Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Sammanhängande bostadsbebyggelse i Rörvik

Rörvik är kommunens fjärde största tätort med ungefär 500 invånare och ligger utmed järnvägen, men utan tågstation. Rörvik ligger mittemellan flera sjöar och har stor potential för att bli en attraktiv boendeort. Utvecklingen av bostäder i Rörvik kan med fördel ske i närheten av de omgivande sjöarna. Den nya gång- och cykelvägen i Rörvik möjliggör en fortsatt utveckling av bostäder utmed Allgunnens norra strand, med möjlighet att ta sig in i tätortens centrum gåendes eller med cykel.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Rörvik

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Svinasjön

Ställningstaganden och konsekvenser

Område öster om Svinasjön som till viss del redan är planlagt men där området behöver planeras om.

Området fanns med i förra översiktsplanen, men har omarbetats för att kunna möjliggöra fler bostäder.

Hänsyn

Delar av området ligger inom strandskyddsområde från Svinasjön. Eftersom området är utpekat som område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) kan det gå att upphäva eller få dispens från strandskyddet. Området är viktigt för utvecklingen i Rörvik och bedöms skapa underlag för både offentlig och kommersiell service i Rörvik.

En liten del av området ianspråktar en del av ett litet jordbruksområde som redan fragmentiserats i samband med byggnation av närliggande verksamhetsområden.

Området ligger inom ett avstånd till befintligt verksamhetsområde som bör medge att dessa områden ansluts till det allmänna VA-nätet.

Området ligger vid Svinasjön som omfattas av miljökvalitetsnormerna för vatten. Svinasjön uppnår för närvarande inte god kemisk status.

När det gäller den kemiska statusen är nivåerna av bromerade difenyletrar och kvicksilver för höga – dessa undantas dock från normerna i form av mindre stränga krav med anledning av att de orsakats av luftburna föroreningar och omfattar i princip alla vattendrag i Sverige. Vid planläggning är det alltså framförallt viktigt att inte orsaka förvärrad påverkan på vattenförekomsten.

Karta över föreslagna bostadsområden i Rörvik.

Allgunnen

Ställningstaganden och konsekvenser

Området ligger utmed Allgunnen i Rörviks sydöstra del. Området blir en naturlig fortsättning på bebyggelsen utmed Strandgatan och ger förutsättning för attraktiva tomter i strandnära läge.

Hänsyn

Området ligger i närheten av järnvägen och hänsyn behöver tas till både risken för olyckor för transporter för farligt gods och risken för höga bullernivåer.

Delar av området ligger inom strandskyddsområde från Allgunnen. Eftersom området är utpekat som område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) kan det gå att upphäva eller få dispens från strandskyddet. Området är viktigt för utvecklingen i Rörvik och bedöms skapa underlag för både offentlig och kommersiell service i Rörvik.

Området ligger inom ett avstånd till befintligt verksamhetsområde som bör medge att dessa områden ansluts till det allmänna VA-nätet. Vid eventuell utbyggnad av spill- och dagvattennätet i området behöver hänsyn tas till att det ligger inom ett vattenskyddsområde, vilket kan fördyra utbyggnationen.

Området ligger vid Allgunnen som omfattas av miljökvalitetsnormerna för vatten. Allgunnen uppnår för närvarande inte god ekologisk eller kemisk status.

När det gäller den kemiska statusen är nivåerna av bromerade difenyletrar och kvicksilver för höga – dessa undantas dock från normerna i form av mindre stränga krav med anledning av att de orsakats av luftburna föroreningar och omfattar i princip alla vattendrag i Sverige. Den ekologiska statusen påverkas bland annat av jordbruk och enskilda avlopp. Vid planläggning är det alltså framförallt viktigt att inte orsaka förvärrad påverkan på vattenförekomsten, men planläggning kan också möjliggöra att vissa enskilda avlopp ansluts till allmänna vatten- och avloppssystem vilket kan komma att minska den negativa påverkan på sjön.

