Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Mål, planer och program

Av en översiktsplan ska det enligt 3 kap. 5 § i Plan- och bygglagen framgå hur kommunen avser att ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i kommunen. Följande mål, planer och program bedöms ha betydelse för kommunens fysiska utveckling. Även internationella och lokala mål, planer och program av betydelse för kommunens fysiska planering redovisas i det här avsnittet.

Internationella mål, planer och program

Agenda 2030 och de globala målen

FNs generalförsamling antog 2015 resolutionen Agenda 2030. Agendan förbinder samtliga medlemsländer att arbeta för att uppnå en social, ekologisk och ekonomisk hållbar värld till år 2030. Då utmaningarna i arbetet är globala så är lösningarna oftast lokala. Det övergripande syftet är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. För att förtydliga denna ambitiösa målsättning och underlätta arbetet att nå dit har agendan utformat 17 mål och 169 delmål, de så kallade globala målen. Av särskilt intresse för översiktsplanen är mål 11 som handlar om att skapa hållbara städer och samhällen.

I kommunens utvecklingsstrategi har det fastställts att de globala målen ska fungera som en vägledning för Sävsjö kommun i arbetet med den långsiktiga utvecklingen av samtliga kommunala verksamheter. De globala miljömålen inkluderar både miljökvalitetsmål som folkhälsomål och ger därför en heltäckande målbild för arbetet med en långsiktig och hållbar utveckling av kommunen.

Nationella mål, planer och program

De nationella miljökvalitetsmålen

Sverige har utformat 16 nationella miljömål och 29 etappmål. Etappmålen är menade att vägleda miljöarbetet för att stegvis uppnå de nationella miljömålen. Det så kallade generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation. Eftersom generationsmålet infördes 1999 så ska generationsmålet vara uppfyllt till 2020-2025.

Regionala åtgärdsprogram till de nationella miljökvalitetsmålen

På regional nivå har det tagits fram fem regionala åtgärdsprogram som syftar till att tillsammans skapa förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålen. I alla åtgärdsprogram finns åtgärder som är relaterade till översiktsplanering.

De regionala åtgärdsprogrammen är:

 • Hälsans miljömål 2023-2027 (under framtagande)
 • Vattnets miljömål 2023-2027 (under framtagande)
 • Grön handlingsplan 2018-2022
 • Minskad klimatpåverkan 2021-2025
 • Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025

Strategi för Levande städer

Regeringen antog 2018 en strategi för levande städer som presenterar regeringens strategi för en hållbar stadsutveckling. Strategin innehåller övergripande mål och etappmål för att nå miljökvalitetsmålet om God bebyggd miljö. Målen handlar framförallt om att i den fysiska planeringen arbeta för att öka andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång samt att ta hand om och utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer.

Sveriges energi- och klimatmål

Sveriges energi- och klimatmål utgår från den lagstiftning som har tagits fram av EU. I den regionala klimat- och energistrategin för Jönköpings län preciseras målen utifrån regionala förhållanden. Följande nationella mål är uppsatta till år 2030 och framåt:

 • Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp, varav minst 85 procent av reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige
 • Utsläppen av växthusgaser ska vara 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990 (gäller verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter)
 • Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010
 • Energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005 (genom minskad energiintensitet)
 • Elproduktionen ska år 2040 vara 100 procent förnybar (men det är inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft)

De folkhälsopolitiska målen

Riksdagen har satt upp åtta folkhälsopolitiska mål för en långsiktig och förebyggande struktur i det nationella folkhälsoarbetet. Ett av de berörda målområdena är Boende och närmiljö som handlar om att alla ska ha tillgång till en god boendemiljö, vilket även omfattar bostadens omgivning. Region Jönköpings län har tagit fram en strategi för folkhälsa, läs mer om den längre ner.

De friluftspolitiska målen

Riksdagen har satt upp tio friluftspolitiska mål som syftar till att säkerställa människors rätt att vara ute i naturen och utöva friluftsliv. De två målen som är av störst relevans för den fysiska planeringen handlar om att säkerställa tillgänglig natur för alla och att skapa eller bibehålla attraktiv tätortsnära natur. I den gröna handlingsplanen för Jönköpings län 2018-2022 finns insatser och åtgärder samt en vägledning för grön infrastruktur i samhällsplaneringen som bland annat syftar till att uppfylla målen.

Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Regeringen fastställde 2022 en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033. Planen beskriver vilka infrastrukturinvesteringar som ska genomföras under tidsperioden nationellt och ska bidra till att det finns goda förutsättningar att bo, leva och arbeta i hela landet, att människor kan resa och mötas samt att varor och gods transporteras på ett hållbart och klimatsmart sätt. Inga omnämnda infrastrukturinvesteringar i planen omfattar Sävsjö kommun.

Regionala mål, planer och program

Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län 2020-2035

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en samlad strategi för Jönköpings läns regionala utvecklings- och tillväxtarbete. RUSens vision säger att Jönköpings län ska vara Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region år 2035, vilket innebär goda möjligheter till boende i attraktiva miljöer, arbete, företagande, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla.

I RUSen framställs också sex strategiområden med tillhörande mål och delstrategier, dessa är:

 • En hållbar region
 • En attraktiv region
 • En tillgänglig region
 • En smart region
 • En kompetent region
 • En global region

Översiktsplanen berörs framförallt av strategiområdena om en hållbar och en attraktiv region, och bland annat av delstrategier om miljömässig hållbarhet, klimatanpassning, tillgänglighet och goda livsmiljöer.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Jönköpings län

Region Jönköpings län har tagit fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län som redovisar mål och inriktning för den regionala kollektivtrafiken. Flera av målen berör framförallt kollektivtrafikverksamheten – såsom mål om resandemål, kundnöjdhet, tillgänglighet och miljö. Målen som är mest intressant för översiktsplanen berör marknadsandelsmålet – att resandet med kollektivtrafiken ska öka – och mål om nåbarhet. Nåbarhetsmålet innebär att 85 % av länets befolkning ska ha närmare än 1000 meter till närmaste hållplats eller station (med minst 8-12 turer varje vardag). I målet framgår det att kommunernas arbete med förtätning av bostäder utmed befintliga kollektivtrafikstråk och i närheten av befintliga hållplatslägen är viktigt för att målet ska kunna uppnås.

I regionens planering för framtida utbud av kollektivtrafik framgår att det ska finnas en god kollektivtrafikförsörjning mellan angränsande kommunhuvudorter där det är möjligt att ordna under 60 minuter. Det innebär att det i framtiden kan öppnas upp för nya kollektivtrafiklinjer från Sävsjö till både Värnamo och till Vaggeryd. Programmet fastställer också att orter med mindre än 1000 invånare inte ska prioriteras när det gäller regionala kollektivtrafikstråk – vilket kan komma att innebära att Rörvik inte prioriteras på regional nivå.

Regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033

Region Jönköpings län har tagit fram en regional transportplan som redovisar vilka regionala infrastruktursatsningar som ska genomföras fram till 2033.

Inga av de större infrastruktursatsningarna omfattar Sävsjö kommun. Däremot omfattas kommunen av små investeringar i form av underhåll av befintlig transportinfrastruktur. Dessutom finns i planen ett uppdrag om att utreda riksväg 30 mellan Stigamo (söder om Jönköping) och Växjö. Syftet med utredningen är att studera åtgärder för att höja tillgängligheten utan att kräva omfattande ombyggnationer.

I den regionala transportplanen finns också medel för investeringar i det regionala cykelvägnätet. Läs mer om den regionala cykelplanen i avsnittet Gång- och cykelväg.

Klimat- och energistrategi för Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en regional klimat- och energistrategi. Strategin redovisar vilka insatser som behövs från olika aktörer i länet för att länets klimatpåverkan ska minska tillräckligt snabbt. I strategin framkommer länets vision om att vara ett plusenergilän senast 2045. Tre övergripande mål har satts för att synliggöra vad olika aktörer i länet behöver fokusera på:

 • Senast 2045 är de totala utsläppen av växthusgaser från Jönköpings län lägre än 1 ton per invånare och år.
 • Senast 2045 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi producerar är förnybar och mängden är minst 10 000 GWh/år.
 • Klimatförändringarna möts aktivt i Jönköpings län genom att skapa ett samhälle som minskar sårbarheter och tillvaratar möjligheter, för ett varmare, torrare och blötare län.

De tre målen är av relevans för den fysiska planeringen och utifrån dem är det viktigt att arbeta för minskad klimatpåverkan, förbättra förutsättningarna för ökad energiproduktion och att arbeta med klimatanpassning.

