Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Miljökonsekvensbeskrivning

Enligt 6 kap. MB (1998:808) ska en strategisk miljöbedömning göras för planer vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Framtagande av en ny översiktsplan kan generellt antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därför ska en strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning göras för Sävsjö kommuns nya översiktsplan.

Miljöbedömningsprocessen ska ske parallellt med översiktsplaneprocessen för att miljöhänsyn naturligt ska integreras i planen. Vid den strategiska miljöbedömningen ingår det att:

  • samråda om omfattning och detaljeringsgrad (avgränsningssamråd)
  • upprätta en miljökonsekvensbeskrivning
  • ge tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och översiktsplanen,
  • revidera miljökonsekvensbeskrivningen utifrån relevanta synpunkter innan översiktsplanen antas.

Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram parallellt med översiktsplanen och finns att läsa här Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster..

Sammanfattning och samlad bedömning från miljökonsekvensbeskrivningen

Boendemiljö

ÖP-förslaget bedöms svara väl mot målen i bostadsförsörjningsplanen. Planförslaget har uttalade planer för centrumbebyggelse i tätorterna vilket är positivt. För Vrigstad motsvarar området ”Söder om marknadsplatsen” centrumutveckling liknande det som redovisas för de andra tätorterna.

Kommunikation

I Sävsjö kommun finns utmaningar genom att järnvägen Södra stambanan går genom tre av kommunens tätorter. Sävsjö och Vrigstad har relativt mycket genomfartstrafik på väg 127 och riksväg 30. Särskilt järnvägstrafiken innebär stora negativa konsekvenser för dessa tätorter med tanke på barriäreffekter, trafikbuller och risker med hänsyn till transporter med farligt gods och olyckor vid passager över spåret, men även vägtrafiken innebär barriäreffekter, störningar och risker.

Kommunens riktlinjer och ställningstagande i ÖP:n visar på att kommunen har höga ambitioner särskilt gällande oskyddade trafikanter, vilket svarar väl mot ÖP:n värden och hänsyn för kommunikationer. Inriktningen mot att i första hand planera för nya bostäder i befintliga tätorter, nya planskilda korsningar och bytespunkter mellan olika trafikslag, svarar också väl mot målet om goda möjligheter att resa och en jämlik tillgänglighet.

Friluftsliv och rekreation

Nya områden för bostäder i Sävsjö tätort ligger i närheten av grönområden utan att inkräkta på befintliga grönområden. De flesta nya bostadsområden i Vrigstad ligger i anslutning till grönområden i tätortens utkanter men några av dem inkräktar på grönområden, vilket kan vara negativt för tillgången till rekreationsområden i tätorten. Förslagen på nya bostadsområden i Stockaryd ligger i anslutning till grönområden i östra delen av tätorten. I Rörvik finns gott om tätortsnära natur, så det bör vara möjligt att kombinera boende och rekreation.

Buller

Enligt Trafikverkets kartläggning av järnvägsbuller, som visas med översiktliga kartor i kapitlet Miljökvalitetsnormer, ligger järnvägsbullret över ekvivalent ljudnivå 55 dB(A) i tätorterna Sävsjö, Stockaryd och Rörvik. Det bedöms finnas en risk att
riktvärdena för trafikbuller överskrids i dessa tätorter och även i Vrigstad på grund av vägtrafikbuller från väg 127 och riksväg 30. Risk finns för ökade bullerstörningar i Stockaryd från en utbyggd Stockarydsterminal.

Olycksrisker och säkerhet

I Sävsjö tätort, Vrigstad och Rörvik planeras för ny bebyggelse inom 150 meter från järnvägen, väg 127 eller riksväg 30, vilket medför att en riskbedömning behöver göras med hänsyn till transporter med farligt gods.

