Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Buller

Översiktsplanering behöver ta hänsyn till frågor om buller. Buller är sådant ljud som överstiger en viss nivå och som upplevs som störande. Människor som ständigt utsätts för buller, framför allt de som bor i bullriga miljöer, riskerar att bullret påverkar deras sömn och medför ökad stress, vilket i sin tur kan medföra ytterligare konsekvenser som inverkar och påverkar människors liv och välmående.

De områden som generellt sett utsätts för trafikbuller i kommunen är områdena utmed de stora vägarna 30, 127 och 128, Södra stambanan och tungt trafikerade gator.

Industrier är en annan källa till buller, så kallat industribuller. Maskiner, fläktar, transporter, bankande och liknande resulterar i att industrierna blir bullriga. Industribullret är en anledning till att industrier och bostäder skiljs åt av ett avstånd som lämpas i förhållande till det buller den tillåtna verksamheten inom industriområdet kan generera.

Även andra typer av verksamheter kan ge bullerpåverkan, exempelvis vindkraft, motorsport och skjutbanor. Den här typen av anläggningar är ofta tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Uppförande av ny bostadsbebyggelse i närheten av bullrande anläggningar kan försvåra för dessa anläggningar att få förnyade tillstånd.

Lagstiftning om buller relevant för den fysiska planeringen

Enligt förordningen om omgivningsbuller (2004:675) ska Trafikverket ta fram bullerkartor och åtgärdsprogram för järnvägar som trafikeras med mer än 30 000 tåg per år – vilket i Sävsjö kommun innebär Södra stambanan. Trafikverket har planerat att genomföra bulleråtgärder utmed Södra stambanan i södra delen av Jönköpings län från 2023 och framåt (källa: Trafikverket Länk till annan webbplats.).

Sedan 1 juli 2017 gäller en förordning till miljöbalken med bestämmelser om riktvärden för buller utomhus vid bostadsbyggnader från spårtrafik och vägar. Förordningen ska tillämpas vid planläggning samt ärenden om förhandsbesked och bygglov utanför detaljplan. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Ställningstaganden om buller

  • Vid detaljplanering eller lovgivning av ny bebyggelse i närheten av befintliga bullrande verksamheter ska hänsyn tas till verksamheternas framtida möjligheter att få förnyade tillstånd. På samma sätt ska nya verksamheter lokaliseras på ett avstånd från bostäder så att framtida möjligheter att få förnyade miljötillstånd säkras.
  • Vid detaljplanering eller lovgivning av ny eller befintlig bebyggelse i närheten av trafikerade vägar eller Södra stambanan ska hänsyn tas till risken för buller. Bullret kan minskas till exempel genom en smart utformning eller lokalisering av bebyggelsen.