Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Under granskningstiden ska Länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om förslaget inte uppfyller lagkraven vad gäller riksintressen, miljökvalitetsnormer, redovisning av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellankommunal samordning och bebyggelsens lämplighet i förhållande till hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Sävsjö kommun har under granskningstiden översänt rubricerad översiktsplan till Länsstyrelsen enligt 3 kap. 14 § plan- och bygglagen.

Länsstyrelsens roll i planprocessen

Under granskningstiden ska Länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om förslaget inte uppfyller lagkraven vad gäller riksintressen, miljökvalitetsnormer, redovisning av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellankommunal samordning och bebyggelsens lämplighet i förhållande till hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Riksintresse

Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken behandlas på ett tillfredsställande sätt i översiktsplanen.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna för luft och vatten behandlas på ett tillfredsställande sätt i översiktsplanen.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Länsstyrelsen anser att området vid Holmsjön inte uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 § e miljöbalken vilket betyder att Länsstyrelsen inte delar kommunens uppfattning om att det är lämpligt för utveckling av landsbygden. Länsstyrelsen bedömer att lättnader i strandskyddet stödjer centralorten Sävsjö vilket då innebär tätortsutveckling och inte landsbygdsutveckling. Stränder nära tätorter utgör även en viktig resurs för det tätortsnära friluftslivet vilket innebär att det inte är lämpligt att peka ut som ett LIS-område.

Översiktsplanen nämner att även LIS-området Norrsjön vid Brunseryds kvarn avser stötta Sävsjö tätort. Länsstyrelsen anser dock att området skulle kunna anses stötta servicen i Stockaryd i likhet med LISområdena i Norrsjön och Björnsskogssjön vilket är en fråga om landsbygdsutveckling. Området kan därför utgöra ett område som pekas ut enligt 7 kap. 18 e § miljöbalken.

Mellankommunal samordning

Översiktsplanen innehåller inga förslag som föranleder Länsstyrelsen att ställa särskilda krav på mellankommunal samordning.

Hälsa och säkerhet

Ras, skred och erosion

De ställningstagande som görs i översiktsplanen angående ras, skred och erosion kan uppfattas som att det alltid går att bygga förutsatt att geotekniken utreds. Länsstyrelsen anser att det även behöver framkomma att det i vissa fall inte är lämpligt att bebygga i områden där risk för ras, skred och erosion förekommer. Lämpligheten behöver säkerställas i efterföljande planering.

Översvämning

De ställningstaganden som görs i översiktsplanen angående översvämning i Vrigstad och Sävsjö kan uppfattas som att byggnation alltid är möjlig så länge områdena översvämningssäkras eller klimatanpassningsåtgärder genomförs. Länsstyrelsen anser att det i vissa fall inte är lämpligt att lokalisera ny bebyggelse inom ett område med risk för översvämning. Exempelvis är det inte lämpligt att lokalisera samhällsviktig verksamhet i dessa områden.

Gällande en framtida utveckling av Stockarydsterminalen så beskriver översiktsplanen både förutsättningarna och den hänsyn som behöver tas på ett tydligt sätt. Med anledning av platsen förutsättningar är Länsstyrelsens uppfattning att ett helhetsgrepp behöver tas i ett tidigt skede i efterföljande planering för att säkerställa både översvämningsrisken samt eventuella konsekvenser för omkringliggande områden.