Ett jämställt Jönköpings län – Jämställdhetsstrategi för Jönköpings län 2018-2020

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en jämställdhetsstrategi som ska verkar för att de jämställdhetspolitiska målen för genomslag i länet. Utifrån jämställdhetsstrategin är det framförallt viktigt att integrera jämställdhetsperspektivet i arbetet med fysisk planering. En viktig aspekt av jämställdheten som framhålls i strategin är att aktivt arbeta för att inkludera både män och kvinnor i möjligheter till påverkan på den fysiska planeringen och samhällets utveckling.

Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en integrationsstrategi som definierar ett antal fokusområden som länet behöver arbeta med utifrån ett etniskt och kulturellt perspektiv. De fokusområden som berör den fysiska planeringen handlar framförallt om ett fördomsfritt och inkluderande samhälle och tillgång till bostäder för utrikes födda.

Regional livsmedelsstrategi

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en livsmedelsstrategi för Jönköpings län för att skapa bättre förutsättningar för livsmedelsproduktionen i länet. Tillgången till odlingsbar jordbruksmark lyfts i strategin fram som viktigt för att kunna bibehålla och öka produktionen av livsmedel i länet.

Regionalt serviceprogram

Region Jönköpings län har ansvar för det regionala serviceprogrammet. Programmet ska skapa förutsättningar för möjligheten att bo, arbeta och driva näringar i hela länet. I programmet har särskilda riktlinjer fastställts för vilka näringar som kan få stöd i glesbygd och områden med vikande befolkningsunderlag. För Sävsjö kommun innebär det bättre förutsättningar för livsmedelsbutikerna och annan service i Vrigstad, Stockaryd och Rörvik.

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län, regional strategi och handlingsplan

Region Jönköpings län har tagit fram en strategi som syftar till att förbättra folkhälsan i länet. I strategin finns ett strategiskt mål om jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet. Under det målet lyfts den byggda miljön och människors närmiljö fram som viktig för folkhälsan. Tillgång till grönområden och en meningsfull fritid är viktigt för människors hälsa och välbefinnande.

Regional vattenförsörjningsplan

I den regionala vattenförsörjningsplanen för Jönköpings län pekas ett antal viktiga vattenresurser ut som är belägna inom Sävsjö kommun. Dessa har lyfts fram utifrån att de långsiktigt kan komma att behövas för att säkerställa det framtida behovet av vatten. De vattenförekomster som pekas ut och som ligger i kommunen listas i tabellen i avsnittet om Vatten och avlopp.

I den regionala vattenförsörjningsplanen för Kronobergs län pekas ytvattentäkterna Stora Värmen och Allgunnen ut som viktiga för dricksvattenförsörjningen i Växjö kommun. Båda vattentäkterna ligger till stor del i Sävsjö kommun. Läs mer om hur kommunen tar hänsyn till den regionala vattenförsörjningsplanen i avsnittet om Vatten och avlopp.

Lokala mål, planer och program

Utvecklingsstrategi 2020-2026 för Sävsjö kommun med sikte på 2030

Sävsjö kommun har utformat en utvecklingsstrategi som grundar sig i visionen om att Sävsjö kommun ska vara Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun samt Agenda 2030. Till utvecklingsstrategin finns en värdegrund och mål för den kommunala verksamheten men också ett antal utvecklingsområden för kommunen. Översiktsplanens övergripande fokusområden har grundat sig framförallt på utvecklingsstrategins vision och utvecklingsområden samt Agenda 2030.

De nio utvecklingsområdena beskrivs i en bilaga till strategin och flera av dem berör den fysiska planeringen i hög grad. Här kan nämnas Ungdomars initiativ och engagemang, Säkra och snabba kommunikationer, Kreativa och offentliga miljöer i hela kommunen, Klimatsmarta livs- och boendemiljöer, Entreprenörskap för framtiden, Öppenhet och gemenskap och Alla får plats hela livet.

Bostadsförsörjningsplan

Kommunens bostadsförsörjningsplan är ett strategiskt dokument som visar hur kommunen ska skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder. Syftet med planen är bland annat att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. I planen framgår också kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet och vilka insatsområden som planeras för att nå de uppsatta målen.

