Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Mångfunktionell bebyggelse i Sävsjö

Sävsjö är kommunens centralort med många funktioner och nästan hälften av kommunens invånare. I Sävsjö finns en stor potential för omvandling av centrala områden. Utmed järnvägen finns idag en del storskaliga verksamheter som skulle kunna flyttas ut till renodlade verksamhets- och industriområden. Detta skulle öppna upp för mer mångfunktionell bebyggelse nära centrum.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Sävsjö tätort

Mångfunktionell bebyggelse

Omvandling Sävsjö centrum

Ställningstagande och konsekvenser

Inom Sävsjös centrum-område finns redan idag ett flertal bostäder och centrumverksamheter. Inom området ska en omvandling ske där storskalig industri ska ges möjlighet att flytta till områden längre från centrum, vilket kan möjliggöra att verksamheter som är mer lämpliga i centrummiljöer får chansen att etablera sig – såsom handel och kontor. Samtidigt ska områdena också omvandlas för att skapa en trevligare centrummiljö där gående och cyklande trafikanter ska få bättre företräde utan att begränsa möjligheterna för nödvändig transportlogistik att ta sig in i området.

Inga verksamheter ska behöva flytta ifall inte kommunen kan erbjuda mark på annan plats i Sävsjö.

Omvandlingen av Sävsjö centrum är uppdelade i fyra etapper – varav den första kommer att ske i en överskådlig framtid. Etapp ett består dels av projektet ”Från väg till gata” som har påbörjats med en etapp väster om järnvägen – Sävsjö centrum västra – med omvandling av torget och korsningarna Västra Järnvägsgatan/Ljungagatan/Mejensjögatan. Syftet med omvandlingen är att skapa bättre framkomlighet för cyklister och gående samt att skapa en trafiksäkrare miljö för oskyddade trafikanter.

I etapp två ska en liknande omvandling ske utmed Storgatan öster om järnvägen och vid korsningen Odengatan/Eksjöhovgårdsvägen. För etapp ett och två bör det planeras för centrumbebyggelse där det skapas plats för handel i markplan men kan finnas utrymme för kontor och bostäder i våningarna ovanför.

Etapp tre utgörs av fortsatt omvandling av området utmed Västra järnvägsgatan söderut mot mer renodlade handelsområden. Redan idag består områdena av mycket handel, men tanken är att området ska bli mer präglat av handel.

I fjärde etappen ska motsvarande del på östra sidan om järnvägen omvandlas. I den etappen är det tänkt att möjliggöra för blandad bebyggelse som harmoniserar mer bättre med de bostäderna som finns i områdets närhet.

Hänsyn

Området är stort och det finns mycket att ta hänsyn till. Hela området är idag detaljplanelagt, men det kan finnas behov av uppdatering av detaljplanerna inom området vid större omvandlingsprojekt.

Området ligger i anslutning till Södra stambanan vilket innebär att hänsyn behöver tas till buller och till transportled för farligt gods.

Inom området finns ett flertal fastigheter med misstänkta föroreningar. Vid omvandling behöver föroreningssituationen ofta utredas.

Hela Sävsjö centrum har höga kulturmiljövärden som är viktiga att beakta i utvecklingen av området. Gatustrukturen från de tidigare stadsplanerna och den äldre bebyggelsen är exempel på värdebärande karaktärsdrag i områdena.

Vid omvandlingen av områdena behöver det säkerställas att dag- och dräneringsvatten från aktuella fastigheter är rätt kopplat.

Karta över de aktuella områdena för mångfunktionell bebyggelse i Sävsjö.

Odengatan förtätning

Ställningstagande och konsekvenser

Utmed Odengatan finns mark som delvis har varit bebyggt tidigare. Området är lämpligt för utveckling av mångfunktionell bebyggelse.

Hänsyn

Området utgörs idag delvis av en nästintill oanvänd parkeringsyta och ett grönområde med dagvattendammar. Igenom området passerar också en naturlig grön korridor som bör bevaras.

Dagvattendammarna fungerar som fördröjningsmagasin och behöver finnas kvar. Det bör även säkerställas att dag- och dräneringsvatten från aktuella fastigheter är rätt kopplat.

Ljunga park

Ställningstagande och konsekvenser

Redan detaljplanelagt område som pekats ut sedan tidigare i översiktsplanen. Området är detaljplanelagt för bostäder, men bör avsättas som markreservat för eventuella framtida behov av en ny skola. Skolorna i Sävsjö idag börjar bli fulla och en ny skola behöver ligga centralt.

Hänsyn

Ligger inom ett särskilt värdefullt kulturmiljöområde och behöver därför anpassas till det. Detta regleras i den befintliga detaljplanen. Den byggnaden som i den befintliga detaljplanen markerats med Q för dess höga kulturvärden har tyvärr brunnit upp och därför är motsvarande skydd inte längre aktuellt inom området.

Om Ljunga Park ska bebyggas behöver det först säkerställas hur detta påverkar hanteringen av dagvatten i
intilliggande bostadsområden och tillräckliga åtgärder vidtas.