Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Förorenade områden

Översiktsplanen behöver ta hänsyn till risken från förorenade områden. Med förorenade områden avses mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I de flesta fall gäller det områden där det finns eller har funnits miljöfarliga verksamheter.

Förorenade områden förekommer i hela Sävsjö kommun, men är vanligare i nära anslutning till tätorterna och är till stor del kopplade till äldre industriverksamheter. En vanligt förekommande förorening är så kallade tri-föroreningar som har tillkommit i anslutning till tidigare metallbearbetningsverksamheter eller kemtvättar. Traditionellt har de flesta industrierna i kommunen sysslat med träbearbetning, vilket inneburit mindre allvarliga föroreningar utom i de få fall där impregnering förekommit. Förutom nämnda industrier finns också ett antal kommunala deponier eller soptippar som ska hanteras utifrån en handlingsplan som kommunen håller på att ta fram.

Var föroreningarna finns är ibland svårt att veta. Områden som misstänks vara förorenade finns kartlagda, men även andra områden kan vara förorenade. Till exempel kan det ha funnits verksamheter med farliga ämnen som inte är kända idag och föroreningar kan också ha spridits naturligt eller genom förflyttning av schaktmassor. Det finns kartlagda förorenade områden som har identifierats enligt en metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Dessa redovisas i Länsstyrelsens karta för det så kallade EBH-stödet. I kartan är punkterna för de förorenade områdena utsatta på den berörda fastigheten, vilket innebär att föroreningen kan ha varit var som helst inom fastigheten och inte nödvändigtvis där punkten är.

Karta som redovisar förorenade områden enligt Länsstyrelsens EBH-stöd.

Om ett förorenat område skulle översvämmas riskeras föroreningarna att spridas med vattnet. Därför bör förorenade områden som riskerar att översvämmas prioriteras högre än andra områden av samma klass. Med ett förändrat klimat och fler översvämningar än tidigare är risken dessutom ännu större.

Ställningstaganden om förorenade områden

  • Vid handläggning av detaljplan eller bygglov i tidigare bebyggda områden bör markundersökningar genomföras för att undersöka om det kan finnas föroreningar. Dessa bör genomföras tidigt i processen.
  • Om det ska byggas på en plats där det finns potentiellt förorenade områden ska ett yttrande från kommunens miljöenhet eller Länsstyrelsens miljöenhet inhämtas för att se hur dessa ska hanteras i byggnationen.