Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Miljöfarliga verksamheter

Översiktsplanen behöver ta hänsyn till miljöfarliga verksamheter. Med miljöfarlig verksamhet avses användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön. Vad som är en miljöfarlig verksamhet regleras i 9 kap. i Miljöbalken.

Karta över miljöfarliga verksamheter i kommunen.

I Sävsjö kommun finns ett antal miljöfarliga verksamheter idag, bland annat avloppsreningsverk, täktverksamheter, industriella verksamheter och jordbruksverksamheter.

Miljöfarliga verksamheter som hanterar en stor mängd kemikalier kallas Seveso-verksamheter. I Sävsjö kommun är bergtäkterna i Boda och Hjärtlanda samt A-lackering i Sävsjö seveso-verksamheter.

De tillstånd som utfärdas till miljöfarliga verksamheter brukar reglera lämpligt avstånd till bostadsbebyggelse och annan känslig bebyggelse som vård- och skolbyggnader. Uppförande av ny bostadsbebyggelse eller annan känslig bebyggelse i närheten av miljöfarliga verksamheter kan försvåra för dessa att få förnyade tillstånd.

Ställningstaganden om miljöfarliga verksamheter

  • Ingen ny bostadsbebyggelse eller annan känslig bebyggelse ska tillåtas i direkt anslutning till miljöfarlig verksamhet.
  • Vid detaljplanering eller lovgivning av ny bebyggelse i närheten av befintliga miljöfarliga verksamheter ska hänsyn tas till verksamheternas framtida möjligheter att få förnyade tillstånd. På samma sätt ska nya verksamheter lokaliseras på ett avstånd från bostäder så att framtida möjligheter att få förnyade miljötillstånd säkras.