Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Farligt gods

Översiktsplanen behöver ta hänsyn till risken från farligt gods. Transporter av farligt gods kan innebära att de transporterade godsen kan utgöra en fara för människors hälsa eller miljön om en olycka inträffar. För att minska konsekvenserna vid eventuella olyckor koncentreras transporter av farligt gods framförallt till primära transportleder som är lämpliga för farligt gods. I Sävsjö kommun omfattas dessa av väg 30, 127 och 128 samt Södra stambanan. Ibland behöver transporter av farligt gods även ske på andra vägar för att nå sin destination – dessa kallas sekundära transportvägar och behöver också beaktas i planeringen.

Karta över transportleder på väg för farligt gods i kommunen.

Karta över transportleder på väg för farligt gods.

För att klargöra vilka risker en olycka kan komma att innebära kan riskutredningar tas fram. Riskerna vid olyckor från farligt gods är väldigt olika från fall till fall och kan exempelvis bero på hastighetsbegränsning, omgivningen, vad det farliga godset består av, med mera.

Ställningstaganden om farligt gods

  • Vid planering och lovgivning inom 150 meter från transportleder av farligt gods ska en riskanalys tas fram i samråd med Räddningstjänsten. Länsstyrelsen och Trafikverket ska ges möjlighet att yttra sig och kan komma att kräva att en riskutredning tas fram. I den eventuella riskanalysen ska det framgå hur nära transportleden det är lämpligt att placera den aktuella bebyggelsen och om det behövs särskilda skyddsåtgärder för att kunna uppföra bebyggelse på ett säkert sätt.