Naturmiljö

Inget av riksintresseområdena för naturvård i Sävsjö kommun berörs i sin yta av utpekade exploateringsområden i ÖP-förslaget. I Vrigstad ligger det föreslagna bostadsområdet Biskopsbo intill riksintresseområdet Biskopsbo och Köpstad, och förslaget på förbifart Vrigstad passerar strax utanför. Området är även Natura 2000-område. Inte heller några naturreservat, biotop­skyddsområden eller områden med naturvårdsavtal riskerar att påverkas av ÖP-förslaget. Vägkorridoren för förbifart Vrigstad berör en nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsens inventeringar. I Stockaryd berör två planerade områden för bostäder våtmarksområden med ett visst naturvärde. Vägkorridoren för förbifart Vrigstad berör sumpskogar enligt Skogsstyrelsens inventering. Ett planerat nytt verksamhetsområde i Sävsjö berör en sumpskog i sydvästra delen av Sävsjö intill järnvägen.

Strandskydd och LIS

Föreslagna LIS-områden bedöms kunna komma i konflikt med rekreationsvärden i Vrigstad och Rörvik. Intill ett av LIS-områdena i Rörvik finns ett område med Naturvärden utpekat av Skogsstyrelsen, se figur 15 ovan.

Flera områden som lämpliga för besöksverksamhet har pekats ut vid Linnesjön som är av kommunalt intresse för naturvården.

Förorenade områden

Flera av de planerade omvandlingsområdena innebär en exploatering inom ett förorenat område, vilket kan medföra att en sanering görs tidigare än den annars skulle ha gjorts, vilket är positivt med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Vatten

Dagvatten från både LIS-områden och tätorter berör vattenförekomster och övrigt vatten eftersom dagvatten avleds till yt- eller grundvatten även om området inte ligger i direkt anslutning till en sjö eller ett vattendrag. Vad gäller föreslagna LIS-områden så ligger en del av dessa intill sjöar som är klassade som vattenförekomster och en del ligger intill sjöar som är klassade som övrigt vatten. För samtliga planerade områden för bebyggelse är det viktigt att dagvatten renas innan det släpps ut till vattenförekomster och övrigt vatten. I samtliga tätorter berörs ytvattenförekomster med måttlig ekologisk och/eller kemisk status.

Dricksvatten

Ett hänsynstagande till vattenförekomsterna är särskilt viktigt med tanke på att de fungerar som vattentäkt i nuläget eller så kan de komma att behövas för vatten-försörjningen i framtiden. ÖP:n redovisar på ett tydligt sätt konsekvenser och hänsynstagande för de förslagen på nya områden för bebyggelse. För Stockaryd planeras för en ny överföringsledning ifrån annan vattentäkt i kommunen, vilket kommer underlätta för planeringen av ny bebyggelse kring Stockaryd. Det är positivt om verksamhetsområde upprättas kring Allgunnen så belastningen från enskilda avlopp minskar.

Kulturmiljö

ÖP-förslaget innebär att ny bebyggelse planeras inom några områden med höga kulturmiljövärden. Det är Eksjöhovgårdsområdet (riksintresse), Sanatorieskogen, Ljunga park och Sävsjö centrum. I Vrigstad är det bykärnan, i Stockaryd stationen och kyrkbyn och i Rörvik området kring Knösbo. I det framtida detaljplanearbetet blir det viktigt att hänsyn tas till dessa värdefulla kulturmiljöer. För områdena Tegnervägen och Ingemarsvägen i Vrigstad är det tveksamt om en tätare bebyggelse är förenlig med kulturmiljövärdena. Kulturmiljöunderlaget för tätorterna i kommunen är ett bra underlag för ÖP:n och den fortsatta detaljplaneringen inom tätorterna.

Klimatpåverkan och klimatanpassning

Kommunens planering är i huvudsak koncentrerad till tätorterna vilket är positivt genom att befintlig infrastruktur kan användas. Planeringen för bytespunkter mellan olika trafikslag är också positivt och gynnar minskat bilåkande och samåkning. Föreslagna LIS-områden är mer utspridda men även vid urvalet av dessa har kommunen tagit hänsyn till lokaliseringen i förhållande till kollektivtrafik och GC-vägar, vilket är positivt. Kommunens ställningstagande gällande vindkraft och solenergi är positivt och en biogasanläggning finns sedan tidigare i kommunen.

