Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Vad är en översiktsplan?

Enligt Plan- och bygglagen (PBL 3 kap.) ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen ska, enligt lagen, ange den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen genom att peka ut användningen av mark- och vattenområden och genom att redogöra för hur den bebyggda miljön i kommunen ska användas, utvecklas eller bevaras. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men de ställningstaganden som finns i översiktsplanen är vägledande för framtida beslut.

I översiktsplanen ska allmänna intressen av väsentlig betydelse redovisas. Dessa omfattar bland annat riksintressen, men också intressen som är av betydelse lokalt eller regionalt. I översiktsplanen ska det också framgå hur kommunen avser att ta hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program. Dessutom ska det framgå hur kommunen avser att tillgodose behovet av bostäder, hur kommunen avser att hantera risker för skador på den fysiska miljön med hänsyn till framtida klimatförändringar samt vilka mellankommunala och regionala frågor som är viktiga att ta hänsyn till och hur dessa beaktas.

Processen

Att utarbeta en översiktsplan följer en process enligt Plan- och bygglagen. Under processen finns flera tillfällen då det är möjligt för myndigheter, föreningar, företag och invånare att ge sina synpunkter. Läs mer om dessa i avsnittet Dialog- och samrådstillfällen.

Tidigare översiktsplan

Sävsjö kommuns tidigare översiktsplan bestod av Översiktsplan 2012, en fördjupad översiktsplan för Stockaryd från 2009 och ett tematiskt tillägg som handlade om landsbygdsutveckling i strandnära läge från 2011. De ersattes av den här nya översiktsplanen som omfattar hela kommunen.