Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Övriga kommunen

För övriga kommunen har framförallt bytespunkter mellan olika transportslag lyfts fram. Dessa kan utvecklas för att möjliggöra mer hållbart resande. Dessutom finns två plankorsningar över järnvägen som behöver åtgärdas för att öka säkerheten. I övrigt har stora delar av kommunen pekats ut som landsbygd där en utveckling är lämplig utifrån de generella ställningstaganden som finns i översiktsplanen.

Karta över mark- och vattenanvändningen för transportinfrastruktur i kommunen.

Transportinfrastruktur

Bytespunkter i kommunen

Ställningstaganden och konsekvenser

Utmed kollektivtrafikstråk och andra viktiga transportstråk i kommunen pekas ett antal bytespunkter ut. De är tänkta att fungera som platser på landsbygden där det blir möjligt att byta mellan olika trafikslag. Syftet med bytespunkterna är att se till hela resan och möjliggöra för boende på landsbygden att använda sig av kollektivtrafik för en del av resan. Bytespunkterna ska också kunna fungera som parkeringsplatser vid samåkning. På bytespunkterna ska det finnas minst fyra parkeringsplatser för bil och ett väderskyddat cykelställ. Dessutom ska det finnas en skylt som anger att det är en pendlarparkering.

De bytespunkterna som pekas ut i kommunen ligger utmed väg 30, 127 och 761. För boendes i Stockaryd och Rörvik med omnejder ska det vara möjligt att kunna ta sig ut till Gamla respektive Nya Hjälmseryd utmed riksväg 30 för att samåka mot Jönköping/Växjö därifrån. Det gäller även boende i Möcklehult och Slätthult som kan ta sig till Bodaryd vid Hjälmsbodarna. Från Vrigstad mot Vetlanda via Sävsjö finns också ett antal behov – det handlar om att boendes i Hylletofta, Norra Ljunga, Vallsjön/Torset och Hultagård/Skepperstad med omnejder ska kunna ta sig ut till väg 127 för att nå en bytespunkt med goda möjligheter att parkera bilen. Utmed väg 761 handlar det om bytespunkter i Hjärtlanda, vid korsningen mot Hultsjö samt vid korsningen mot Häggatorp i närheten av infarten mot Ekeby.

Följande bytespunkter föreslås alltså:

  • Stenshult/Hylletoftavägen vid Gnillinge utmed väg 127.
  • Korsningen mot Norra Ljunga/Komstad utmed väg 127.
  • Korsningen mot Torset/Vallsjön utmed väg 127.
  • Korsningen vid Hultagård mot Skepperstad och Rudu utmed väg 127.
  • Hjärtlanda utmed väg 761.
  • Korsningen vid Björnskog mot Hultsjö utmed väg 761 (redan existerande pendlarparkering).
  • Korsningen mot Häggatorp i närheten av infarten mot Ekeby utmed väg 761.
  • Gamla Hjälmseryd utmed väg 30.
  • Nya Hjälmseryd utmed väg 30 (redan existerande pendlarparkering).
  • Bodaryd utmed väg 30.

Hänsyn

Vid utvecklande av bytespunkter är tillgängligheten och säkerheten viktigast att ta hänsyn till. Med anledningen av närheten till tungt trafikerade vägar med höga hastigheter behöver säkra miljöer finnas där det är möjligt att parkera på ett visst avstånd från vägen.

Karta över föreslagna bytespunkter.

Gång- och cykelväg mellan Sävsjö och Stockaryd

Ställningstaganden och konsekvenser

I samband med att Njudung energi ska lägga en överföringsledning för vatten mellan Sävsjö och Stockaryd är det också lämpligt att bygga en gång- och cykelväg på den. Eftersom dragningen för överföringsledningen inte har beslutats än så pekas inte någon lämplig sträckning för gång- och cykelvägen ut i översiktsplanen.

Hänsyn

Då sträckningen inte har beslutats än finns inte heller någon särskild hänsyn för närvarande.

Kartor över föreslagna plankorsningar.

Nya planskilda korsningar vid Södra stambanan

Ställningstaganden och konsekvenser

På två platser i kommunen finns fortfarande plankorsningar över Södra stambanan. Dessa bör byggas om till planskilda korsningar och omfattar väg 822 vid Skrapstad och väg 740 vid Kullen vid gränsen till Växjö kommun.

Eftersom södra stambanan och de aktuella vägarna är statliga, ligger dessa under Trafikverkets ansvar och det är också Trafikverket som beslutar om järnvägens och vägarnas framtid. Idag finns inga planer från Trafikverket om att bygga om korsningarna, men kommunen kan i olika sammanhang spela in behovet till Trafikverket.

Hänsyn

Korsningen vid Kullen gränsar till Växjö kommun och därför behöver dialog föras med representanter därifrån.