Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Kommunintressen för naturmiljöer

I översiktsplanen har vi pekat ut kommunintressen som är viktiga att bevara ur ett lokalt perspektiv. Naturmiljöer omfattar gröna och blåa strukturer som har höga värden för naturen och landskapet. Värdefulla naturmiljöer kan tillgodose viktiga ekosystemtjänster i form av till exempel vattenrenande våtmarker, pollinering eller habitat för den biologiska mångfalden. Förutom kommunintressen för naturvården finns också riksintressen för naturvården under avsnittet om riksintresseanspråk för naturvård. Under avsnittet om skyddade naturområden går det att läsa om naturreservat och andra typer av skyddade naturområden.

Naturvärdesinventeringar

År 1995 genomförde Länsstyrelsen i Jönköpings län en övergripande naturvärdesinventering för hela länet som utmynnade i ett naturvårdsprogram. Syftet med inventeringen var att skapa en långsiktig handlingsplan för skydd och vård av särskilt värdefulla naturområden i länet.

Sedan dess har inga särskilda större naturvärdesinventeringar genomförts i kommunen. Eftersom underlaget från 1995 till stora delar är inaktuellt vore det bra att genomföra mer omfattande naturvärdesinventeringar - framförallt i anslutning till kommunens tätorter.

Ställningstaganden om naturvärdesinventeringar

  • En naturvärdesinventering bör genomföras för naturområdena kring kommunens fyra tätorter.

Kommunintressen för naturmiljövård

Karta över kommunintressen för naturmiljöer i kommunen.

Lundholmen

Lundholmen i Vrigstad är ett område som består av slättsjöar och våtmarker omgärdat av odlingslandskap. Området har höga naturvärden på grund av sin kombination av sjöar, våtmarker och omgivande odlingsmark. Ett flertal hotade arter har observerats varav flera årligen häckar. Exempel på arter är brun kärrhök, dubbelbeckasin, grönbena, kungsfiskare, storlom och törnskata.

Ställningstaganden om Lundholmen

  • Sävsjö kommun ska främja en utveckling av Lundholmens naturvärden.
Karta över naturområdet Lundholmen.

Linnesjön

Linnesjön är en sjö med god vattenkvalitet som bör skyddas för att inte riskera att få försämrad vattenkvalitet. Vattenkvaliteten i sjön är idag väldigt god och denna bör bevaras.

Ställningstaganden om Linnesjön

  • Sjöns värden bevaras genom att undvika avloppsutsläpp och vattenreglering.
Karta över Linnesjön.

Sävsjö trädgård

Sävsjö trädgård är ett begrepp som föddes i samband med att höghastighetståg skulle börja trafikera järnvägen genom kommunen, vilket innebar att tätorterna skulle byggas om för att frilägga järnvägen. Alla järnvägskorsningar blev planfria, alltså skulle vägar och andra passager byggas över eller under järnvägen, och flera områden utmed järnvägen tvingades göras om. Sävsjös stadsträdgårdsmästare Stefan Lagerqvist började anlägga vackra planteringar istället för Trafikverkets gräsmattor på de ytor som blev längs trafiklösningarna. Resultatet var något speciellt för Sävsjö kommun och som inte setts någon annanstans. Konceptet Sävsjö trädgård är prisbelönat och ett skolexempel på försköning av offentliga platser.

Denna försköning av miljöerna i tätorterna genom träd, blommor och buskar återfinns i alla kommunens fyra tätorter.

Sävsjö kommun jobbar aktivt med att förvalta och underhålla Sävsjös trädgård, men också med att utveckla sin trädgård och varumärket. En av utmaningarna är att kombinera planeringarnas utformning med de krav som ställs för att få de offentliga platserna att upplevas som trygga. Konceptet Sävsjö trädgård bör ingå i utformningen av kommande exploateringsområden.

Ställningstaganden om Sävsjö trädgård

  • Konceptet Sävsjö trädgård ska utvecklas för att bidra till positiva biologiska mervärden i form av fördelar för pollinatörer och den biologiska mångfalden.

Stora opåverkade områden

Stora opåverkade områden är sådana områden som i ingen eller i väldigt begränsad omfattning berörs av mänskliga ingrepp. Enligt Miljöbalken 3 kap. 2 § ska sådana områden även fortsättningsvis skyddas från omfattande påverkan från mänsklig aktivitet, så som anläggande av vältrafikerad infrastruktur, stora exploateringar eller andra ingrepp som skulle medföra omfattande påverkan på naturen inom området. Stora opåverkade områden behöver spridningskorridorer till andra naturområden för att på bästa sätt gynna sina bestånd av flora och fauna.

I Sävsjö kommun finns två stora opåverkade områden.

Hultsjö-Ramkvilla-Södra Solberga är ett stort opåverkat område som sträcker sig från sydöstra delen av Sävsjö kommun. I anslutning till området i Vetlanda och Växjö kommuner finns en liknande gles bebyggelsestruktur.

Almesåkra-Bringetofta-Hylletofta är ett område i kommunens norra del. I anslutning till området norrut finns en liknande gles bebyggelsestruktur i Nässjö och Vaggeryds kommuner.

Ställningstaganden om stora opåverkade områden

  • Inom de stora opåverkade områdena i Sävsjö kommun är det inte lämpligt med nyetableringar av större anläggningar eller verksamheter som kan ha betydande negativ inverkan på landskapsbilden, är mycket miljöstörande eller bidrar till en fragmentisering av landskapet.