Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Kommunintressen för friluftslivet

I översiktsplanen har vi pekat ut kommunintressen som är viktiga att bevara ur ett lokalt perspektiv. I Sävsjö kommun finns generellt goda förutsättningar för ett omväxlande friluftsliv. I kommunen finns stora ostörda skogsområden, sjöar och vattendrag samt odlingslandskap. Dessutom finns det i alla tätorter fritidsanläggningar med exempelvis idrottsplatser, ishallar, badhus, elljusspår, badplatser, vandringsleder, cykelleder, en skidbacke, med mera. Det finns flera platser för friluftsliv och motion i kommunen som är av allmänt intresse och det är viktigt att beakta människors tillgång till dessa i kommande planering.

Karta över kommunintressen för friluftslivet i kommunen.

Kommunintressen av värde för hela kommunen

Höglandsleden

Höglandsleden är en del av ett större ledområde som går i det småländska höglandet. Leden sträcker sig från norr till söder igenom kommunen och passerar bland annat Hultsjö, Hjärtlanda och Sävsjö tätort.

Vallsjön

Vallsjön är en sjö som är utpekad av Länsstyrelsen som regionalt särskilt värdefull för fiske. I anslutning till Vallsjön finns också det gamla smalspåret mellan Sävsjö och Vetlanda.

Allgunnen och Hillen

Allgunnen och Hillen är två stora sjöar som är sammanbundna via en mindre kanal vid Rörvik. Allgunnen är Sävsjö kommuns största sjö och utpekat som regionalt värdefullt för fiske. Sjöarnas sammanlagda storlek med många öar gör dem särskilt lämpliga för båtturer och paddling.

Vrigstadsån vattensystem nedströms Vrigstad

Vrigstadån och sjöarna Lundholmssjön, Pelikroken, Högebrosjön, Franssjön och Sunnerbysjön fungerar tillsammans som ett viktigt fågelhabitat och ett kommunintresse för naturvård. Ån är också lämpligt för paddling då det från Vrigstad ner till Långö kraftverk inte finns några dammar, samt för fiske.

Hattens naturreservat

Hattens naturreservat är ett populärt utflyktsmål i kommunen och kommunens enda naturreservat med en längre promenadslinga.

Högagärdebacken

Högagärdebacken ligger relativt centralt i Sävsjö tätort och har kommunens enda skidbacke. Skidbacken är ett populärt utflyktsmål även från angränsande kommuner på vintern och har en fin utsikt året runt.

Eksjöhovgårdsområdet

Eksjöhovgårdsområdet är kommunens största fritidsområde med badhus, badplats, sporthallar och andra aktiviteter.

Smalspåret

Det gamla smalspåret mellan Sävsjö och Vallsjön är ett vanligt använt gång- och cykelstråk som dessutom binder samman Vallsjöområdet med Sävjsö.

Kommunala badplatser

Kommunens iordningsställda badplatser finns i närheten av kommunens tätorter samt vid Skärsjön utanför Skepperstad. De badplatserna som är iordningsställda av kommunen ligger vid sjöarna: Eksjöhovgårdssjön, Vallsjön, Slättsjön, Norrsjön (Vikskvarnsbadet), Svinasjön och Skärsjön. Även den privata badplatsen i Möcklehult är av högt allmänt intresse.

Kommunintressen för tätorterna

För varje tätort finns det också särskilda värden som är av allmänt intresse lokalt på orten. Bland annat har skolskogarna höga allmänna värden, dessa beskrivs i avsnittet om Offentlig service och samhällsfunktioner. Förutom skolskogarna är följande tätortsnära friluftsområden av allmänt intresse i kommunens tätorter:

Karta över kommunintressen för friluftslivet i Sävsjö tätort.
  • Sävsjö: Området runt Eksjöhovgårdssjön, området kring Djurgårdsstugan och elljusspåret, Sanatorieskogen, området kring Högagärdebacken, promenadslingan runt Sävsjön, Komstads ängar, Djupadals strövområde samt området söder om Skrapstadssjön.
  Karta över kommunintressen för friluftslivet i Vrigstad.
   • Vrigstad: Idrottsområdet inklusive elljusspåret, promenadslingan runt Slättsjön, Sinaiberget och Vrigstadsån inklusive sjösystemet söder om Vrigstad.
   Karta över kommunintressen för friluftslivet i Stockaryd.
    • Stockaryd: Området kring Tallbacken och elljusspåret, idrottsplatsen samt området vid Västerkvarnsbadet.
    Karta över kommunintressen för friluftslivet i Rörvik.
    • Rörvik: Elljusspåret inklusive Grönskulle, idrottsplatsen och Svinasjön inklusive badplatsen. Dessutom är Allgunnen och Hillen och promenadmöjligheter utmed sjöarna av högt intresse för Rörvik.

    Tätortsnära skogar

    Skog och natur som ligger i direkt anslutning till tätorterna används ofta som rekreationsområde av ortens invånare. På en del platser har kommunen anlagt gångstråk, elljusspår, grillplatser eller liknande för att underlätta rekreationen och tillgängligheten i terrängen, men de flesta tätortsnära rekreationsområdena utgörs av stigar i skogen. Barn och ungas tillgång till friluftsliv och rekreation stärker barnens rättigheter, minskar utanförskap och förbättrar integrationen. Därför är det viktigt att kommunala skogar är tillgängliga, samarbeten med lokala föreningar att barn- och unga prövar på friluftsaktiviteter och att skolor ska ligga i närheten av skogar för att underlätta utomhuspedagogik, utomhusaktiviteter och vistelse i naturen.

    Stora delar av den tätortsnära skogen är kommunägd. Som markägare ansvarar kommunen för skötseln av skogen och antog 2015 riktlinjer för hur denna skulle skötas i närheten av privata bostadsfastigheter. Riktlinjerna ger fastighetsägare rätt att komma med önskemål om trädfällning närmast fastighetsgränsen, men det är kommunens personal som beslutar om trädfällningen verkligen ska ske eller inte. Värdefulla träd ska tas särskild hänsyn till och så långt som möjligt bevaras.

    Beståndet av gran ökar i regionen och medför att artrikedomen minskar, andra bestånd pressas undan och variationen i flora och fauna begränsas. Skogen är ytterst viktig eftersom den innehar de flesta av de ekosystem som bidrar till den biologiska mångfalden och spelar en viktig roll för flera ekosystemtjänster. Därför är det viktigt att utöka beståndet av lövskog, men också tallskog, för att få ett varierande bestånd.

    Ställningstaganden om kommunintressen för friluftslivet

    • Sävsjö kommuns skogsbruksplan ska ta hänsyn till rekreationen i de tätortsnära skogarna, och generellt verka för att utöka beståndet av lövskog och tallskog för att få ett mer varierat bestånd.
    • Ifall ett område av allmänt intresse för friluftsliv tas i anspråk ska kommunen säkerställa kompensationsåtgärder i andra områden. Ifall ett sådant område delas ska gröna korridorer och passager anläggas för att underlätta tillgången till områdena.
    • I tätortsnära naturområden som ägs av kommunen ska jakträtt inte utarrenderas.
    • I anslutning till friluftslivs- och motionsområdena reserveras mark som ger möjlighet för en utvidgning av områdena.