Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Fritids- och idrottsanläggningar i Sävsjö

Sävsjö är kommunens centralort med många funktioner och nästan hälften av kommunens invånare. I Sävsjö finns Sävsjö fritidscenter i omgivningarna kring Eksjöhovgårdssjön. Efterfrågan efter mark för fritids- och idrottsaktiviteter innebär att området kan komma att behöva utökas.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Sävsjö tätort

Fritids- och idrottsanläggningar

Karta över Eksjöhovgårdsområdets utveckling

Eksjöhovgårdsområdet

Ställningstagande och konsekvenser

I området söder och väster om Vallsjö kyrka finns bland annat Eksjöhovgårds värdshus och Eksjöhovgårdsruinen. Området utgör riksintresse för kulturmiljövård och en detaljplan eller områdesbestämmelse bör upprättas i området för att säkerställa riksintressets värden.

Inom området är det lämpligt med fritids- och besöksnäringsverksamheter som passar in i riksintresset. Området är också lämpligt för tillfälliga arrangemang. Kopplingen för gående och cyklande trafikanter till Sävsjö fritidscenter söder om väg 127 är väldigt viktig för att säkerställa områdets tillgänglighet.

På södra sidan om väg 127 är en fortsatt utbyggnad av det befintliga fritidscentret möjligt. Fritidscentret har viktiga värden för hela kommunen och en fortsatt utveckling i området utgör ett väsentligt samhällsintresse.

Kommunen ska verka för bevarande av gamla sockensmagasinet, lusthuset och andra byggnader inom området som ägs av kommunen.

Hänsyn

Området ligger till stor del inom riksintresseområde för kulturmiljö.

I områdets södra del går väg 127 som är en barriär som passerar igenom riksintresset och som dessutom är en transportled för farligt gods.

Delar av området ligger på jordbruksmark som har en viktig funktion både för jordbruket och i form av kulturmiljövärden.

Om området blir ett område för tillfälliga arrangemang behöver behovet av parkeringsplatser hanteras.

Delar av området ligger inom strandskyddsområde från Eksjöhovgårdssjön. Strandskyddet har en viktig roll för friluftslivet vid Eksjöhovgårdssjön. Åtgärder som begränsar allmänhetens tillgång till stränderna utmed Eksjöhovgårdssjön bör förläggas utanför strandskyddsområdet.