Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Mark- och vattenområden av nationell betydelse kan pekas ut som riksintresse av regeringen eller nationella myndigheter. Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller försvåra möjligheterna att använda områdena för avsett ändamål.

I översiktsplanen redovisas vilka riksintressen som finns i kommunen och hur kommunen ställer sig till dem. Kommunen ska visa hur riksintressena förhåller sig till motstående allmänna intressen eller hur avvägningar ska göras ifall flera riksintressen är oförenliga med varandra. I det här avsnittet redovisas de riksintressen som finns i kommunen.

Ett antal riksintresseområden har ändrats sedan föregående översiktsplan antogs 2012. Bland annat finns inte längre några riksintresseområden för vindbruk kvar i kommunen.