Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Sammanhängande bostadsbebyggelse i Vrigstad

Vrigstad är den näst största och den äldsta tätorten i Sävsjö kommun, vilket troligen beror på det strategiska läget vid Vrigstadån och närheten till Nydala kloster. Vrigstad är också en populär ort att bo i med en lika stor efterfrågan på bostäder som i Sävsjö. Utvecklingen av bostäder i Vrigstad föreslås att komplettera den befintliga bebyggelsen med närhet framförallt till skolan och busshållplatserna. Utvecklingen runt Slättsjön föreslås att fortsätta, men utan att hindra utsikterna över sjön. I Lundby begränsas fortsatt bostadsbebyggelse utmed Mellangårdsvägen av ett järnåldersgravfält som ligger väster om vägen.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Vrigstad

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Slättsjön IV

Ställningstaganden och konsekvenser

Område nordväst om Vrigstad och söder om den senaste utbyggnaden av Slättsjön. Området ligger på höjden och är lämpligt för småskalig bebyggelse i form av till exempel småhus eller radhus.

Hänsyn

Området ligger i relativt svår terräng uppe på en höjd – vid detaljplanearbete är det viktigt att ta hänsyn till terrängens förutsättningar.

För att kunna exploatera området behövs trafiklösningar. Då området ligger högt behövs en lämplig sträckning för tillfartsväg från Slättsjövägen utredas i detaljplanearbetet.

I sydost finns ett värdefullt fornlämningsområde i form av ett gravfält som behöver tas hänsyn till vid exploatering av området.

Området ligger i anslutning till ett relativt nybyggt område. Då det har byggts en del i västra delen av Vrigstad så kan kapaciteten i leveransen av dricksvatten samt omhändertagande av spillvatten från dessa båda områden behöva ses över.

Östra delen av området ligger inom strandskyddsområde från Slättsjön. Eftersom Slättsjövägen avskiljer området från området vid strandlinjen kan det finnas underlag för att upphäva eller få dispens från strandskyddet. Detta behöver beaktas i kommande detaljplanearbete.

Karta över föreslagna bostadsområden i norra Vrigstad.

Slättsjön V

Ställningstaganden och konsekvenser

Område som ligger norr om den senaste utbyggnaden av Slättsjön. Området är lämpligt för utveckling på lång sikt och för småskalig bostadsbebyggelse i form av till exempel småhus eller radhus.

Hänsyn

Eftersom området ligger relativt långt från närmaste busshållplats och från Vrigstads centrala delar så är det viktigt att utreda möjligheten för en gång- och cykelväg att ansluta till området från Vrigstad.

Inom området finns en möjlig fornlämning i form av Täppan som är en gammal bostadsbebyggelse.

Precis öster om området finns en bäck som är viktig att beakta i detaljplaneskedet.

Området ligger i anslutning till ett relativt nybyggt område. Då det har byggts en del i västra delen av Vrigstad så kan kapaciteten i leveransen av dricksvatten samt omhändertagande av spillvatten från dessa båda områden behöva ses över.

Vid kommande planering av bostadsområdet ska en möjlig trafikkoppling mot både Virestorpsvägen och Slättsjövägen utredas för att minska trafiken på Slättsjövägen förbi skolan.

Östra Sinaiberget

Ställningstaganden och konsekvenser

Område utmed Slättsjövägen och kanten på Sinaiberget. Området är lämpligt för tätare bebyggelse och utveckling av flerbostadshus.

Området längst norrut bör bestå av lägre bebyggelse för att inte hindra utsikten från befintliga bostäder.

Hänsyn

Området ligger i utkanten av Sinaiberget som fungerar som ett populärt friluftsområde för både skolan och närboende. Det är viktigt att tillgängligheten till Sinaiberget säkerställs vid utveckling av området.
Området är bergigt, vilket innebär att det kan komma att bli dyra entreprenadkostnader i området.

Utmed Slättsjövägen går en del trafik till den närliggande förskolan och skolan. Vid framtagandet av en detaljplan kan det bli lämpligt att också säkerställa en okej trafiksituation till förskolan och skolan.

Lämplig infartsväg till området får utredas i detaljplanearbetet.

Längst norrut ligger en liten bit mark som skulle kunna anses vara jordbruksmark. Eftersom den är så liten och fragmentiserad av tätortsbebyggelse är bedömningen att den inte utgör brukningsvärd jordbruksmark.

Östra delen av området ligger inom strandskyddsområde från Slättsjön. Eftersom Slättsjövägen avskiljer området från området vid strandlinjen kan det finnas underlag för att upphäva eller få dispens från strandskyddet. Detta behöver beaktas i kommande detaljplanearbete.

