Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Strålning och radon

Översiktsplanen behöver ta hänsyn till frågor om strålning och radon. Folkhälsomyndigheten har identifierat tre källor till strålning som är farlig för människor som relevanta att ta hänsyn till i den fysiska planeringen: UV-strålning från solen, joniserande strålning från radonförekomster och elektromagnetisk strålning.

UV-strålning

Antalet fall av hudcancer till följd av strålning är en av de största utmaningarna som identifierats i miljömålsarbetet kopplat till en säker strålmiljö. Antalet fall ökar stadigt och därför är det viktigt att även den fysiska miljön hjälper till att stoppa utvecklingen. Genom att arbeta aktivt med skuggning i offentliga miljöer, såsom plantering av grönska, förbättras förutsättningarna för att undvika UV-strålning för barn och vuxna.

Ställningstaganden om UV-strålning

  • Kommunen ska arbeta aktivt med skuggning med hjälp av grönska på offentliga platser och vid skolmiljöer.

Joniserande strålning från radon

Radon är en luktfri och osynlig gas som bildas då det radioaktiva ämnet radium sönderfaller och som förekommer naturligt i mark, luft och vatten. Om radon finns i byggnader brukar det antingen komma direkt från marken, från byggnadsmaterialet som använts eller från dricksvattnet. Vid långvarig exponering av höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten och Boverket är att radonhalten inte bör överstiga 200 Bq/m3.

Även om det är möjligt att peka ut schematiska områden med höga eller låga radonhalter så är det ingen garanti för radonhalten lokalt.

Ställningstaganden om joniserande strålning från radon

  • Byggnation i högriskområden för radon ska ske radonsäkert och i normalriskområden ska byggnation ske med ett radonskyddat utförande.

Elektromagnetisk strålning

Elektromagnetiska fält finns överallt där det finns elektricitet. I hemmet och på arbetsplatser utsätts människor för elektromagnetisk strålning i mindre mängd. Det finns få bevis för att låg elektromagnetisk strålning innebär en risk för människors hälsa. Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas har ett antal statliga myndigheter valt att rekommendera en viss försiktighet.

På grund av försiktighetsprincipen ger fem statliga myndigheter i rapporten Magnetfält och hälsorisker (2009) följande rekommendationer vid samhällsplanering och byggande:

  • Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.
  • Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.
  • Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Ställningstaganden om elektromagnetisk strålning

  • De fem myndigheternas rekommendationer ska också gälla för Sävsjö kommun.