Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Väg

För att möjliggöra för människor att bo och jobba i hela kommunen samt för godstransporter är det viktigt att ta hänsyn till befintliga och framtida vägar i översiktsplanen. Riksväg 30 och länsvägarna 127 och 128 utgör de stora vägarna genom kommunen.

Väg 30 mellan Växjö och Jönköping skär genom den västra delen av kommunen och går rakt igenom Vrigstad. Vägen är en viktig länk till E4:an samt Jönköping och är betydelsefull för andra kommuner än enbart Sävsjö.

Väg 127 mellan Vetlanda och Värnamo skär genom kommunen på en öst-västlig riktning och går genom Sävsjö och Vrigstad. I Sävsjös östra del ansluter väg 128 till väg 127 och går norrut till Broarp mellan Eksjö och Nässjö. I tabellen nedan beskrivs de tre vägarna närmare.

Funktionellt prioriterat vägnät

Trafikverket har tillsammans med regionerna pekat ut ett funktionellt prioriterat vägnät i Sverige. Det funktionellt prioriterade vägnätet utgörs av vägar som är viktiga för regional eller nationell tillgänglighet. Utpekandet av vägarna är menat att vara till hjälp vid prioriteringar av åtgärder och avvägningar mellan olika intressen.

I Sävsjö kommun är det väg 127, väg 30 och väg 128 som är funktionellt prioriterade och de är antingen nationellt eller regionalt viktiga vägar. För de tre vägarna har också Länsstyrelsen beslutat om en utökad tillståndspliktig zon om 30 meter. Inom zonen får inte byggnader uppföras utan tillstånd från Länsstyrelsen. För övriga vägar på det statliga vägnätet är motsvarande avstånd 12 meter.

Tabell som redovisar stora vägar i kommunen och en beskrivning av hur dessa ska hanteras.

Vägnamn

Sträckning

Tillståndspliktig zon enligt Väglagen (47 §)

Primär väg för farligt gods

Riksintresse

Funktionellt prioriterat vägnät

Väg 30

Jönköping-Växjö

30 meter

Ja

Nej

Kompletterande regionalt viktiga vägar

Väg 127

Värnamo-Vetlanda

30 meter

Ja

Nej

Regionalt viktiga vägar

Väg 128

Sävsjö-Broarp (vid väg 40)

30 meter

Ja

Nej

Kompletterande regionalt viktiga vägar

Övriga statliga vägar


12 meter

Nej

Nej

Nej

Trafikflöden på vägarna

Karta över statliga vägar i kommunen sorterade efter årsdygnstrafik.

De största trafikflödena i kommunen finns på vägarna 30, 127 och 128 där det passerar i genomsnitt ungefär 2000 fordon per dag eller mer. Det allra största flödet sker mellan Värnamokrysset och Sävsjö som har ett genomsnittligt flöde på mer än 4000 fordon per dag. Förutom dessa är väg 761 mellan Sävsjö och Stockaryd mest trafikerad med ett genomsnittligt flöde på mer än 1500 fordon per dygn. Även vägarna 744 (Nya Hjälmseryd-Rörvik), 756 (Stockaryd-Rörvik) och 763 (Vrigstad-Stockaryd) har ett högre genomsnittligt flöde än 500 fordon per dygn.

När det gäller trafikflöden för tung trafik så är de största flödena utmed väg 30 norr och söder om Vrigstad samt väg 127 mellan Vrigstad och Sävsjö – alla de sträckorna har flöden på mer än 600 i årsdygnstrafik. Igenom Vrigstad passerar i genomsnitt mer än 1000 lastbilar per dygn. Väg 127, 128 och 30 är rekommenderade primära vägar för farligt gods i kommunen.

Statistiken för årsdygnstrafik är gammal för en del av vägarna och bör därför tolkas försiktigt. Vägsträckan mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd (761) har troligen fått en större mängd tung trafik allteftersom Stockarydsterminalen har använts mer och mer – något som inte syns i statistiken.

Tabell: Trafikflöden på ett antal viktiga statliga vägar inom Sävsjö kommun
Vägnummer och aktuell sträckaÅr för mätningÅrsdygnstrafik (ÅDT) för samtliga fordonÅrsdygnstrafik (ÅDT) för tunga fordon
30, norr om Värnamokrysset20183000770
127 väster om Värnamokrysset20171970380
30+127 Värnamokrysset-Vrigstad201851201110
30 söder om Vrigstad20182650670
127 Vrigstad-Sävsjö20174320690
127 öster om Sävsjö20171610220
128 norr om Sävsjö20172360320
761 Sävsjö-Stockaryd20151640150
763 Vrigstad-Stockaryd201567070
756 Stockaryd-Rörvik201265070
761 Gamla Hjälmseryd-Stockaryd201233080
744 Nya Hjälmseryd-Rörvik2012730120

Trafiksituationen i Vrigstad

Väg 30 och väg 127 passerar igenom Vrigstad och skapar barriärer i tätorten. Mer än 5000 fordon trafikerar väg 30 genom samhället varje dygn. Intill de mest vältrafikerade vägsträckorna ligger bland annat Vrigstad skola, Göransgårdens boende, Vrigstads kyrka och Vrigstads värdshus. Oskyddade trafikanter i olika åldrar tvingas korsa gatan för att nå olika målpunkter. Åtgärder har gjorts på vägen för att öka trafiksäkerheten, speciellt med hänsyn till de oskyddade trafikanter som korsar gatan och för att sänka hastigheten.

I översiktsplanen från 2012 finns tre vägreservat som pekar ut ungefärliga lämpliga dragningar för att få till en ringled som leder om trafiken runt Vrigstad. Eftersom Trafikverket är väghållare för väg 30 och väg 127 är de också ansvariga för dragningen av vägen och regeringen tar beslut om eventuella större investeringar på vägarna. Idag finns inga planer hos Trafikverket eller regeringen att skapa en förbifart runt Vrigstad. Ställningstagandet med vägreservaten tas bort från översiktsplanen och ersätts av ett ställningstagande om att kommunen ska verka för en ökad tillgänglighet och säkerhet utmed väg 30. Trafikverket har också ansvar för mindre åtgärder utmed väg 30 genom Vrigstad, och det kommunen kan göra är att försöka påverka Trafikverket för att öka tillgängligheten och säkerheten genom Vrigstad.

Ställningstaganden om väg

  • Sävsjö kommun ska verka för en ökad tillgänglighet och säkerhet utmed väg 30.