Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Vatten och avlopp

Översiktsplanen behöver ta hänsyn till frågor som berör vatten- och avloppsförsörjningen. Begreppet vatten och avlopp syftar på hanteringen av dricksvatten och avloppsvatten (som i sig omfattar både spillvatten och dagvatten). Enligt Lagen om allmänna vattentjänster har kommunen ansvar för att hantera vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Därför finns ofta allmänna vatten- och avloppsanläggningar i tätbebyggda områden där det bor många människor. Sävsjö kommun äger tillsammans med Vetlanda kommun Njudung Energi som är huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Kommunens arbete med allmänna vatten- och avloppsfrågor hanteras i kommunens Vattentjänstplan som antogs 2023.

I de fall då vatten- och avloppsanläggningarna inte omfattas av det kommunala ansvaret så är enskilda fastighetsägare ansvariga för att hantera sin egen vatten- och avloppsförsörjning.

Allmän vattenförsörjning

För att säkerställa en robust och hållbar vattenförsörjning behöver vattenförsörjningen i allmänna dricksvattenområden säkerställas även om nivåerna i den huvudsakliga vattentäkten blir för låga eller råkar ut för en förorening.

I den regionala vattenförsörjningsplanen för Jönköpings län pekas ett antal viktiga vattenresurser ut som är belägna inom Sävsjö kommun. Dessa har lyfts fram utifrån att de långsiktigt kan komma att behövas för att säkerställa det framtida behovet av vatten. De vattenförekomster som pekas ut och som ligger i kommunen listas i tabellen nedan. I tabellen redovisas också vattenförekomster som används för den allmänna vattenförsörjningen i kommunen idag men som inte är utpekade regionalt.

I tabellen särskiljs mellan behovet av bortledning av vatten och in-situ-behov. In-situ-behov definieras av att vatten finns i tillräcklig mängd på en given plats i naturen. Det kan handla om ett behov utifrån dess natur-, fisk- och kulturvärden.

Tabell som redovisar vattenförekomster med värden för vattenförsörjningen i Sävsjö kommun
VattenförekomstBehov enligt den regionala vattenförsörjningsplanenAnvändning idag
Sjöar i den regionala vattenförsörjningsplanen


VallsjönBortledning och in-situSjön används som vattentäkt för den allmänna vattenförsörjningen i kommunen.
Vattenskyddsområde finns, men ska revideras.
Sjön är klassad som Natura2000-område.
AllgunnenBortledning och in-situSjön används som vattentäkt för den allmänna vattenförsörjningen i kommunen.
Vattenskyddsområde finns, men ska revideras.
Hillen
Bortledning
SörsjönBortledning
ÖvingenIn-situSjön är klassad som Natura2000-område.
Vattendrag i den regionala vattenförsörjningsplanen


Vrigstadsån: Långö-KlinthultadammenBortledning
Vämmesån: Ljungaån - HjorsetånIn-situ
ToftaånIn-situ
DegeråBortledning
Grundvatten i den regionala vattenförsörjningsplanen


Horveryd-HjälmserydBortledningGrundvattentäkten används för den allmänna vattenförsörjningen i kommunen. 
Vattenskyddsområde finns, men ska revideras.
Lokalt viktiga vattenförekomster

Ärnanäsasjön
Ytvattentäkt används för den allmänna vattenförsörjningen i kommunen men planeras att avvecklas och ersättas med hjälp av överföringsledning till annan vattentäkt.
Vattenskyddsområde finns inte.
Hultsjö
Brunn för mindre grundvattentäkt.
Vattenskyddsområde finns inte.
Nya Hjälmseryd
Brunn för mindre grundvattentäkt.
Vattenskyddsområde finns inte.
Stora Värmen
Prioriterad ytvattentillgång i den regionala vattenförsörjningsplanen för Kronobergs län.Ytvattentäkt för Lammhult i Växjö kommun.
Vattenskyddsområde finns och

ajourhålls av Växjö kommun.

Karta över vattenskyddsområden och några av de vattenförekomster som pekas ut som viktiga i den regionala vattenförsörjningsplanen.

