Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Strukturbild

Strukturbilden redovisar övergripande på en karta kommunens prioriteringar för framtida utveckling. På kartan redovisas viktiga stråk eller områden med hög prioritet i den fortsatta planeringen. Strukturbilden är vägledande för de ställningstaganden och avvägningar som finns i resten av översiktsplanen, men också för kommunala ställningstaganden i nationella och regionala transportplaneringen.

Strukturbilden som visar den föreslagna utvecklingen för kommunen på en karta.

Bebyggelsekärnor

Tätorterna Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd och Rörvik pekas i strukturbilden ut som bebyggelseområden. Kommunens inriktning är att det är i tätorterna den främsta bebyggelseutvecklingen för verksamheter och bostäder ska ske. I kommunens mindre orter och byar kan också ny bebyggelse tillkomma men på privata initiativ. I tätorterna ska den mesta servicen finnas och det är också där som den största delen av bostadsbebyggelsen och bebyggelse för verksamheterna ska utvecklas. Till och från dessa ska det finnas goda möjligheter att ta sig med kollektivtrafik.

Från Sävsjö tätort har också flera pilar ritats ut där det är lämpligt med en utveckling av den tätortsnära landsbygden med mer bostadsbebyggelse. Utmed vägarna mot Komstad, Torset/Vallsjön, Femtinge/Bringetofta och Skepperstad finns höga värden, men också möjlighet att utveckla landsbygden.

Natur och friluftsliv

Natur- och friluftsområden har stor betydelse för kommunens attraktivitet. De genererar en rad värden och ekosystemtjänster, bland annat i form av rekreation, besöksnäring, biologisk mångfald och klimatanpassning. Ett antal större områden med särskilda kvaliteter för natur och friluftsliv lyfts fram i strukturbilden. Dessa har stor betydelse för friluftslivet, kultur- och naturupplevelser, biologisk mångfald eller för övriga ekosystemtjänster. Dessa områden ska värnas, bevaras och utvecklas för att främja besöksnäring, landsbygdsutveckling, naturvärden och friluftslivet.

Höglandets barrskogsområde består i Sävsjö kommun av Hattens, Brunnstorpsmossens, Västermarkens och Rönnbergets naturreservat inom Sävsjö kommun samt riksintresseområdet för Brunstorpsmossen. På andra sidan kommungränsen – i Vaggeryds och Nässjö kommuner finns bland annat Stensjökvarnsskogens naturreservat, Fallamossen och sydsvenska höglandets högsta punkt: Tomtabacken. Området är viktigt för totalförsvaret – vilket innebär begränsningar för andra verksamheter och att områdets karaktär i stort kan bevaras.

Vallsjön är en så kallad källsjö och har lyfts fram som ett särskilt värdefullt vatten för natur och fiske av Länsstyrelsen. Dessutom utgör området både Natura2000-område och en viktig vattentäkt för kommunen. Allt detta medför att sjön har höga värden för både friluftsliv och naturen.

Vrigstadsån och Rusken-området ligger i kommunens sydvästra del. Vrigstadsån rinner från Köpstad strax nordost om Vrigstad och ner mot Rusken och har höga naturvärden både uppströms och nedströms Vrigstad. Uppströms Vrigstad finns riksintresseområdet Biskopsbo med höga naturvärden i form av välbevarade odlingslandskap med naturbetesmarker. Nedströms Vrigstad finns Lundholmen som är ett kommunintresse för naturvård med slättsjöar och våtmarker och där flera hotade fågelarter häckar. Öster om Rusken finns flera viktiga mossar som går in i Sävsjö kommun och i Söndra samt utmed Möcklehultsvägen finns välbevarade odlingslandskap.

Höjdvärend kallas ett område i norra delen av Växjö kommun som ansluter till kommunens södra och östra del där det finns flera sjöar och naturområden med höga natur- och friluftsvärden. Allgunnen, Övingen, Frissjön och Linnesjön är sjöar med höga värden och i området finns Kråketorpsskogen och Linneåns mader med höga naturvärden.

Kulturmiljö

I Sävsjö kommun finns ett stort sammanhängande område med höga kulturmiljövärden. Sammanhängande kulturmiljöer har höga värden och potential för utveckling av besöksnäring, men skapar också en attraktivitet för de som bor i miljön.

Njudungs folkland är benämningen för den centralbygd som bland annat kännetecknas av flera romanska 1100-talskyrkor som uppfördes under 1100-talet och höggravfält från yngre järnåldern. Kyrkorna tros ha byggts av hantverkare som var delaktiga i byggandet av Lunds domkyrka och har flera likheter. Kyrkorna visar på historiska processer och starka ekonomiska strukturer som fanns i det tidigmedeltida Njudung (källa: Jönköpings läns museum Länk till annan webbplats.). För Sävsjö kommuns del omfattar området bland annat kyrkorna Hylletofta, Gamla Hjälmseryd, Norra Ljunga, Hjärtlanda, Skepperstad och Gamla Vallsjö.

Kommunikationer

Kommunikationsstråken som lyfts fram i strukturbilden är viktiga för att koppla samman tätorter inom kommunen och att binda ihop dem med tätorter utanför kommunen. Stråken är viktiga för att kunna uppnå ett effektivt och hållbart transportsystem där kollektiva transportmedel och hållbara godstransporter främjas.

I strukturbilden lyfts viktiga nationella stråk fram som passerar igenom kommunen, men också viktiga lokala och regionala kopplingar mellan tätorterna i kommunen och orter i andra kommuner. Stråken är viktiga för flera olika trafikslag, det kan handla om kollektivtrafik, resande med persontransport eller cykel.

Det blå stråket som går mellan Stockarydsterminalen – i anslutning till Södra stambanan – och väg 30 utgår ifrån behovet av godstransporter och är viktig för att kunna flytta över godstransporter från väg till järnväg och alltså för att kunna uppnå en hållbar utveckling i kommunen och regionen.

Landsbygd

Landsbygden fyller en väldigt viktig funktion för kommunen. Från landsbygden kommer råvara till mycket av den produktion som sker i tätorterna – både mat och naturresurser samt mycket av energiproduktionen finns där. Landsbygden innehåller viktiga naturmiljöer för djur och växter och innehåller attraktiva livs- och boendemiljöer. Landsbygdens breda potential gör att det är svårt att planera för framtiden. På landsbygden eftersträvas byggande i lägen som förstärker den nuvarande bebyggelsestrukturen och som bidrar till att stötta lokal utveckling och service. Särskilt prioriteras bebyggelse i närheten av kollektivtrafikstråken så att bil inte är nödvändigt för vardagsresandet till skola, arbete, handel, service och fritidsaktiviteter.