstiftning säkerställas att den nya bebyggelsen inte riskerar att försämra miljökvaliteten för vattenförekomsterna.

Ställningstaganden om miljökvalitetsnormer för vatten

  • Åtgärder bör genomföras som en del av den fysiska planeringen för att bidra till att miljökvalitetsnormerna uppnås – framförallt i de vattenförekomster som påverkas negativt av den urbana markanvändningen.
  • Vid framtagande av detaljplaner ska frågor om dagvatten, vattenförsörjning och spillvatten hanteras för att säkerställa att vattnet till och från fastigheten inte påverkar miljökvailteten negativt i vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormerna. Det kan bland annat handla om att ta fram dagvattenutredningar för att säkerställa att dagvatten renas på vägen till vattenförekomster.

Miljökvalitetsnormer för luft

Luftföroreningar kan leda till allvarliga konsekvenser för människor, djur och växter. Konsekvenserna utgörs bland annat av negativ påverkan på människors hälsa, negativ klimatpåverkan och hot mot biologisk mångfald. Luftföroreningar har både en direkt och indirekt påverkan på hälsa och miljö. Förutom att direkt påverka människors luftvägar och lungor samt atmosfären och ozonskiktet, så orsakar luftföroreningar försurning och övergödning.

Miljökvalitetsnormer för luft är den svenska implementeringen av EU:s ramdirektiv för luft som är ett juridiskt bindande styrmedel för att förebygga och åtgärda miljöproblem. För närvarande finns miljökvalitetsnormer gällande utomhusluft för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. I Sverige finns framförallt problem med kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i större städer.

I Sävsjö kommun görs modellberäkningar av Luftvårdsförbundet i Jönköpings län för att säkerställa att inte luftföroreningarna överstiger miljökvalitetsnormens gränsvärden. Om gränsvärdena överstigs måste kommunen ta fram ett åtgärdsprogram för hur värdena ska minska. I kommunen ligger värdena för 2019 långt under miljökvalitetsnormernas gränsvärden för alla ämnen och därför har inga särskilda åtgärder behövts.

Åtgärderna som används för att minska luftföroreningar fungerar också för att minska andra negativa påverkansfaktorer, såsom buller och utsläpp av växthusgaser. Därför kan det ändå vara bra att aktivt arbeta för en bättre luftmiljö i tätorterna genom att minska biltrafiken, ha mer grönska och arbeta för att de fordon som finns kvar ska drivas med el.

Ställningstaganden om miljökvalitetsnormer för luft

  • Inga särskilda insatser behövs från kommunen för att hantera den befintliga luftkvaliteten, men positiva synergieffekter kan uppstå i samband med andra insatser för att förbättra den bebyggda miljön. Det kan till exempel handla om minskat bilåkande i tätorterna, fler elektrifierade fordon eller mer grönska.