Verksamhetsområden för allmän vatten- och avloppsförsörjning

I kommunen finns sex vattenverk och åtta avloppsreningsverk som försörjer tio verksamhetsområden för allmän vatten- och avloppsförsörjning. Dessa omfattar förutom kommunens fyra tätorter även Hultsjö, Nya Hjälmseryd, Hultagård, Källeryd, Vallsjö och Allgunnaryd. Verksamhetsområdena omfattar de geografiska områden där kommunen ska ansluta de abonnenter som finns inom området till det kommunala vatten- och avloppsnätet. I takt med att orter växer, nya områden bebyggs eller befintliga fritidshusområden omvandlas till bostadsområden så byggs det kommunala vatten- och spillvattennätet ut för att distribuera dricksvatten av god kvalitet och för att minska risken för utsläpp av olika slag i vattentäkten. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp regleras i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och hanteras av Njudung Energi.

Sävsjö kommun har ingen VA-plan, men ska under 2023 ta fram en så kallad vattenförsörjningsplan för att hantera det långsiktiga arbetet med kommunens vatten- och avloppsförsörjning.

Allmän dagvattenhantering

Dagvatten bildas av nederbörd i form av regn, smältvatten eller tillfälligt framträngande grundvatten vilket rinner på mark, i diken eller genom ledningar till sjöar och vattendrag. Flödena av dagvatten varierar kraftigt beroende på vädret. Det är viktigt att arbeta strukturerat med omhändertagande av dagvatten av två anledningar. För det första kan stora flöden av dagvatten leda till översvämningar, vilket är en risk för människor och kan leda till skador på infrastruktur och bebyggelse. För det andra kan dagvatten föra med sig förorenade ämnen ut i sjöar och vattendrag, vilket leder till försämrad miljökvalitet.

Stora flöden av dagvatten hanteras i tät bebyggelse ofta med hjälp av dagvattenledningar som ibland omhändertas av avloppsreningsverk och ibland leds ut direkt i naturen. För att undvika risker med en för stor belastning i dagvattenledningar används idag ofta öppna dagvattenlösningar med dammar och diken som dels fördröjer dagvattnet och som med hjälp av växter och andra lösningar renar dagvattnet. Den här typen av lösningar kan också utformas med estetiska kvaliteter för att öka attraktiviteten i naturområden. I Sävsjö kommun finns sådana öppna dagvattensystem bland annat i Ljunga Park och vid Sturevallen i Sävsjö, vid Garvaregatan i Vrigstad och vid Hillenplatsen i Rörvik.

Njudung Energi har även hand om dagvattenledningar inom verksamhetsområdena för vatten och avlopp.

Enskild vatten- och avloppsförsörjning

De enskilda vattentäkterna i kommunen uppgår till cirka 1500. De utgörs av både borrade och grävda brunnar. Hoten mot dessa vattentäkter är försurningen av grundvattnet med korrosion på vattenledningar och förhöjda kopparhalter i vattnet som följd. Det förekommer också att brunnar förorenas av smältvatten, bristfälliga avloppsanläggningar eller av djurspillning/gödsel. Förekomsten av radon i grundvattnet har, med några undantag, visat sig ligga på en låg nivå. En annan risk med enskilda vattentäkter är att de kan sina under torra perioder.

Inom Sävsjö Kommun finns cirka 1900 enskilda avloppsinstallationer. Avloppsinstallationerna har olika kvalitet och bedömningen är att cirka 65 % inte uppfyller lagkraven i Miljöbalken. Antalet nya eller helt omgjorda avloppsinstallationer i Sävsjö kommun har varit cirka 25 per år men har ökat de senaste åren till cirka 40 st. För närvarande inventeras ungefär 100 avlopp per år av kommunen.

Tillsyn av enskilda avlopp hanteras av myndighetsnämnden och regleras i miljöbalken. Myndighetsnämnden har tagit fram bedömningsgrunder som bland annat syftar till att få en enhetlig bedömning av enskilda avlopp. I bedömningsgrunderna finns bland annat utpekade områden med högre skyddsnivå och angivna lämpliga avstånd från enskilt avlopp till grundvattentäkt, sjö eller vattendrag.

Ställningstaganden om allmän och enskild vatten- och avloppsförsörjning

  • Vid framtagandet av detaljplaner ska frågor om försörjningen av dricksvatten, spillvatten och dagvatten hanteras.
  • Vallsjön, Stora Värmen och Allgunnen är viktiga mellankommunala vattentäkter som behöver bevakas för att säkerställa en god dricksvattenförsörjning i andra kommuner.