Inom området finns flera möjliga fornlämningar. En arkeologisk utredning behöver genomföras i samband med att en detaljplan tas fram.

Inom området finns idag en telemast.

Hillafällan

Ställningstaganden och konsekvenser

Område norr om Rörvik som kan bli lämpligt för byggnation på lång sikt.

Hänsyn

Området ligger norr om två jordbruksfastigheter som ligger i utkanten på Rörvik. En lämplig tillfartsväg behöver troligen gå över någon av jordbruksfastigheterna. Frågan om tillfartsväg får lösas i kommande planarbete.

Delar av området ligger inom strandskyddsområde från Hillen. Eftersom området är utpekat som område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) kan det gå att upphäva eller få dispens från strandskyddet. Området är viktigt för utvecklingen i Rörvik och bedöms skapa underlag för både offentlig och kommersiell service i Rörvik.

Skolan och förskolan använder idag delar av naturområdet till undervisning och rekreation.

Vid detaljplanearbete ska möjligheten till en promenadslinga runt sjön säkerställas.

Inom området finns möjliga fornlämningar. En arkeologisk utredning behöver genomföras i samband med att en detaljplan tas fram.

För att omfattas av kravet på allmänt VA behöver byggnationen uppgå till ett flertal fastigheter. En utredning av behovet av de tre vattentjänsterna behöver utföras innan beslut kan tas.

Området ligger vid Hillen som omfattas av miljökvalitetsnormerna för vatten. Hillen uppnår för närvarande inte god kemisk status.

När det gäller den kemiska statusen är nivåerna av bromerade difenyletrar och kvicksilver för höga – dessa undantas dock från normerna i form av mindre stränga krav med anledning av att de orsakats av luftburna föroreningar och omfattar i princip alla vattendrag i Sverige. Vid planläggning är det alltså framförallt viktigt att inte orsaka förvärrad påverkan på vattenförekomsten.

Sjövik

Ställningstagande och konsekvenser

Område öster om Rörvik utmed Allgunnens norra strand. Området är lämpligt för förtätning av bostäder men bör detaljplaneläggas först.

Hänsyn

Området ligger inom strandskyddsområde från Allgunnen. Eftersom området är utpekat som område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) kan det gå att upphäva eller få dispens från strandskyddet. Området är viktigt för utvecklingen i Rörvik och bedöms skapa underlag för både offentlig och kommersiell service i Rörvik.

Allgunnen är vattentäkt för Rörvik och Lammhult och omfattas av vattenskyddsområde. En utveckling inom området skulle kunna innebära att fler måste ansluta sig till allmänt vatten och avlopp, vilket minskar riskerna för miljöbelastning på Allgunnen.

För att omfattas av kravet på allmänt VA behöver byggnationen uppgå till ett flertal fastigheter. En utredning av behovet av de tre vattentjänsterna behöver utföras innan beslut kan tas.

Området ligger vid Allgunnen som omfattas av miljökvalitetsnormerna för vatten. Allgunnen uppnår för närvarande inte god ekologisk eller kemisk status.

När det gäller den kemiska statusen är nivåerna av bromerade difenyletrar och kvicksilver för höga – dessa undantas dock från normerna i form av mindre stränga krav med anledning av att de orsakats av luftburna föroreningar och omfattar i princip alla vattendrag i Sverige. Vid planläggning är det alltså framförallt viktigt att inte orsaka förvärrad påverkan på vattenförekomsten.

Inom området finns möjliga fornlämningar. En arkeologisk utredning behöver genomföras i samband med att en detaljplan tas fram.

Enekullen

Ställningstaganden och konsekvenser

Område i södra delen av Rörvik. Området är redan detaljplanelagt för bostäder och utvecklingen borde fortsätta med småhus. För att göra området mer attraktivt är det möjligt att göra om detaljplanen för att kunna erbjuda större tomter.

Hänsyn

I Enekullen finns redan allmänt dricks-, spill- och dagvatten framdraget. Vid nyanslutningar behöver det säkerställas att anslutningarna sker korrekt.