Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Verkamheter och industri i Stockaryd

Stockaryd är kommunens tredje största tätort med strax över 1000 invånare. Igenom Stockaryd passerar järnvägen och i orten finns både Stockarydsterminalen och en järnvägsstation. Den stora utvecklingspotentialen för Stockaryd handlar om Stockarydsterminalen. Överflyttningen från väg till järnväg kan komma att möjliggöra en stor vinst för klimatet och därför är många verksamheter intresserade av att etablera sig i anslutning till terminalen.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Stockaryd

Verksamheter och industri

Stockarydsterminalen (etapp II)

Ställningstaganden och konsekvenser

Vid Stockarydsterminalen finns utvecklingspotential för terminalen. Kommunen vill att terminalen i framtiden också ska kunna användas som kombiterminal och därför avsätts större markområden för terminalens utveckling.

Ställningstagandena i översiktsplanen följer den fördjupade översiktsplanen för Stockaryds samhälle som antogs av kommunfullmäktige 2009 (2009-10-19 §83). Även om den fördjupade översiktsplanen slutar gälla i samband med antagandet av den här översiktsplanen finns planens intentioner för Stockarydsterminalen kvar.

Söderut finns förutsättningar för tre till fyra lastspår med spårlängd upp till 700 meter.

Ett stamspår kan vara möjligt att dra norrut över väg 761 för att där övergå i flera lastspår.

Hänsyn

Runt omkring terminalen finns våtmarker och sumpskogar som har höga naturvärden och som är viktiga att hantera på ett varsamt sätt.

De höga grundvattennivåerna och de många våtmarkerna kring terminalen innebär också en risk för översvämningar i perioder med skyfall eller långa perioder av regn. En vidareutveckling av området innebär troligen stora hårdgjorda ytor, vilket innebär ännu större risker. Vattenförhållandena försvårar också framtida exploatering inom området.

En grundlig dagvattenutredning behöver utföras i ett tidigt skede för hela utvecklingen av Stockarydsterminalen. Utredningen blir avgörande för hur försörjningen av allmänna vattentjänster kan ske. Med tanke på risken för stora mängder dag- och dräneringsvatten är det troligt att det behöver tas omhand lokalt på den egna fastigheten.

Det stora markanspråket innebär att det kan uppkomma behov av gröna korridorer för att inte fragmentisera naturområden för mycket.

En arkeologisk utredning har redan genomförts för stora delar av området. Strax norr om väg 761 finns en fornåker som behöver utredas ytterligare.

Inom området finns ett antal potentiellt förorenade områden.

Delar av området ligger inom strandskyddsområde från en mindre göl. Eftersom sjön är liten kan Länsstyrelsen eventuellt upphäva strandskyddet runt sjön. Detta behöver beaktas i kommande detaljplanearbete.

Karta från den gamla fördjupade översiktsplanen som visar hur Stockarydsterminalen kan utvecklas och som fortfarande är ett viktigt underlag för kommande planering i Stockarydsterminalen.

Karta från den gamla fördjupade översiktsplanen som visar hur Stockarydsterminalen kan utvecklas och som fortfarande är ett viktigt underlag för kommande planering i Stockarydsterminalen.

Stockarydsterminalen söder (lång sikt)

Ställningstaganden och konsekvenser

Stort område söder om Stockaryd. Utvecklingen är eventuellt lämpligt på lång sikt och för verksamheter som drar nytta av närheten till Stockarydsterminalen. Området ska tillsammans med Stockarydsterminalen väster utredas för kommande utveckling av Stockarydsterminalen. 

Hänsyn

Området ligger på en höjd som troligtvis inte är lika blöt som markerna generellt runt Stockaryd är.

Även om det här området inte är blött så skulle en exploatering av området innebära hårdgörande av ytor vilket leder till högre tryck på de omkringliggande mossarna. Vid en exploatering är det alltså av största vikt att behandla vattenfrågor med stor försiktighet.

En grundlig dagvattenutredning behöver utföras i ett tidigt skede för hela utvecklingen av Stockarydsterminalen. Utredningen blir avgörande för hur försörjningen av allmänna vattentjänster kan ske. Med tanke på risken för stora mängder dag- och dräneringsvatten är det troligt att det behöver tas omhand lokalt på den egna fastigheten.

Området består idag av en mängd olika fastigheter som ägs av många olika privatpersoner. En framtida exploatering skulle kräva att kommunen eller bolaget Stockarydsterminalen köper in fastigheterna.

Det stora markanspråket innebär att det kan uppkomma behov av gröna korridorer för att inte fragmentisera naturområden för mycket.

Kartor som visar föreslagna verksamhetsområden i Stockaryd.

Stockarydsterminalen väster (lång sikt)

Ställningstaganden och konsekvenser

Område väster om den tänkta anslutningsvägen mellan väg 761 och 763. Området ska tillsammans med Stockarydsterminalen söder utredas för kommande utveckling av Stockarydsterminalen.

Hänsyn

Området består till stora delar av sumpskogar. De höga grundvattennivåerna och de många våtmarkerna kring Stockaryd innebär en risk för översvämningar i perioder med skyfall eller långa perioder av regn. En vidareutveckling av området innebär troligen stora hårdgjorda ytor, vilket innebär ännu större risker. Vattenförhållandena försvårar också framtida exploatering inom området.

Innan området kan utvecklas ska eventuella naturvärden i området utredas.

Det stora markanspråket innebär att det kan uppkomma behov av gröna korridorer för att inte fragmentisera naturområden för mycket.

Östra Stockaryds verksamhetsområde

Ställningstaganden och konsekvenser

Område öster om Stockaryd som bland annat är lämpligt för utflyttning av de verksamheter som ligger väster om järnvägen. Området är inte lämpligt för bullrande eller miljöstörande verksamheter.

Hänsyn

Området ligger i anslutning till väg 761, varifrån det behövs ordnas en säker infartsväg.

Hela Stockaryd är byggd runt våtmarker och det innebär att det ofta är blöta förhållanden som behöver beaktas i kommande planering och lovgivning.

Området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde för allmänt VA. Innan utbyggnation kan ske behöver dock grundliga dagvattenutredningar utföras i ett tidigt skede.

Stigamo verksamhetsområde

Ställningstagande och konsekvenser

Område söder om Stockaryd utmed väg 756 mot Rörvik. Området är bland annat lämpligt för utflyttning av verksamheter från området väster om järnvägen. Idag består området av skogsmark.

Hänsyn

Närheten till järnvägen innebär risker för buller och olyckor från transporter med farligt gods.

Området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde för allmänt VA. Innan utbyggnation kan ske behöver dock grundliga dagvattenutredningar utföras i ett tidigt skede.