Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Kollektivtrafik

För att möjliggöra för människor att bo och jobba i hela kommunen är det viktigt att ta hänsyn till befintlig och framtida kollektivtrafik i översiktsplanen. Kollektivtrafiken inom Sävsjö kommun består både av busstrafik och tågtrafik. För den regionala kollektivtrafiken ansvarar Jönköpings länstrafik (JLT). Länets kommuner och Region Jönköping är ägare till länstrafikbolaget och samverkar med bolaget vid planering av trafiken. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet framgår mål och inriktning för den regionala kollektivtrafiken.

Igenom Sävsjö kommun passerar fem regionala busslinjer som körs av JLT och en regional tåglinje som körs av Krösatågen där JLT är delägare.

Tabell som redovisar kollektivtrafiklinjer som går i Sävsjö kommun samt antalet avgångar och antalet resande.
BussnummerSträckningAntalet dubbelturer på vardagar (helgdagar inom parantes)Totalt antal resor 2019 (hela sträckan, källa: JLT)
141Jönköping-Vrigstad-Sävsjö11 (3-5)75 337
142(Rörvik-)Vrigstad-Sävsjö4-6 (0)Ny linje - ingen statistik
341Sävsjö-Vetlanda via Hultagård2-4 (0)26 399
342Sävsjö-Vetlanda via Vallsjö, Hultagård och Landsbro17-18 (5)57 770
363Sävsjö-Lammhult via Stockaryd och Rörvik6-8 (0)35 791
Tåg 89Jönköping-Nässjö-Sävsjö-Stockaryd-Alvesta-Växjö11 (5-7)529 753

Utöver buss- och tåglinjerna finns möjlighet till närtrafik i form av anropsstyrd trafik för dem som bor längre än en kilometer från närmaste hållplats. Antalet resor med närtrafiken inom kommunen under 2019 var 719.

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns en målsättning om att 85 % av länets befolkning ska ha närmare än en kilometer till närmaste hållplats eller stationsläge med en turtäthet på minst 8–12 avgångar per dag. Av de som bor i tätorter i Sävsjö kommun bor ungefär 96 % inom en kilometer till närmaste hållplats för kollektivtrafik. På landsbygden bor bara 14 % inom en kilometer till närmaste hållplats och totalt i Sävsjö kommun ligger siffran på 75 % (källa: Kolada Länk till annan webbplats.). Av hållplatserna på landsbygden har många hållplatser få turer och på helgen begränsas möjligheten att åka kollektivt på flera platser i kommunen.

I grannkommunerna Nässjö, Värnamo och Alvesta finns regionala noder för kollektivtrafik där flera olika tåglinjer och busslinjer möts. Nässjö och Alvesta station nås genom tåglinje 89, men till Värnamo finns ingen möjlighet att ta sig från kommunen för närvarande. Sävsjö kommun har tillsammans med Värnamo och Eksjö kommuner identifierat ett behov av en busslinje som går emellan sjukhusen i Värnamo och Eksjö och som då passerar Vrigstad och Sävsjö på vägen. En liknande linje har utretts tidigare i form av den så kallade ”Vetnamo”-linjen mellan Värnamo och Vetlanda via Vrigstad och Sävsjö – men har aldrig inrättats. Ett nytt förslag för en linje mellan Värnamo och Eksjö utreds för närvarande av Jönköpings länstrafik.

I det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet framgår att kommunhuvudorter i grannkommuner ska kopplas ihop med kollektivtrafiklinjer med 24 dubbelturer om det tar mindre än en timme att resa mellan dem. För Sävsjö kommuns del innebär det att en ny kollektivtrafiklinje skulle inrättas från Sävsjö till Vaggeryd och Värnamo. Det innebär också att flera av de befintliga linjerna behöver betydligt fler avgångar på vardagar för att kunna uppnå 24 dubbelturer.

För att kollektivtrafiken ska nyttjas är det viktigt att ny bostadsbebyggelse inom Sävsjö tätort hamnar minst två kilometer från stationen och inom Vrigstad, Stockaryd och Rörvik inom en kilometer från stations- eller hållplatsläge. Dessutom ska kollektivtrafiken i tätorterna ges företräde framför biltrafiken och tillgängligheten till hållplatslägena för gående och cyklande trafikanter ska säkerställas.

Karta över kollektivtrafikstråk för bussar och hållplatser sorterade efter turtäthet.

Stationsläge Rörvik

Trots att Södra stambanan passerar igenom Rörvik finns ingen tågstation där. Rörvik är en förhållandevis liten ort och för närvarande finns inte underlaget för att stanna där. Ett tågstopp skulle öka attraktiviteten för Rörvik då pendling till orter som Växjö, Jönköping, Nässjö och Alvesta skulle förenklas. Antalet invånare i Rörvik är strax över 500 – men om man räknar med södra kommunens omland uppgår antalet invånare till över 1800 (källa: Befolkningsstatistik, SCB Länk till annan webbplats.). Kommunens förhoppning är att det på sikt blir möjligt att utveckla Södra stambanan till en järnväg av mer regional karaktär där Rörvik skulle kunna få en egen tågstation.

Ett utpekat markanspråk för framtida tågstation finns i avsnittet Transportinfrastruktur i Rörvik.

Ställningstaganden om kollektivtrafik

  • Säkerställ att ny sammanhängande bebyggelse hamnar inom rimligt avstånd till hållplatsläge för kollektivtrafik.
  • Säkerställ tillgängligheten för gående och cyklande trafikanter, samt bilister till hållplatslägena för kollektivtrafik.
  • Om det finns behov ska kollektivtrafiken ges företräde framför biltrafiken i kommunens tätorter.

Sävsjö kommun ska dessutom verka för att:

  • En ny kollektivtrafiklinje mellan Värnamo och Eksjö inrättas som passerar Vrigstad och Sävsjö.
  • En ny kollektivtrafiklinje mellan Vaggeryd och Sävsjö inrättas alternativt att goda bytesmöjligheter säkerställs i Hok mellan buss 141 och Krösatågen som möjliggör pendling mellan Sävsjö och Vaggeryd.
  • Järnvägssträckorna Nässjö-Jönköping och Växjö-Alvesta förbättras.
  • Öka turutbudet mellan Sävsjö och grannhuvudorterna (Vetlanda, Nässjö, Alvesta och Växjö) så att linjerna når 24 dubbelturer på vardagar.
  • En ny station anläggs i Rörvik i samband med att nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö byggs.