Flera av de planerade nya områdena för bebyggelse i Sävsjö och Vrigstad bedöms ha högt grundvatten och/eller riskera att översvämmas på grund av närhet till vattendrag. Delar av planerade områden för bebyggelse och terminalområde i Stockaryd ligger på mark med högt grundvatten, vilket gör att det kan vara tveksamt om dessa områden är lämpliga för bebyggelse och hårdgörning av marken. Klimatanpassning med hänsyn till framtida ökade flöden i vattendrag behöver göras för både befintlig och nya bebyggelseområden.

Areella näringar

ÖP:n redovisar några områden som berör jordbruksmark. Dessa områden är mindre områden i anslutning till tätorterna. Tidigare har LIS-områden pekats ut på jordbruksmark men dessa områden är nu ändrade så att jordbruksmark nu i huvudsak är undantagen från LIS-områden. ÖP:n bedöms ha tagit tillräcklig hänsyn till jordbruksmark på denna översiktliga nivå och på ett tydligt sätt redovisat vilka planerade områden för bebyggelse som berör jordbruksmark.

Material, råvaror och mineral

Föreslagna områden för ny bebyggelse i ÖP:n finns i huvudsak i tätorterna och som LIS-områden i närheten av tätortena och bedöms inte stå i konflikt med områden som kan bli aktuella för täkter.

Miljökvalitetsnormer

En generell bedömning är att genomförandet och val av plats för framtida exploateringar behöver ske med försiktighet så att statusen på kommunens vattenförekomster inte försämras. Markavvattning bör undvikas. Rening av dagvatten och en låg andel hårdgjorda ytor bidrar till att minimera påverkan på vattenförekomsterna. Anslutning av enskilda avlopp till kommunala reningsverk bidrar till minskade utsläpp av näringsämnen till berörda vattenförekomster vilket är positivt.

Järnvägsbuller från stambanan berör tätorterna Sävsjö, Stockaryd och Rörvik genom att järnvägen går rakt igenom dessa orter. Vid detaljplanering inom dessa tätorter måste hänsyn till järnvägsbuller tas genom att bullerberäkningar utförs och bostäder och lokaler för skola och vård lokaliseras och orienteras så att riktvärdena klaras.

Ett genomförande av ÖP-förslaget bedöms inte påverka luftkvalitén på ett betydande sätt och inget tyder på att MKN riskerar att överskridas i framtiden i kommunen.

Miljökvalitetsmål

Bedömningen är att ÖP:n tar hänsyn till miljökvalitetsmålen på olika sätt men det är nästan oundvikligt att flera av miljökvalitetsmålen påverkas negativt vid en ökad exploatering men ytterligare hänsynstaganden och kompensationsåtgärder och förbättringar kan göras i detaljplaneskedet. Miljökvalitetsmålet om förorenade områden kan däremot påverkas positivt när sanering av föroreningar görs i samband med exploatering. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö påverkas både positivt och negativ. Positivt genom att nya goda boendemiljöer tillkommer men negativt i den mån nya bostäder berörs av risk för störningar.

Risk för betydande miljöpåverkan

En betydande miljöpåverkan som bedöms riskera att uppstå på grund av ÖPförslaget är störningar i form av buller och vibrationer samt risker med hänsyn till de områden som ligger nära järnvägen Södra stambanan genom Sävsjö, Stockaryd och Rörvik samt i närheten av väg 127 och 30 genom Vrigstad. Det är en fördel om dessa frågor kan utredas samlat för dessa tätorter som ett underlag inför det kommande arbetet med detaljplaner.

En annan betydande miljöpåverkan som eventuellt kan uppstå är påverkan på naturmiljön, vattenförekomster och boendemiljön i Stockaryd på grund av planerna på en utbyggnad av Stockarydsterminalen. En järnvägsterminal medför risk för omfattande bullerstörningar för omgivningen som hanteras med hjälp av riktvärden för industribuller.

Förslaget på vägkorridor för ny förbifart öster om Vrigstad innebär risk för betydande miljöpåverkan på naturmiljön men samtidigt stora vinster för boende­miljön i Vrigstad.