Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Pendling

För att möjliggöra för människor att bo och jobba i hela kommunen är det viktigt att ta hänsyn till möjligheten till pendling i översiktsplanen. Antalet personer som pendlar ut från kommunen för att arbeta är 1659. Antalet personer som pendlar in till kommunen är 1134 och antalet personer som bor och jobbar i kommunen är 3828.

Det finns ett antal tydliga pendlingsmönster där pendlingsflödena till och från Vetlanda, Nässjö, Växjö och Jönköping är störst. I övrigt finns även tydliga pendlingsmönster i stråk med avsaknad av kollektivtrafik. Det handlar framförallt om pendlingen till och från Värnamo, Eksjö och Vaggeryd. Eftersom statistiken baseras på hela kommunernas flyttningsmönster bör det noteras att en del av pendlingen sker mellan kommundelar som ligger närmare kommungränsen som till exempel Sävsjö-Landsbro, Rörvik-Lammhult eller Hok-Vrigstad.

Tabell som redovisar pendling från och till Sävsjö från ett antal närliggande kommuner, 2018 (källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Länk till annan webbplats.)


Kommun (till eller från)Från Sävsjö till...Till Sävsjö från...Vetlanda469431Nässjö216255Växjö18892Värnamo16939Jönköping16575Eksjö13049Vaggeryd9144Övriga kommuner i Sverige196149


Vissa gymnasieelever pendlar också in och ut från kommunen – där sticker pendlingen till Vetlanda kommun ut. Pendlingsströmmarna följer i stort den befintliga kollektivtrafiken förutom pendlingen till och från Eksjö, där eleverna behöver byta i Nässjö.

Tabell som redovisar pendling för gymnasieelever från och till Sävsjö från ett antal närliggande kommuner, 2021


Från Sävsjö till...AntalTill Sävsjö från...AntalVetlanda92Vetlanda6Nässjö33Nässjö7Jönköping21Eksjö3Eksjö14

Växjö12
Pendlingsmöjligheterna med bil är relativt goda åt alla håll från Sävsjö kommun där väg 30, 127 och 128 är de viktigaste vägarna för mellankommunal pendling. Väg 30 är viktig för kopplingen mot Jönköping/Vaggeryd och Växjö/Alvesta, väg 127 mot Värnamo och Vetlanda och väg 128 mot Nässjö och Eksjö.

Pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafiken däremot är mer begränsad. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet framgår det att det i framtiden ska finnas goda pendlingsmöjligheter mellan kommunhuvudorter i länet där det finns möjlighet att ordna pendling på kortare tider än en timme. Det skulle innebära att pendlingsmöjligheterna behöver förbättras från Sävsjö mot framförallt Eksjö, Vaggeryd och Värnamo.

Kopplingen mellan Sävsjö och Värnamo/Eksjö håller på att utredas i form av en ny regionbusslinje som ska gå mellan akutsjukhusen i Värnamo och Eksjö. Linjen ska stanna i bland annat Vrigstad och Sävsjö, och möjliggör pendling från Sävsjö åt båda hållen.

Framtida pendlingspotentialer

Med anledning av den regionala och mellankommunala utvecklingen ser Sävsjö kommun att det finns stora potentialer för ett utvecklat pendlande till och från andra kommuner både med bil och kollektivtrafik och till viss del även cykel.

Söder om Jönköping fortsätter utvecklingen av Torsvik och Stigamo industriområden med många arbetstillfällen. Buss 141 går dit från Sävsjö och via Vrigstad redan idag. Bussen går på väg 127 och väg 30 - där det också är möjligt att ta sig med bil. En förbättrad tillgänglighet på vägen skulle förbättra möjligheterna för pendling både med kollektivtrafik och med bil. Förutom kopplingen mot Torsvik och Stigamo skulle ökad framkomlighet också förbättre kopplingen mot Vaggeryd. Genom att säkerställa goda bytesmöjligheter i Hok mellan buss 141 och Krösatåg 17683 kan det bli möjligt för Sävsjöbor att ta sig till och från Vaggeryd inom en rimlig tid. Läs mer under avsnittet om Kollektivtrafik

Växjö är en växande regional tillväxtmotor med många arbetstillfällen och en stor befolkning. Med anledning av kommande investeringar i form av dubbelspår mellan Alvesta och Växjö i den nationella transportplanen kommer pendlingsmöjligheterna med tåg att öka mellan Sävsjö och Växjö. I samband med utbyggnaden av dubbelspåret planeras också för en tågstation vid det nya sjukhuset vid Räppe i västra Växjö, vilket också kommer att bli en viktig arbetsplats för pendlare från Sävsjö. Även högskolan i Växjö är viktig för att möjliggöra för invånarna i kommunen att studera utan att flytta.

Värnamo är en regional kärna som - trots sin närhet till Sävsjö kommun - helt saknar kollektivtrafikförbindelser till kommunen. Pendlingspotentialen är stor mellan kommunerna med arbetstillfällen och arbetskraft i båda kommunerna. Det nya fängelset i Hörle kommer till exempel öka antalet arbetstillfällen i Värnamo. Potentialen för pendling med kollektivtrafik är bäst för de som bor i Vrigstad.

Nässjö, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda planerar just nu en utveckling av ett gemensamt gymnasieförbund för att skapa en mer effektiv organisation. Med anledning av det utökade gymnasiesamarbetet kommer behovet av goda kollektivtrafikmöjligheter mellan höglandskommunerna att öka.

En annan aspekt av pendlingen som går att utveckla är möjligheten för cykelpendling mellan mindre orter på olika sidor om kommungränserna. Några exempel på cykelvägar som skulle vara möjliga att utveckla är: Sävsjö-Landsbro (genom gamla smalspårets banvall), Sävsjö-Bodafors och Rörvik-Lammhult. Behovet behöver inte alltid vara just anlagda gång- och cykelvägar hela vägen, utan möjliggörande för cykling utmed mindre vägar med lägre hastigheter kan räcka långt. Läs mer om gång- och cykelvägar i kommunen under avsnittet om Gång- och cykelväg.