Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Järnväg

För att möjliggöra för människor att bo och jobba i hela kommunen samt för godstransporter är det viktigt att ta hänsyn till befintlig och framtida järnväg i översiktsplanen. Södra stambanan är av internationell betydelse och ingår i det europeiska TEN-T-nätverket samt utgörs av riksintresse för kommunikationer. Järnvägen skär genom kommunen i nordsydlig riktning och passerar tre av kommunens fyra tätorter. I Sävsjö och Stockaryd finns tågstationer för regional tågtrafik, men i Rörvik finns ingen station. Tågstationerna i Sävsjö och Stockaryd trafikeras av Krösatågens linje 89 som går mellan Jönköping och Växjö. Läs mer om kommunens inställning till tågstation i Rörvik och kollektivtrafiken på järnvägen under avsnittet om kollektivtrafik.

Järnvägen är väldigt viktig för kommunen, men utgör också en barriär genom tätorterna. Buller och risker i samband med transporter för farligt gods innebär att det är viktigt att ta hänsyn till järnvägen vid planeringen i tätorterna.

Stockarydsterminalen

Järnvägen trafikeras av både persontrafik och godstrafik. I Stockaryd finns Stockarydsterminalen som används för omflyttning av gods från väg till järnväg och togs i bruk 2008. Sedan invigningen har terminalen används för omlastning av timmer för fortsatta långa transporter på järnväg som ett komplement av många och långa timmertransporter på väg.

Terminalen ligger i anslutning till industriområdet i västra Stockaryd och via väg 761 till Hjälmseryd når transporter ut på väg 30 och vidare mot antingen väg E4 eller Växjö. Terminalen utgör ett nav och har ett upptagningsområde med en radie på 10–12 mil som består av skogsbygder i stora delar av södra Sverige. År 2018 fraktades ungefär 200 000–250 000 m³ timmer från terminalen.

Belastningen är relativt låg på den delen av stambanan som terminalen ansluter till, men de långväga transporterna påverkas av stambanans belastning i andra delar av landet.

Terminalen har en stor utvecklingspotential, framför allt för omlastning av annat än timmer. Andra användningar och kunder ställer andra krav som terminalen måste anpassa sig till. Bland annat innebär detta att terminalen behöver flera och längre spår, större ytor för upplag och lastning samt lotsning, en ny växel för södergående trafik och ytterligare växelspår.

I takt med att terminalen expanderar kommer dessutom transporter till och från terminalen att öka, vilket ställer krav på vägarna i kommunen. Trafiksituationerna i Vrigstad och Stockaryd kan komma att behöva ses över för att underlätta för trafik med tunga transporter.