Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Näringsverksamhet

Genom att i översiktsplanen säkerställa förutsättningar för planberedskap för en bredd av olika typer av näringar kan platser för företag säkerställas. Behovet kan bestå av ytkrävande platser med god tillgång till vägar för godstransporter likväl som kontorsarbetsplatser centralt.

Förbättrad kommunikation och infrastruktur hanteras också till viss del av översiktsplanen, se avsnittet om Trafik och transporter.

Småindustrier och skogs- och jordbruk dominerar näringslivet i Sävsjö kommun. Träindustrin med bland annat sågverk och hustillverkning är viktiga basnäringar, men det finns även flera andra typer av småindustrier inom kommunen. En nyckelfråga för kommunens företag är kompetensförsörjningen. Goda kollektivtrafikförbindelser är en viktig förutsättning för att ge företag möjligheter att verka i kommunen. För vissa företag har det alltmer öppnats upp möjligheter för att arbeta på distans. Genom att erbjuda gemensamma arbetsplatser och mötesplatser för företagare kan flera anställda bo i Sävsjö även om arbetsplatsen är placerad någon annanstans.

Näringslivets framtida behov

Två trender som påverkar näringslivets framtida markanspråk är flexibla arbetsplatser och automatiseringen av industri- och lagerverksamheter.

Flexibla arbetsplatser kan dels handla om att en högre andel personer har möjlighet att arbeta hemifrån. Digital infrastruktur hjälper till så att det är möjligt att arbeta på andra platser. Gig-ekonomin innebär bland annat möjligheter att genomföra sina arbetsuppgifter med privata redskap - såsom fordon eller IT-utrustning. Detta leder till ett minskat behov av fysiska arbetsplatser, men kan komma att innebära större framtida behov av kontorshotell eller co-work-ytor.

Automatiseringen leder en motsatt trend där ytanspråket per anställd växer. En del nya industri- och lagerverksamheter kräver stora ytor för att kunna tillverka eller lagra varor, medan antalet anställda är färre än vad som behövts tidigare. Ett exempel på en viktig arbetsplats som kräver stora ytanspråk i kommunen är Stockarydsterminalen som har väldigt få anställda. Sävsjö kommuns läge är centralt i södra Sverige, men med relativt lättåtkomlig mark, vilket tyder på att det kan finnas behov av den här typen av mark för bland annat logisitikverksamheter.

För att kunna tillgodose eventuella framtida behov är det viktigt att i översiktsplanen säkerställa en bredd av olika typer av mark för eventuella framtida etableringar.

Industriverksamheter

Inom kommunen finns ett stort antal småindustrier. Historiskt har många småindustrier förlagts relativt nära bostadsbebyggelse. För att i framtiden undvika att småindustrierna stör närboende bör nya industrier placeras längre ifrån bostadsbebyggelse och med direkt tillgång till stora vägar så att trafiken inte behöver köra genom bostadsområden eller orternas centrum. Dessutom bör transportintensiva verksamheter placeras så att de i framtiden ska kunna anslutas till järnvägen eller på ett smidigt sätt ska kunna transportera råvaror och varor till en omlastningsplats utmed järnvägen.

Det är särskilt angeläget för industrier som bedriver miljöfarlig verksamhet att förläggas med lämpliga skyddsavstånd till bostadsbebyggelse. Läs mer om detta under avsnittet om miljöfarlig verksamhet.

Handel

Utvecklingen av handel har under lång tid gått mot att sällanköpshandel placeras utanför tätorterna dit det är smidigt att ta sig med bil eller att sällanköpshandeln blir internetbaserad. I Sävsjö kommun är det framförallt dagligvaruhandeln som sker lokalt och förutsättningarna är starkast för lokala matbutiker och andra butiker för dagligvaror. Med anledning av den pandemi som har präglat världen de senaste två åren har handlandet av varor genom internet intensifierats och även lokala mataffärer har börjat ta emot beställningar över internet. Det är svårt att förutse hur framtidens handel kommer att se ut, men sannolikt kommer handeln över internet att fortsätta intensifieras och distributionen av paket kommer att bli en viktig verksamhet. För att handeln inne i tätorterna ska klara sig är det viktigt att det finns dragare – det kan handla om handelsverksamheter eller restauranger som drar ett stort antal kunder, lekplatser centralt eller attraktiva centrummiljöer (källa: Svensk handel Länk till annan webbplats.).

