Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Verksamheter och industri i Sävsjö

Sävsjö är kommunens centralort med många funktioner och nästan hälften av kommunens invånare. Utvecklingen av verksamheter och industri bör ske i anslutning till befintliga transportleder som är lämpliga för godstrafik. Närheten till väg 127 gör Mäjensjö-området lämpligt för verksamheter och industri - och den nya vägen genom Mäjensjö möjliggör en fortsatt utveckling av verksamhetsområdena söder om Sävsjö.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Sävsjö tätort

Verksamheter och industri

Mäjensjö

Ställningstagande och konsekvenser
I sydvästra Sävsjö, väster om järnvägen och söder om väg 127 finns ett skogsområde som lämpar sig för utveckling av ytkrävande och bullrande verksamheter. Närmast väg 127 ska handelsverksamheter som kräver bra skyltlägen lokaliseras. Längre söderut finns områden som är mer lämpliga för industrier.

Genom området går ett vägreservat för omledning av väg 761 mot Stockaryd. En förbifart kan byggas så att den tunga trafiken mot Stockaryd och södra industriområdet inte går förbi Aleholmsgymnasiet och bostadsområdet Nyhem.

Hela området behöver hanteras i ett sammanhang.

Hänsyn

Öster om området går Södra stambanan med risk för buller eller olyckor från transporter för farligt gods.

I anslutning till området finns Mäjensjögölen och ett sumpskogsområde. Hela området är relativt blött och därför är det viktigt att hantera vattenfrågor och markförhållanden på ett varsamt sätt och tidigt i processen.

I anslutning till området finns Södra Mäjensjö som är en gård med jordbruksmark. Eventuell påverkan på jordbruksmarken behöver utredas i kommande detaljplan.

Inom och i anslutning till området finns flera fornlämningar. Eventuell påverkan på fornlämningar behöver utredas i kommande detaljplan.

Dragningen för omledning av väg 761 genom området behöver utredas tillsammans med anslutning till väg 127 och bro över Södra stambanan mot Stockaryd. Till området finns idag heller ingen anslutning för gående och cyklande trafikanter.

Finns idag ingen anslutning till vatten-, spillvatten- eller dagvattensystemet på den här sidan om järnvägen – förutsättningar bör utredas tidigt i processen.

Karta över Mäjensjö och Alehögsområdet.

Alehögsområdet

Ställningstaganden och konsekvenser

Söder om Mäjensjöområdet finns en möjlighet att långsiktigt fortsätta utbyggnaden av verksamheter. Det här området är lämpligt för utbyggnad först efter att väg 761 letts om genom Mäjensjöområdet väster om järnvägen. Inom området är det lämpligt med ytkrävande och bullrande verksamheter.

Hänsyn

Inom och i anslutning till området finns flera fornlämningar. Eventuell påverkan på fornlämningar behöver utredas i kommande detaljplan.

Liksom för Mäjensjöområdet så behöver många frågor utredas tidigt i processen, bland annat vattenförhållandena, förutsättningar för vatten-, spillvatten- och dagvattenläggningar och påverkan från reningsverket samt järnvägen.

Södra industriområdet

Ställningstaganden och konsekvenser

I stort sett hela det södra industriområdet är idag detaljplanelagt och området har pekats ut som lämpligt för industriverksamheter i den befintliga översiktsplanen – något som är fortsatt aktuellt.

Hänsyn

Vid exploatering behöver hänsyn tas till vattenförhållandena och fornlämningar.

Hela området är detaljplanelagt men det behöver säkerställas att ett beslut om införande av verksamhetsområdet för allmänt VA har tagits i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster innan byggnation påbörjas.

Karta över södra industriområdet och fortsättning södra industriområdet.

Fortsättning södra industriområdet

Ställningstaganden och konsekvenser

Söder och sydväst om det befintliga Södra industriområdet i Sävsjö finns mark som fortsatt kan utvecklas för kommande industrietableringar. Området är lämpligt för utveckling på längre sikt efter att Mäjensjö etablerats. Inom området är det lämpligt för ytkrävande och bullrande verksamheter.

Hänsyn

Igenom området slingrar sig Hägneån – det är viktigt att ta hänsyn till åns utbredning vid exploatering av området och säkerställa ett lämpligt avstånd till ån.

I anslutning till området finns flera fornlämningar. Eventuell påverkan på fornlämningar behöver utredas i kommande detaljplan.

Vid exploatering behöver vattenförhållandena utredas i ett tidigt skede då området är relativt blött.

En grundlig dagvattenutredning behöver tas fram innan beslut om huruvida allmänt VA kan dras fram.