Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Mångfunktionell bebyggelse i Rörvik

Rörvik är kommunens fjärde största tätort med ungefär 500 invånare och ligger utmed järnvägen, men utan tågstation. Rörvik ligger mittemellan flera sjöar och har stor potential för att bli en attraktiv boendeort. I tätortens nordöstra del finns området Oset där det tidigare har funnits verksamheter och bostäder blandat. Nu är det inte så mycket verksamheter kvar på platsen, vilket möjliggör en omvandling till en mångfunktionell bebyggelse.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Rörvik

Mångfunktionell bebyggelse i Rörvik

Karta över föreslaget område för mångfunktionell bebyggelse i Rörvik.

Oset

Ställningstaganden och konsekvenser

Område centralt i Rörvik där det idag finns både industrilokaler och bostäder. Området är lämpligt att omvandla mot mer bostadsbebyggelse och för att skapa ett attraktivare centrumområde i Rörvik.

Hänsyn

Inom området finns flera potentiellt förorenade områden.

Området omfattas delvis av strandskydd, men borde anses vara ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddens syfte. En exploatering av området skulle kunna stärka allmänhetens tillgång till strandområdet.

Området ligger i närheten av järnvägen och hänsyn behöver tas till både risken för olyckor för transporter för farligt gods och risken för höga bullernivåer.

Delar av området ligger inom strandskyddsområde från Hillen. Strandområdet är redan ianspråktaget av befintlig bebyggelse och därför kan det finnas underlag för att upphäva eller få dispens från strandskyddet. Detta behöver beaktas i kommande detaljplanearbete.

Vid omvandling av industrilokaler till bostadsbebyggelse behöver berörda förorenade områden först utredas för att kunna avgöra hur stor kostnaden blir för att dra fram nya anslutningar av allmänt VA.