Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Transportinfrastruktur i Rörvik

Rörvik är kommunens fjärde största tätort med ungefär 500 invånare och ligger utmed järnvägen, men utan tågstation. Rörvik ligger mittemellan flera sjöar och har stor potential för att bli en attraktiv boendeort. Igenom Rörviks bostadsområden passerar godstransporter för att ta sig till verksamheterna i södra delen. Därför finns ett behov av att dra om vägen så att den inte passerar bostäderna. Det finns också ett behov av att långsiktigt säkerställa ett område för en eventuell framtida station ifall det skulle bli aktuellt i framtiden.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Rörvik

Transportinfrastruktur

Åtgärder utmed Kyrkogatan

Ställningstaganden och konsekvenser

Kyrkogatan fungerar som infartsväg till det södra industriområdet i Rörvik, vilket innebär att en del tyngre trafik passerar på vägen. För att skapa en bättre trafikmiljö bör det utredas om det går att genomföra några åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten utmed vägen.

Hänsyn

Hänsyn behöver tas till framförallt oskyddade trafikanter.

Åtgärderna bör inte påverka bullernivåerna negativt och bör fokusera på att hålla nere hastigheten på trafiken som passerar.

En förstudie togs fram 2007 som föreslog att en ny väg skulle ansluta till industriområdet västerifrån. Förstudien bedöms vara inaktuell, men kan vara användbar i fortsatt arbete.

Karta över föreslagna transportlösningar i Rörvik.

Tågstation Rörvik

Ställningstaganden och konsekvenser

Ett område i anslutning till järnvägen avsätts för att säkerställa en möjlighet att i framtiden återetablera tågstationen i Rörvik. Detta kommer troligen inte bli aktuellt på kort sikt, men kommunen anser att ett stationsläge i Rörvik är lämpligt på längre sikt.

Eftersom södra stambanan är en statlig järnväg som ligger under Trafikverkets ansvar är det också Trafikverket som beslutar om järnvägens framtid. Idag finns inga planer från Trafikverket om att bygga en ny station i Rörvik, men kommunen kan i olika sammanhang spela in behovet av ändringar i det statliga järnvägsnätet till Trafikverket. För att en järnvägsstation ska bli aktuell måste också Jönköpings länstrafik se ett behov att trafikera den.

Hänsyn

Ingen särskild hänsyn behöver tas.