Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Verksamheter och industri i Vrigstad

Vrigstad är den näst största och den äldsta tätorten i Sävsjö kommun, vilket troligen beror på det strategiska läget vid Vrigstadån och närheten till Nydala kloster. Dagens verksamheter i Vrigstad ligger framförallt i sydöstra delen av tätorten utmed Trävaruvägen där en fortsatt utveckling föreslås. Som komplettering till det området föreslås en utveckling väster om Vrigstad, vid korsningen där väg 127 mot Värnamo och väg 30 mot Jönköping möts. Detta är en strategisk plats för utvecklingen av logistikverksamheter.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Vrigstad

Verksamheter och industri

Gamla macken

Ställningstaganden och konsekvenser

Område väster om Vrigstad norr om väg 30. Lämplig plats för bland annat ytkrävande logistikverksamheter.

Hänsyn

Relativt långt ifrån Vrigstad. Förutsättningar för hållbart resande i form av gång- och cykelväg samt kollektivtrafik behöver säkerställas.

Idag finns ingen allmän vatten-, spillvatten- eller dagvattenförsörjning i närheten av området. I kommande detaljplanearbete behöver det utredas om området omfattas av 6 § i lagen om allmänna vattentjänster.

Vid kommande planarbete för utveckling av området är det viktigt att samarbeta med Trafikverket för att säkerställa lämpliga infartsvägar.

I närheten av parkeringsplatsen norr om väg 30 fanns tidigare en mack. En sanering har genomförts på platsen och inga kända föroreningar finns kvar.

Karta över föreslagna verksamhetsområden väster om Vrigstad.

Värnamokrysset väster

Ställningstaganden och konsekvenser

Område väster om Vrigstad och väster om korsningen mellan väg 127 och väg 30. Lämplig plats för bland annat ytkrävande logistikverksamheter.

Hänsyn

Långt ifrån Vrigstad. Förutsättningar för hållbart resande i form av gång- och cykelväg samt kollektivtrafik behöver säkerställas.

Idag finns ingen allmän vatten-, spillvatten- eller dagvattenförsörjning i närheten av området. I kommande detaljplanearbete behöver det utredas om området omfattas av 6 § i lagen om allmänna vattentjänster.

Vid kommande planarbete för utveckling av området är det viktigt att samarbeta med Trafikverket för att säkerställa lämpliga infartsvägar.

I området är det relativt blött och vattenförhållandena behöver utredas i detaljplanearbetet.

Inom området finns fornlämningar som behöver hanteras i kommande planarbete.

Trävaruvägen

Ställningstaganden och konsekvenser

Området ligger sydost om Vrigstad och är lämpligt för utveckling av ytkrävande verksamheter och industrier.

Hänsyn

Inom området finns mycket fornlämningar som behöver hanteras i samband med detaljplanearbete.

Inom området finns flera bäckar som behöver hanteras i detaljplanearbetet. Området ligger inom ett område som utreds för en utvidgning av vattenskyddsområdet i Vrigstad. För att upprätthålla skyddet för vattentäkten behöver en tidig dialog hållas med Njudung Energi för att utreda vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas samt vilka begränsningar som behöver finnas för att risken för förorening av vattentäkten minimeras.

 

Karta över föreslagna verksamhetsområden söder om Vrigstad.

Verksamheter vid motorbanan

Ställningstagande och konsekvenser

Utmed Stockarydsvägen i östra Vrigstad finns förutsättningar för utveckling av ett mindre verksamhetsområde i anslutning till motorbanan. I anslutning till motorbanan ska bland annat en lokal för skolverksamheter i form av ett motorcrossgymnasium anläggas. Skollokalen kommer framförallt användas för underhåll av motorfordon.

Ett detaljplanearbete pågår i området där omfattningen av verksamhetsområdet, naturområdet och idrottsanläggningen utreds.

Hänsyn

I anslutning till området finns ett elljusspår och i området ligger fornlämningar som behöver hanteras i detaljplanen.

Eftersom området ligger i anslutning till en större väg behöver även en eventuell gång- och cykelväg utredas.

I detaljplanearbetet utreds förutsättningarna för att ansluta till allmänt VA.

Gubbakulan

Ställningstaganden och konsekvenser

Gubbakulan eller Lunden drevs som folkpark fram till 1990-talet. Området är vackert beläget och kan exponeras mot södra infarten till Vrigstad. Lämplig användning kan vara någon verksamhet som kan ha nytta av platsens välkända namn eller av det exponerade läget utmed väg 30. Lämplig användning kan till exempel vara café eller handel.

Hänsyn

Området ligger inom ett område som utreds för en utvidgning av vattenskyddsområdet i Vrigstad. För att upprätthålla skyddet för vattentäkten behöver en tidig dialog hållas med Njudung Energi för att utreda vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas samt vilka begränsningar som behöver finnas för att risken för förorening av vattentäkten minimeras.

En utveckling i området bör ta hänsyn till områdets kulturhistoria.

Till området finns utbyggt vatten- och avloppsnät och en befintlig infart från väg 30. Det finns också en grusad gång- och cykelväg till området.