I bostadsförsörjningsplanen finns en analys för framtida bostadsbehov för olika grupper utifrån bland annat befolkningsprognoser och marknadsförutsättningar. I kommunen förväntas framförallt en ökning av andelen personer över 80 år, vilket skapar ett ökat behov för den gruppen. I övrigt är det viktigt att hela tiden ha en planberedskap för olika behov för att kunna säkerställa att alla får tillgång till bostäder. I planens andra insatsområde framgår det att det ska finnas planberedskap för boenden i olika upplåtelseformer i kommunens fyra tätorter.

Livslust hela livet – Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun med sikte på 2030

Sävsjö kommun har tagit fram en Äldreplan med syfte att skapa förutsättningar för ett gott äldreliv. I planen finns ett antal prioriterade utvecklingsområden, där Klimatsmarta boendemiljöer, Säkra och snabba kommunikationer och Kreativa offentliga miljöer är av störst relevans för den fysiska planeringen. I korthet handlar det om att väga in äldres behov vid uppförande av bostäder, utformning av offentliga platser och kollektivtrafikplanering.

Integrationspolitiskt program 2016-2022

Sävsjö kommun har tagit fram ett integrationspolitiskt program som ska ge förutsättningar för människor att ingå i samhällsgemenskapen utan att behöva göra avsteg från sin egen kulturella och etniska identitet. Programmet utgår från nationella och regionala mål och redovisar ett antal mål och insatser för att hantera frågor kring integration utifrån ett lokalt behov. Insatsområdet om bostäder som tar hänsyn till mångfald berör den fysiska planeringen i hög grad. Målen om ett tolerant samhälle och demokratiskt inflytande är viktiga för att säkerställa inflytande i samhällsutvecklingen oberoende av etnisk och kulturell bakgrund.

Handlingsprogram för skydd och säkerhet

Sävsjö kommun har tagit fram ett handlingsprogram för skydd och säkerhet som ska skapa förutsättningar för ett tryggt och säkert samhälle. I den fysiska planeringen handlar det framförallt om att arbeta förebyggande för att minska antalet nödlägen i kommunen. Programmet bygger på en risk- och sårbarhetsanalys som kartlägger och beskriver de risker samt sårbarheter som kommunen står inför. Det förebyggande arbetet samordnas av hållbarhetsrådets tre arbetsgrupper som också tar fram de insatser som kommunen behöver arbeta med. I den fysiska planeringen berörs framförallt klimatanpassning, suicid och olyckor.

Gång- och cykelplan

Sävsjö kommun har tagit fram en gång- och cykelplan som ska bidra till sammanhållna satsningar för att gynna fotgängare och cyklister i hela kommunen. Vid framtagande av planen har inventeringar av behov genomförts och i planens tillhörande åtgärdsprogram redovisas konkreta åtgärder för att förbättra trafiksituationen för fotgängare och cyklister.

Riktlinjer om offentlig konst i Sävsjö kommun 

Sävsjö kommun har tagit fram riktlinjer om offentlig konst i Sävsjö kommun. Syftet med riktlinjerna är att ge förutsättningar för stabilitet och långsiktighet för konst i planeringen och byggandet av offentliga miljöer i Sävsjö kommun samt en ansvarsfull hantering av kommunens övriga konstnärliga värden. I riktlinjerna framgår bland annat hur offentlig konst ska införskaffas och hur den ska förvaltas. Det framgår också att en procent av budgeten för ny-, om-, eller tillbyggnadsprojekt som uppgår till 20 prisbasbelopp eller mer bör avsättas för offentlig konst.

Avfallsplan

Kretslopp sydost har tillsammans med sina medlemskommuner - däribland Sävsjö kommun - tagit fram en avfallsplan. Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en aktuell avfallsplan. Avfallsplanen beskriver hur Kretslopp sydost ska driva och utveckla avfallshanteringen fram till 2030. I avfallsplanen beskrivs målområden med mål för avfallshanteringen under de kommande åtta åren. Övergripande ska avfallsplanen sträva mot ett hållbart samhälle, där avfall hanteras på bästa sätt ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Ett av målen handlar om kommunernas fysiska planering och vikten av att ha ett insamlingssystem för avfall och återvinning som är enkelt för de som bor och verkar i kommunen.

Vattentjänstplan

Njudung Energi har i samverkan med Sävsjö kommun tagit fram en Vattentjänstplan under 2023. Syftet med vattentjänstplanen är att få en heltäckande och långsiktig planering för den allmänna VA-försörjningen i kommunen. Vattentjänstplanen lyfter dagens behov samt belyser framtida utmaningar för den allmänna VA-försörjningen inom kommunen.