Östra Sinaiberget ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde för allmänt VA. Området är bergigt, vilket innebär att det kan komma att bli dyrt att bygga ut det allmänna VA-nätet i området.

Ingemarsvägen

Ställningstaganden och konsekvenser

Område väster om riksväg 30 i södra Vrigstad. Området kan vara lämpligt på längre sikt för blandad bebyggelse i form av antingen småskalig eller något tätare bostadsbebyggelse.

Med anledning av att Vrigstadsån riskerar att översvämma stora delar av Vrigstad och att Vrigstad är omgiven av mycket jordbruksmark är det svårt att hitta lämplig mark för bostadsbebyggelse i Vrigstad. Området kan komma att bedömas som lämplig för utveckling trots att det är beläget på jordbruksmark med anledning av att bostadsbyggande i samhället är ett väsentligt samhällsintresse. Detta innebär att det föreslagna bostadsområdet inte är lämpligt att bebygga förrän efter att de andra föreslagna bostadsområdena i Vrigstad antingen bebyggts eller bedömts olämpliga att bebygga.

I anslutning till området finns en cirkulationsplats utmed riksväg 30 som är lämplig som infartsväg till området.

Hänsyn

Området är beläget på jordbruksmark. Områdets lämplighet behöver utredas vidare i detaljplanearbetet.

I områdets närhet finns reningsverk som kan komma att avge obehagliga lukter. Det rekommenderade skyddsavståndet till mindre avloppsreningsverk – som det i Vrigstad – är 500 meter. Då en stor del av området hamnar inom skyddsavståndet behöver frågan utredas vidare. Det kan vara så att höjdskillnaden från skogen vid gamla Gubbakulan möjliggör ett kortare skyddsavstånd. Det är också viktigt att beakta avloppsreningsverkets möjligheter till förnyade miljötillstånd i framtiden.

Området ligger inom ett område som utreds för en utvidgning av vattenskyddsområdet i Vrigstad. För att upprätthålla skyddet för vattentäkten behöver en tidig dialog hållas med Njudung Energi för att utreda vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas samt vilka begränsningar som behöver finnas för att risken för förorening av vattentäkten minimeras.

Vid detaljplanearbete är det viktigt att också anlägga en dagvattendamm i området för att hantera dagvattnet.

Närheten till riksväg 30 innebär bland annat frågor om buller, luftföroreningar och farligt gods. Det är frågor som behöver utredas vidare i kommande detaljplanearbete.

I området kan det finnas risk för föroreningar från en gammal glashytta. Även det behöver utredas vidare.

Delar av området har i kommunens kulturmiljöunderlag lyfts fram som ett särskilt värdefullt område.

Områdets värden består av Vrigstads gamla bykärna samt det öppna landskapet. En exploatering av området skulle förvanska värdena – något som behöver vägas mot samhällsintresset i att bygga ny bostadsbebyggelse.

Karta över föreslagna bostadsområden i södra Vrigstad.

Sandslätt

Ställningstaganden och konsekvenser

Område som ligger i östra delen av Vrigstad. Området är till viss del redan detaljplanelagt för bostäder och utvecklingen borde fortsätta med småhus. För att göra området mer attraktivt är det möjligt att göra om detaljplanen för att kunna erbjuda större tomter på ett större område.

Det är viktigt att bevara en grön korridor mellan den västra och den östra delen av området.

Hänsyn

På andra sidan Trävaruvägen finns industrier och utmed vägen går en del tunga transporter. Genom att plantera alléer utmed norra delen av Trävaruvägen enligt gällande detaljplan skapas en trevligare vägmiljö.

Området är till viss del redan detaljplanelagt för bostäder. Innan vidare utveckling sker behöver det säkerställas att ett separat beslut om verksamhetsområde för allmänt VA finns taget i enlighet med lagen om allmänna tjänster.

Förtätning Dalsgränd

Ställningstaganden och konsekvenser

Området ligger på höjden ovanför Dalsgränd strax öster om väg 30 i södra delen av Vrigstad. Området är lämplig för förtätning av enstaka småskalig bebyggelse såsom småhus eller radhus.

Hänsyn

Området utgör idag ett grönområde som avskärmar befintliga bostäder från varandra.
I områdets närhet ligger väg 30 som bidrar med buller, luftföroreningar och som är en transportled för farligt gods.

För att kunna lösa vatten- och avloppsanslutning för fastigheterna behöver tomterna anläggas så att det går att få till självfall till huvudledningarna på Dalsgränd 4.

I området finns redan allmänt VA. Om grönområden bebyggs behöver en dagvattenutredning utföras då det blir större mängder dagvatten att omhänderta för VA-huvudmannen. Vid ledningsdragning behöver det säkerställas att befintliga dag- och dräneringsledningar är rätt kopplade.