Lokaliseringsprinciper för industriverksamheter och handel

I Sävsjö kommun idag är stora delen av tätorterna uppblandade med miljöstörande och ytkrävande verksamheter centralt belägna i anslutning till bostadsbebyggelse. För att på sikt möjliggöra en mer sammanhållen utveckling av tätorterna och möjliggöra färre bilresor lyfts här ett antal lokaliseringsprinciper som ska fungera som underlag för kommunen arbete med etableringar av handel och industri.

Utgångspunkten i principerna är dels att all handel ska kunna lokaliseras i närhet till varandra för att skapa synergieffekter och för att minska bilresandet, dels att möjliggöra för miljöstörande och ytkrävande verksamheter att flytta till platser längre från centrum. Även om lokaliseringar för att förtäta i centrum har fördelar, gör kommunen bedömningen att avstånden i alla fall blir relativt små – vilket möjliggör resande med gång- och cykeltrafik – och att det därför är bättre att lokalisera inte bara småskalig handel utan även storskalig handel relativt centralt – och sammanhängande. Det finns alltså en fördel att hålla handelsområdena relativt centralt i anslutning till centrum trots att de kan komma att bli ytkrävande.

Ställningstaganden i form av lokaliseringsprinciper

  • Tätorternas centrummiljöer ska vårdas särskilt för att skapa en attraktiv miljö och mötesplatser för människor att träffas på. Genom detta skapas även goda förutsättningar för befintlig handelsverksamhet.
  • Småskalig handel bör lokaliseras centralt men även storskaliga handelsverksamheter bör om möjligt lokaliseras relativt centralt för att möjliggöra sammanhängande handelsområden. Gemensamma parkeringslösningar för både mindre och större handelsverksamheter uppmuntras för att spara plats.
  • För Sävsjö tätorts del innebär ovanstående inriktning att småskalig handel bör lokaliseras i Sävsjö centrum och att storskalig handel bör lokaliseras i området väster om järnvägen söderut mot väg 127 och i norra delen av Mäjensjöområdet.
  • Gående och cyklande trafikanter ska ha goda möjligheter att ta sig till handelsområdena utan att begränsa möjligheterna för nödvändig transportlogistik att ta sig in i området.
  • Miljöstörande och ytkrävande verksamheter samt verksamheter som har krav på goda logistiklägen bör lokaliseras i de i översiktsplanen utpekade områdena för verksamheter och industri. Logistikverksamheter som vill dra nytta av omflyttningen från väg till järnväg bör lokaliseras i anslutning till Stockarydsterminalen.
  • Verksamheter som genererar mycket trafik bör lokaliseras så att miljöpåverkan från transporter minimeras.

Besöksnäring

Besöksnäringen medför flera positiva effekter för näringslivets företag i kommunen. En positiv bild av kommunen lockar inte bara fler besökare utan kan också göra kommunen mer attraktiv för sina invånare och i fråga om utveckling och nya etableringar i kommunen. Besöksnäringen ger också ett ökat underlag för kommersiell service, nya arbetstillfällen och fungerar som ett komplement till andra näringar.

En förutsättning för besöksnäringen är att det finns utbud av besöksmål. I kommunen finns bland annat Eksjöhovgårdsområdet med slottsruin, herrgård och fritidsanläggningar och Sävsjö Häradsväg. Kommunens natur- och kulturmiljöer har potential för utveckling av natur- och kulturturism och därför är det viktigt att bevara och utveckla dessa.

För Sävsjö kommun finns en Strategi för besöksnäringen i Sävsjö kommun år 2020–2030 framtagen. I strategin finns ett mål om att öka förädlingsvärdet inom besöksnäringen med 50 % till år 2030. Målet ska nås genom att genomföra åtta åtgärder. De två åtgärderna som är mest relevant för arbetet med den fysiska planeringen är att skapa förutsättningar för nya besöksnäringsföretag och att skapa nya leder och utveckla befintliga leder. Förutsättningar för nya besöksnäringsföretag handlar i den fysiska planeringen bland annat om kommunikationsmöjligheter och att bevara eller utveckla potentiella besöksmål.

Ställningstaganden om besöksnäring

  • Goda kommunikationer är en viktig förutsättning för besöksnäringen och därför ska besöksnäringen beaktas vid planeringen av ny infrastruktur och allmän kollektivtrafik.
  • Sammanhållna områden med höga natur - eller kulturmiljövärden som kan komma att utvecklas till besöksmål ska bevaras och utvecklas. I översiktsplanens strukturbild pekas fem områden ut som särskilt lämpliga för en sammanhängande utveckling.
  • Tätorternas centrummiljöer och kommunens kulturmiljöintressen ska vårdas för att bibehålla och tillskapa attraktiva miljöer för besökande.