Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Riksintresseanspråk för naturvård (MB 3 kap. 6§)

I översiktsplanen redovisas vilka riksintressen som finns i kommunen och hur kommunen ställer sig till dem. Områden av riksintresse för naturvård ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv.

Karta över riksintressen i kommunen.

Biskopsbo och Köpstad

Vid Biskopsbo och Köpstad utanför Vrigstad finns ett representativt och välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av öppen hagmark och annan träd- och buskbärande hagmark.
Områdets värde bevaras genom fortsatt naturvårdsinriktad betesdrift och bör inte exploateras eller beskogas.

Området är idag skyddat som Natura2000-område.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Karta över riksintresseområdena för naturvård i norra delen av kommunen.

Brunnstorpsmossen

Brunnstorpsmossen är ett större mosaikartat system av sluttande och svagt välvda mosseytor beläget på kommungränsen mellan Vaggeryd och Sävsjö. Området består av sluttande mosse, svagt välvd mosse och tjärn.

Våtmarkernas värde bevaras bäst genom att området skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar, vid vattendrag och i kantzoner bör ej utföras. Delar av området utgörs av Hattens och Västermarkens naturreservat.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Gallakvarnså

Kring Gallakvarnså, som rinner upp väster om Ramkvilla, finns ett orört naturskogs- och våtmarksområde med kärr och mossar, där en liten del omfattar Sävsjö kommuns sydvästra del. Orördheten och den stora variationen av våtmarkstyper tillsammans med gammal urskogsartad skog ger särskilt höga naturvärden åt området.

Området bör skyddas från exploatering och andra ingrepp som negativt kan påverka områdets karaktär.

Området är idag skyddat som både Natura2000-område och naturreservat.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Hjärtlandakärret med Ljungamossen

Hjärtlandakärret som ligger mellan Sävsjö och Vrigstad är ett artrikt översilningskärr med omväxlande fastmattor och mjukmattor med hög diversitet av ovanliga mossor. Trots stora ingrepp hyser området ett av länets största sammanhängande extremrikkärr.

Våtmarkernas värde bevaras bäst genom att området skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar, vid vattendrag och i kantzoner bör ej utföras.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Komstad

Vid Komstad finns ett representativt och välbevarat odlingslandskap med slåtterkärr och naturbetesmarker i form av blandlövhage, öppen hagmark och ekhage.

Områdets värde bevaras genom fortsatt naturvårdsinriktad betesdrift och bör inte exploateras eller beskogas.

En liten del av området utgörs av ett Natura2000-område.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Karta över riksintresseområdena för naturvård i södra delen av kommunen.

Linneåns mader

Linneåns mader ligger strax söder om Hultsjö. Våtmarken betingas av Linneån och denna del omfattar åsträckan mellan Hultsjön i norr och Kallsjön/Västanå i söder. Våtmarken består av breda öppna kärrmader med mindre högmosseytor mot fastmarkskanten. Maden är tidvis översvämmad.

Våtmarkernas värde bevaras bäst genom att området skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar, vid vattendrag och i kantzoner bör ej utföras.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Spjutamossen

Spjutamossen som ligger väster om Möcklehult består till största delen av plana kärrytor omväxlande med svagt välvda mossar och barrsumpskog.

Våtmarkernas värde bevaras bäst genom att området skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar, vid vattendrag och i kantzoner bör ej utföras.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Stora Skärsjön

I Sävsjö kommuns sydvästra hörn ligger Stora Skärsjön. Denna har blivit känd för ett rent vatten. Sjön är av limnologiskt intresse och har sedan länge utgör ett studieobjekt för limnologiska studier. Sjön har ingått i ett internationellt projekt.

Stränderna är skogklädda och i nordost bergiga med branta stup. Här ligger i närheten byn Lilla Hökhemmet. I övrigt saknas närbelägen bebyggelse och odling. Dock finns tre sommarstugor på östra stranden och en äldre mitt emot dem på västra stranden.

Sjöns värden bevaras genom att undvika avloppsutsläpp, vattenreglering, skogsavverkning eller exploatering utmed stränderna, utsläpp av vatten från diken och markavvattning, fiskodling samt åkerbruk fram till strandkanten.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Söndra

Vid Söndra, väster om Hjälmseryd, finns ett representativt och välbevarat odlingslandskap med öppen äng och naturbetesmarker i form av björkhage och öppen hagmark.

Områdets värde bevaras genom fortsatt naturvårdsinriktad betesdrift och bör inte exploateras eller beskogas.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Trälsbomossen

Trälsbomossen, på gränsen mot Värnamo kommun, är ett mosaikartat och mångformigt våtmarkskomplex bestående av sluttande och svagt välvda mossar, sumpskog och topogent kärr.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Ställningstaganden om riksintressen för naturmiljövård

  • Sävsjö kommun ställer sig bakom de riksintressen för naturmiljövård som finns i kommunen och agerar för bevarande genom att följa de förutsättningar för bevarande som beskrivs av Naturvårdsverket.
  • Om några av riksintresseanspråken skulle tas bort eller ändras ska områdena fortsatt beaktas som kommunala intressen för naturmiljö.
  • Ingen ny bebyggelse är lämplig i något av riksintresseområdena för naturvård.