Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Riksintresseanspråk för totalförsvaret (MB 3 kap. 9§)

I översiktsplanen redovisas vilka riksintressen som finns i kommunen och hur kommunen ställer sig till dem. Vissa av totalförsvarets riksintressen kan redovisas öppet i översiktsplanen så som övnings- och skjutfält och flygflottiljer, medan andra områden av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av det generella riksintresset. För hela Sverige gäller att Försvarsmakten ska höras i tidigt skede för ärenden gällande objekt högre än 20 meter utanför och högre än 45 meter inom tätort.

Vid avvägningar mellan olika riksintressens ändamål så ska totalförsvarets riksintressen enligt miljöbalken ges företräde. Detta förutsätter att området behövs för en av totalförsvarets anläggningar.

Karta över riksintressen i kommunen.

Hagshults övningsflygplats

Hagshults flygplats är ett riksintresse för totalförsvarets militära del. Områdena som berör Sävsjö kommun är flygplatsens inflygningszon och flygplatsens MSA-yta.

Inflygningszonen som omfattar den norra delen av Sävsjö kommun utgör ett stoppområde för höga objekt. Inom stoppområdet ska Försvarsmakten alltid remitteras vid plan- och lovgivning av höga objekt för att göra en bedömning om objektet utgör påtaglig skada på riksintresset.

Även MSA-ytan påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt. Ett MSA-område är ett påverkansområde kring en flygplats som anger den minimihöjd inom vilken det är säkert att genomföra in- och utflygningar. Ett militärt MSA-område finns inom en radie på 46 kilometer från den berörda flygplatsen. Gränsen för vad som utgör en säker höjd beräknas utifrån befintliga höga objekt inom MSA-området och terrängens formation. Inom MSA-området ska Försvarsmakten alltid remitteras vid plan- och lovgivning av höga objekt för att göra en bedömning om objektet utgör påtaglig skada på riksintresset. 

Karta över riksintresseområdena för totalförsvaret i kommunen.

Övrigt påverkansområde i norra Sävsjö kommun

Vissa av Totalförsvarets anläggningar har pekats ut med ett större påverkansområde utan närmare beskrivning. De områden som pekas ut som övrigt påverkansområde av Försvarsmakten är inte sekretessbelagda, men vilken typ av anläggning som omfattas kan vara det. Detta är ett sådant område som är beläget i norra delen av Sävsjö kommun. Inom övrigt påverkansområde ska Försvarsmakten höras i alla plan- och lovärenden.

Ställningstaganden om riksintressen för totalförsvaret

  • Sävsjö kommun ställer sig bakom de riksintressen för totalförsvaret som finns i kommunen.