Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Skolor och utbildning

Översiktsplanen behöver ta hänsyn till behovet av skolor och utbildning i kommunen. I Sävsjö kommun finns minst en förskola och minst en grundskola i varje tätort. I Sävsjö och Rörvik finns en högstadieskola och i Sävsjö finns gymnasieskolan Aleholm.

Behovet av skollokaler är inte konstant - befolkningsförändringar innebär skiftningar i behoven. Satsningar för en befolkningstillväxt innebär också ett behov av att satsa på nya skollokaler. I delar av Sävsjö kommun finns inom en närmare framtid ett behov av skollokaler.

I Rörvik byggs för närvarande en ny låg-, mellan- och högstadieskola som ska ersätta den gamla. Det är en viktig satsning för den södra delen av kommunen.

I Vrigstad finns behov av nya förskoleplatser på både kort och lång sikt.

På längre sikt kan det finnas behov av att åter öppna en grundskola väster om järnvägen i Sävsjö. Vallsjöskolan som ligger öster om järnvägen är idag trångbodd och möjligheterna att bygga ut skolan är begränsade. Hägneskolan skulle kunna byggas ut men ligger avsides för de som bor i norra och västra delen av Sävsjö tätort.

Skolskogar

Förutom skollokalerna är skolundervisningen beroende av utomhusmiljöer för eleverna. Det handlar om skolgårdar där det är viktigt att eleverna får tillräckligt mycket friyta, men också om skolskogar dit förskolor och skolor kan ta sig för att bedriva utomhusundervisning.

Alla skolor och förskolor i kommunen använder sig av närliggande natur- och skogsområden för utepedagogik och lek. Därför är det viktigt att de områden som används av skolorna bevaras. För de flesta skolorna finns naturliga skolskogar som används vid undervisningen – i Vrigstad finns till exempel klassrum för utepedagogik i skolskogen bakom skolan. För skolorna som finns i östra delen av Sävsjö är Djurgårdsstugan och området kring motionsspåret samt Hembygdsparken och Eksjöhovgårdssjön viktiga naturområden för undervisning. Även Sanatorieskogen, Högagärdeområdet och området söder om Skrapstadssjön är viktiga för olika förskolor i Sävsjö.

Skolskogarna är i kartan utpekade som kommunintressen för friluftsliv eftersom de sammanfaller med allmänhetens behov av naturområden för friluftsliv och rekreation. Läs mer om områden av allmänt intresse under avsnittet Kommunintressen för friluftsliv.

Ställningstaganden om skolor och utbildning

  • Vid planering och byggande av skolor och förskolor ska hänsyn tas till skolornas eventuella behov av att växa i framtiden utan att tillgången till utomhusmiljöer påverkas negativt.
  • Vid planering och byggande av skolor och förskolor ska tillräckliga utomhusmiljöer säkerställas. Ett riktvärde bör vara att minst 40 kvadratmeter per barn ska finnas för skolor upp till mellanstadiet.
  • Vid skolor och förskolor i kommunen ska det finnas en god trafiksituation för barn och unga med möjlighet att ta sig med olika typer av transportslag.
  • I översiktsplanen ska säkerställas att det inom 300 meter från samtliga skolor och förskolor i kommunen ska finnas ett grönområde som omfattar minst en halv hektar.